نمایندگی های سیگما آلدریچ | فروش محصولات سیگما آلدریچ | سیگما ایران | نمایندگی سیگما آلدریچ

نمایندگی های سیگما آلدریچ | فروش محصولات سیگما آلدریچ

نمایندگی های سیگما آلدریچ | فروش محصولات سیگما آلدریچ

نمایندگی های سیگما آلدریچ | فروش محصولات سیگما آلدریچ

نمایندگی های سیگما آلدریچ | فروش محصولات سیگما آلدریچ :

 

Diisopropyl ether |  Isopropyl ether |   CAS Number: 108-20-3    | 38270 | دی ایزو پروپیل اتر | ایزوپروپیل اتر

Dimethyl sulfoxide | DMSO | CAS Number67-68-5 | دی متیل سولفوکساید | دی متیل سولفوکسید

Dodecane | n-dodecane |   CAS Number112-40-3 | دو دکان | ان دو دکان

Ethyl acetate |  EtOAc | CAS Number141-78-6 | اتیل استات

Ethylbenzene   | NSC 406903 |  Phenylethane | اتیل بنزن | فنیل اتان

Ethylene glycol | 1,2-Ethanediol | 03747 | اتیلن گلایکول | اتیلن گلیکول | 1و2-اتان دی اول

Ethylene glycol monopropyl ether | 2-Propoxyethanol |  Propyl glycol | CAS Number2807-30-9 | 537675 | اتیلن گلایکول مونوپروپیل اتر | اتیلن گلیکول مونو پروپیل اتر | پروپیل گلایکول | پروپیل گلیکول | 2-پروپوکسی اتانول

Glycerol | 1,2,3-Propanetriol |  Glycerin | CAS Number56-81-5 | گلیسرول | گلیسرین | 1و2و3- پروپان تری اول | پروپان تری ال

Heptane |   n-Heptane | CAS Number: 142-82-5 | هپتان | ان هپتان

Hexadecane |  n-Hexadecane |  Cetane | CAS Number544-76-3 | هگزادکان | ان هگزادکان | کتان

Hexane | n-Hexane | CAS Number110-54-3 | هگزان | ان هگزان

m-Xylene | Xylene |  1,3-Dimethylbenzene | CAS Number108-38-3 | زایلن | متا زایلن | 1و3 دی متیل بنزن

Methyl acetate | CAS Number79-20-9 | متیل استات

Methylcyclohexane |  Hexahydrotoluene | CAS Number108-87-2 متیل سیکلوهگزان |

N,N-Dimethylacetamide |  Dimethylacetamide |   CAS Number127-19-5 | دی متیل استامید | ان و ان دی متیل استامید

Nitrobenzene |  CAS Number98-95-3 | نیترو بنزن

Nitromethane |  CAS Number75-52-5 | نیترو متان

نمایندگی های سیگما آلدریچ | فروش محصولات سیگما آلدریچ

تلفن فروش و مشاوره سایت 09357007743 فروش ویژه آنلاین و 24 ساعته

سیگما ایران + سفیر آزما کیان

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای خرید با 09357007743 در تماس باشید.