خرید محصولات شرکت سیگما آلدریچ در ایران

خرید محصولات شرکت سیگما آلدریچ در ایران

خرید محصولات شرکت سیگما آلدریچ در ایران

خرید محصولات شرکت سیگما آلدریچ در ایران :

بی کربنات آمونیوم

cat numbercas numberفرمول شیمیایینام لاتین ماده
۰۹۸۳۰۱۰۶۶-۳۳-۷NH₄HCO₃Ammonium bicarbonate

پرمنگنات پتاسیم

cat numbercas numberفرمول شیمیایینام لاتین ماده
۲۲۳۴۶۸۷۷۲۲-۶۴-۷KMnO4Potassium permanganate

تتراکلراید کربن

cat numbercas numberفرمول شیمیایینام لاتین ماده
۲۸۹۱۱۶۵۶-۲۳-۵CCl4Carbon tetrachloride

تری اتانول آمین

cat numbercas numberفرمول شیمیایینام لاتین ماده
۹۰۲۷۹۱۰۲-۷۱-۶C6H15NO3Triethanolamine

پتاسیم بی کربنات

cat numbercas numberفرمول شیمیایینام لاتین ماده
۲۳۷۲۰۵۲۹۸-۱۴-۶KHCO3Potassium bicarbonate

تولوئن

cat numbercas numberفرمول شیمیایینام لاتین ماده
۲۴۴۵۱۱۱۰۸-۸۸-۳C7H8Toluene

پارافرمالدهید

cat numbercas numberفرمول شیمیایینام لاتین ماده
P6148۳۰۵۲۵-۸۹-۴HO(CH2O)nHParaformaldehyde

پتاسیم برمات

cat numbercas numberفرمول شیمیایینام لاتین ماده
۶۰۰۸۵۷۷۵۸-۰۱-۲KBrO3Potassium bromate

تری کلرواستیک اسید

cat numbercas numberفرمول شیمیایینام لاتین ماده
T6399۷۶-۰۳-۹C2HCl3O2Trichloroacetic acid

پروپیونیل کلرید

cat numbercas numberفرمول شیمیایینام لاتین ماده
P51559۷۹-۰۳-۸CH3CH2COClPropionyl chloride

 اکریل آمید

cat numbercas numberفرمول شیمیایینام لاتین ماده
۱۴۶۰۷۲۱۱۰-۲۶-۹C3H5NOAcrylamide

آرسنیک تری اکسید

cat numbercas numberفرمول شیمیایینام لاتین ماده
۳۱۱۳۸۳۱۳۲۷-۵۳-۳As2O3Arsenic trioxide

اتیل استات

cat numbercas numberفرمول شیمیایینام لاتین ماده
۲۷۰۹۸۹۱۴۱-۷۸-۶C4H8O2Ethyl acetate

بنزوفنون

cat numbercas numberفرمول شیمیایینام لاتین ماده
۴۲۷۵۵۱۱۱۹-۶۱-۹C13H10OBenzophenone

 آمونیوم فلورید

cat numbercas numberفرمول شیمیایینام لاتین ماده
۳۸۸۶۹۱۲۱۲۵-۰۱-۸NH4FAmmonium fluoride

اتیلن گلیکول

cat numbercas numberفرمول شیمیایینام لاتین ماده
۳۲۴۵۵۸۱۰۷-۲۱-۱C2H6O2Ethylene glycol

استون

cat numbercas numberفرمول شیمیایینام لاتین ماده
۶۵۰۵۰۱۶۷-۶۴-۱C3H6OAcetone

اسید استئاریک

cat numbercas numberفرمول شیمیایینام لاتین ماده
S4751۵۷-۱۱-۴C18H36O2Stearic acid

اسید مالیک

cat numbercas numberفرمول شیمیایینام لاتین ماده
۲۴۰۱۷۶۶۹۱۵-۱۵-۷C4H6O5Malic acid

 اوره

cat numbercas numberفرمول شیمیایینام لاتین ماده
U5378۵۷-۱۳-۶CH₄N₂O
Urea

 

ایران مرک نمایندگی مرک آلمان : تلفن سفارش 09357007743

سیگما ایران نمایندگی سیگما آلدریچ : تلفن سفارش 09128308091

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای خرید با 09357007743 در تماس باشید.