AldrichCPRهای تولیدی شده شرکت سیگما آلدریچ

AldrichCPRهای تولیدی شده شرکت سیگما آلدریچ

AldrichCPRهای تولیدی شده شرکت سیگما آلدریچ


AldrichCPRهای تولیدی شده شرکت سیگما آلدریچ :


مجموعه ساختارهای منتخب لیستهای قابل بارگیری از ترکیبهای موجود است که AldrichCPR توسط گروههای کارکردی ذکر شده در زیر سازماندهی کرده است. هر یک از مجموعه ساختارهای زیر فیلتر شده اند که تنها ترکیبات مفیدی از گروههای کاربردی و ویژگیهای ساختاری را شامل می شوند. این مجموعه ها برای بارگیری در قالب تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ یا سیگما ایران در دسترس هستند.

با تشکر از شما سیگما ایران نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

09128308091 و 09357007743

AldrichCPRهای تولیدی شده شرکت سیگما آلدریچ


پس از انتخاب ترکیبات برای کتابخانه ، AldrichCPR می تواند بسته به نیازهای خاص شما آنها را بسته بندی کند.

Libraryفروشنده
Acid Chloridesسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Aldehydesسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Bromidesسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Carboxylic Acids (MW<175)سیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Carboxylic Acids (MW 175-215)سیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Carboxylic Acids (MW 215-250)سیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Carboxylic Acids (MW 250-300)سیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Primary Amines (MW<175)سیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Primary Amines (MW 175-215)سیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Primary Amines (MW 215-250)سیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Primary Amines (MW 250-300)سیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Secondary Amines (MW<175)سیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Secondary Amines (MW 175-215)سیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Secondary Amines (MW 215-250)سیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Secondary Amines (MW 250-300)سیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Alkyl Alcoholسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Alkyl Halidesسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Alkynesسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Amino Acidsسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Anilinesسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Aldehydesسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Bromides (MW<175)سیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Bromides (MW 175-215)سیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Bromides (MW 215-250)سیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Bromides (MW 250-300)سیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Carboxylic Acidsسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Primary Aminesسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Secondary Amines (MW<175)سیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Secondary Amines (MW 175-215)سیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Secondary Amines (MW 215-250)سیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Secondary Amines (MW 250-300)سیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Azidesسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Benzylic Bromidesسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Benzylic Primary Aminesسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Benzylic Secondary Aminesسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Boronatesسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Boronic Acid MIDA Estersسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Chloroformatesسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Heteroaromatic Aromatic Aldehydesسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Heteroaromatic Bromidesسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Heteroaromatic Carboxylic Acidsسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Heteroaryl Halidesسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Heterocyclic Aminesسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Iodidesسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Isocyanatesسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Isothiocyanatesسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Sulfonamidesسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Sulfonyl Chloridesسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Trifluoroborateسیگما ایرانتولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای خرید با 09357007743 در تماس باشید.