مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما | خرید و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما

مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما | خرید و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما

مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما | خرید و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما

مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما | خرید و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما :

Methanol Laboratory|  Methanol |  CAS Number: 67-56-1|179957 | متانول

Toluene Laboratory|  Toluene |  CAS Number: 108-88-3|179965 | تولوئن

1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene | Tetrahydronaphthalene | Tetralin solvent | CAS Number: 119-64-2|429325  | حلال تترالین | تتراهیدرونفتالن  | 1و2و3و4-تترا هیدرو نفتالن

1,2,4-Trichlorobenzene| Trichlorobenzene |CAS Number: 120-82-1|132047| تری کلرو بنزن | 1و2و4- تری کلرو بنزن

1,2-Dichlorobenzene| Dichlorobenzene   |CAS Number: 95-50-1|D56802 | دی کلرو بنزن | 1و2- دی کلرو بنزن

1,2-Dimethoxyethane|  Dimethoxyethane |  CAS Number: 110-71-4|E27408  | دی متوکسی اتان | 1و2- دی متوکسی اتان

1,3-Dioxolane| Dioxolane | Ethylene glycol methylene ether| Formaldehyde ethylene acetal |  CAS Number: 646-06-0|184497 دی اکسالان | دی اکسولان | 1و3- دی اکسالان | اتیلن گلایکول متیلن اتر | اتیلن گلیکول متیلن اتر | فرمالدهید اتیلن استال |

مطب پیشنهادی :
شرکت سیگما آلدریچ شعبه ایران

1,4-Dioxane| Dioxane |Diethylene oxide| CAS Number: 123-91-1|D201863| دی اکسان | 1و4- دی اکسان | دی اتیلن اکساید

1-Chlorobutane| Chlorobutane| Butyl chloride|   CAS Number: 109-69-3|125008| بوتیل کلراید | کلرو بوتان | 1- کلرو بوتان
1-Methoxy-2-propanol|Methoxy-propanol |Propylene glycol methyl ether| Propyleneglycol monomethyl ether|   CAS Number: 107-98-2|484407 | 1-متوکسی -2- پروپانول | متوکسی پروپانول | پروپیلن گلایکول متیل اتر | پروپیلن گلیکول متیل اتر | پروپیلن گلایکول مونو متیل اتر

1-Methyl-2-pyrrolidinone| Methyl-pyrrolidinone|N-Methyl-2-pyrrolidone| NMP|CAS Number: 872-50-4|M79603| متیل پیرولیدینون | 1-متیل -2- پیرولیدینون | ان متیل پیرولیدون

1-Octanol|  Octanol|Alcohol C8, |Capryl alcohol| Octyl alcohol|CAS Number: 111-87-5|112615| اکتانول | 1-اوکتانول | اوکتانول | کاپریل الکل | اکتیل الکل | اوکتیل الکل

2,2,4-Trimethylpentane|  Trimethylpentane| Isooctane| CAS Number: 540-84-1|258776| تری متیل پنتان | ایزو اوکتان | ایزواوکتان | 2و2و4- تری متیل پنتان

مطب پیشنهادی :
مواد آزمایشگاهی سیگما نمایندگی | مواد آزمایشگاهی سیگما خرید و فروش

2-Butanol | Butanol| Butyl alcohol|sec-Butyl alcohol | CAS Number: 78-92-2|B85919|110264

2-Ethoxyethanol |  Butanol | Cellosolve| Ethyl glycol| Ethylene glycol monoethyl ether|CAS Number: 110-80-5|128082| بوتانول |2- اتوکسی اتانول

2-Methoxyethanol |  Methoxyethanol| Ethylene glycol monomethyl ether| Methyl glycol|  CAS Number: 109-86-4|185469| اتیلن گلایکول مونومتیل اتر | متیل گلایکول | متیل گلیکول

 

خرید و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما

تلفن 09357007743 فروش ویژه و 24 ساعته

سیگما ایران + سفیر آزما کیان

 

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *