کمپانی سیگما آلدریچ | خرید و فروش محصولات کمپانی سیگما آلدریچ در ایران

کمپانی سیگما آلدریچ | خرید و فروش محصولات کمپانی سیگما آلدریچ در ایران

کمپانی سیگما آلدریچ | خرید و فروش محصولات کمپانی سیگما آلدریچ در ایران

کمپانی سیگما آلدریچ | خرید و فروش محصولات کمپانی سیگما آلدریچ در ایران

2-Methylbutane |   Methylbutane | Isopentane |     CAS Number: 78-78-4 | M32631 | | 320404 | 2- متیل بوتان | متیل بوتان | ایزوپنتان

2-Methyltetrahydrofuran |   Methyltetrahydrofuran | 2-MeTHF | Tetrahydro-2-methylfuran |  Tetrahydrosilvan | CAS Number: 96-47-9 | 155810 متیل تتراهیدرو فوران | 2- متیل تترا هیدرو فوران |

2-Pentanone |   Pentanone | Methyl propyl ketone |   CAS Number: 107-87-9 | 448516 | 345121 | 2- پنتانون | پنتانون | متیل پروپیل کتون

Acetonitrile | CAN |  Cyanomethane | Ethyl nitrile |  Methyl cyanide |   CAS Number: 75-05-8 | 110086 | استو نیتریل | سیانو متان | اتیل نیتریل | متیل سیانید

Anisole |  Methoxybenzene |  Methyl phenyl ether CAS Number: 100-66-3 | 123226 | انیزول | متوکسی بنزن | متیل فنیل اتر

مطب پیشنهادی :
خرید مواد آزمایشگاهی ارزان سیگما آلدریچ و مرک آلمان از سیگما ایران | 09357007743

Benzonitrile | Phenyl cyanide   | CAS Number: 100-47-0 | B8959 | بنزو نیتریل | فنیل سیانید

Benzyl alcohol | Benzenemethanol |   CAS Number: 100-51-6 | 305197 | بنزیل الکل | بنزن متانول

Butyl acetate  |  CAS Number: 123-86-4 | بوتیل استات

Chlorobenzene |   CAS Number: 108-90-7 | 801791 | کلرو بنزن

Decane |   n-Decane | CAS Number: 124-18-5 | 30540 | دکان | ان دکان

Dibutyl ether | Butyl ether | CAS Number: 142-96-1 | 271454 | دی بوتیل اتر | بوتیل اتر

Diethylene glycol dimethyl ether |  Diglyme |  2-Methoxyethyl ether |  Bis(2-methoxyethyl) ether |  Dimethyldiglycol | CAS Number: 111-96-6 | 802934 | دی اتیلن گلایکول دی متیل اتر | دی اتیلن گلیکول دی متیل اتر | دی گلایم | 2-متوکسی اتیل اتر | بیس2-متوکسی اتیل اتر | دی متیل دی گلایکول

مطب پیشنهادی :
خرید Sigma Aldrich و چگونه از سیگما آلدریچ خرید کنیم؟

Diethylene glycol monoethyl ether | 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol |  CARBITOL | Diethylene glycol ethyl ether |  Ethyldiglycol | CAS Number: 111-90-0 | 803127 | دی اتیلن گلایکول مونو اتیل اتر | کارولیت | دی اتیلن گلایکول اتیل اتر | اتیل دی گلایکول

diethylene glycol monoethyl ether acetate CAS Number: 112-15-2 | 537527 32240 |  دی اتیلن گلایکول مونو اتیل اتر استات | دی اتیلن گلیکول مونو اتیل اتراستات

 

کمپانی سیگما آلدریچ | خرید و فروش محصولات کمپانی سیگما آلدریچ در ایران

تلفن 09357007743 فروش ویژه و 24 ساعته

سیگما ایران + سفیر آزما کیان

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *