AldrichCPRهای تولیدی شده شرکت سیگما آلدریچ | سیگما ایران | نمایندگی سیگما آلدریچ

AldrichCPRهای تولیدی شده شرکت سیگما آلدریچ

AldrichCPRهای تولیدی شده شرکت سیگما آلدریچ

AldrichCPRهای تولیدی شده شرکت سیگما آلدریچ


AldrichCPRهای تولیدی شده شرکت سیگما آلدریچ :


مجموعه ساختارهای منتخب لیستهای قابل بارگیری از ترکیبهای موجود است که AldrichCPR توسط گروههای کارکردی ذکر شده در زیر سازماندهی کرده است. هر یک از مجموعه ساختارهای زیر فیلتر شده اند که تنها ترکیبات مفیدی از گروههای کاربردی و ویژگیهای ساختاری را شامل می شوند. این مجموعه ها برای بارگیری در قالب تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ یا سیگما ایران در دسترس هستند.

با تشکر از شما سیگما ایران نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

09128308091 و 09357007743

AldrichCPRهای تولیدی شده شرکت سیگما آلدریچ


پس از انتخاب ترکیبات برای کتابخانه ، AldrichCPR می تواند بسته به نیازهای خاص شما آنها را بسته بندی کند.

Library فروشنده
Acid Chlorides سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Aldehydes سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Bromides سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Carboxylic Acids (MW<175) سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Carboxylic Acids (MW 175-215) سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Carboxylic Acids (MW 215-250) سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Carboxylic Acids (MW 250-300) سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Primary Amines (MW<175) سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Primary Amines (MW 175-215) سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Primary Amines (MW 215-250) سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Primary Amines (MW 250-300) سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Secondary Amines (MW<175) سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Secondary Amines (MW 175-215) سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Secondary Amines (MW 215-250) سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aliphatic Secondary Amines (MW 250-300) سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Alkyl Alcohol سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Alkyl Halides سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Alkynes سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Amino Acids سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Anilines سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Aldehydes سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Bromides (MW<175) سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Bromides (MW 175-215) سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Bromides (MW 215-250) سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Bromides (MW 250-300) سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Carboxylic Acids سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Primary Amines سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Secondary Amines (MW<175) سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Secondary Amines (MW 175-215) سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Secondary Amines (MW 215-250) سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Aromatic Secondary Amines (MW 250-300) سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Azides سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Benzylic Bromides سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Benzylic Primary Amines سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Benzylic Secondary Amines سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Boronates سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Boronic Acid MIDA Esters سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Chloroformates سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Heteroaromatic Aromatic Aldehydes سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Heteroaromatic Bromides سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Heteroaromatic Carboxylic Acids سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Heteroaryl Halides سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Heterocyclic Amines سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Iodides سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Isocyanates سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Isothiocyanates سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Sulfonamides سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Sulfonyl Chlorides سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ
Trifluoroborate سیگما ایران تولید توسط کمپانی سیگما آلدریچ

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *