مواد آزمایشگاهی شیمیایی | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی شیمیایی | سیگما ایران

مواد آزمایشگاهی شیمیایی | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی شیمیایی

مواد آزمایشگاهی شیمیایی | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی شیمیایی

مواد آزمایشگاهی شیمیایی | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی شیمیایی

   
 
  1-Methyl-2-pyrrolidinone ACS reagent, ≥99.0% |   360465 | 1- متیل -2- پیرولیدینون
Hexane, mixture of isomers ACS reagent, ≥98.5%   | 178918 | هگزان | هگزان مخلوط ایزومرها
 
Hexane, mixture of isomers ACS reagent, ≥98.5% | 320315 | هگزان | هگزان مخلوطی از ایزومرها
 
Methanol ACS reagent, ≥99.8%   | 179337 | متانول
 
Methanol ACS reagent, ≥99.8%   | 320390 | متانول
 
N,N-Dimethylformamide ACS reagent, ≥99.8%   | 319937 | دی متیل فرمامید | ان و ان دی متیل فرمامید
 
Nitrobenzene ACS reagent, ≥99.0%   | 252379 | نیترو بنزن
 
Nitromethane ACS reagent, ≥95%   | 360554 | نیترو متان
 
Petroleum ether ACS reagent   | 184519 | پترولیوم اتر
 
Petroleum ether ACS reagent   | 320447 | پترولیوم اتر
 
Pyridine ACS reagent, ≥99.0% | 360570 | پیریدین
 
tert-Butanol ACS reagent, ≥99.0%   | 360538 | ترت بوتانول
 
tert-Butyl methyl ether ACS reagent, ≥99.0%   | ترت بوتیل متیل اتر
 
Tetrachloroethylene ACS reagent, ≥99.0% | 443786 | تترا کلرو اتیلن
 
Tetrahydrofuran contains 250 ppm BHT as inhibitor, ACS reagent, ≥99.0%   | 360589 | تترا هیدرو فوران
 
  Toluene ACS reagent, ≥99.5%   | 179418 | تولوئن
 
Toluene ACS reagent, ≥99.5% | 320552 | تولوئن
 
Trichloroethylene ACS reagent, ≥99.5%   | 251402 | تری کلرو اتیلن
 
Water ACS reagent   | 320072 | اب | آب
 
Xylenes ACS reagent, ≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis | 247642 | زایلن
 
Petroleum ether puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp≥ 90% 40-60 °C (≥ 90%)   | 32299 | پترولیوم اتر
 
Hexane puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)   | 32293 | هگزان
 
1-Pentanol puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC)   | 76929 | 1- پنتانول | پنتانول
 
2,2,4-Trimethylpentane puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)   | 59045 | 2و2و4 –تری متیل پنتان | تری متیل پنتان
 
Benzyl alcohol puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC)   | 13160 | بنزیل الکل
 
Chlorobenzene puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)   | 23570 | کلروبنزن
 
Diethyl ether puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (GC)   | 31690 | دی اتیل اتر
 
Diethyl ether ACS reagent, anhydrous, ≥99.0%, contains BHT as inhibitor   | 346136 | دی اتیل اتر
 
Carbon tetrachloride reagent grade, 99.9%   | 319961 | تترا کلرید کربن | کربن تترا کلرید
 
2-Propanol for analysis EMPARTA® ACS   | 107022 | 2- پروپانول | پروپانول
 
Acetone for analysis EMPARTA® ACS | 107021 | استون
 
Chloroform for analysis EMPARTA® ACS | 107024 | کلروفرم
 
Diethyl ether for analysis, Ethanol stabilized EMPARTA® ACS | 107062 | دی اتیل اتر
 
  Diethyl ether for analysis EMPARTA® ACS | 107026 | دی اتیل اتر
 
Ethanol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv | 102371 | اتاول | اتانول برای کروماتوگرافی
 
Ethanol absolute for analysis | 107017 | اتانول | اتانول مطلق
 
Methanol for analysis | 107018 | متانول | متانول برای انالیز
 
N,N-Dimethylformamide | 103034 | ان و ان دی متیل فرمامید | دی متیل فرمامید
 
n-Hexane for analysis | 107023 | ان – هگزان | هگزان
 
n-Pentane for analysis | 107054 | ان پنتان | پنتان
 
Tetrahydrofuran for analysis | 107025 | تترا هیدرو فوران
Toluene for analysis | 107019 | تولوئن

Methanol BioReagent, ≥99.93% | 494437 | متانول
1-Methyl-2-pyrrolidinone biotech. grade, ≥99.7%   | 494496 | 1- متیل -2- پیرولیدینون
 
Acetonitrile biotech. grade, ≥99.93%   | 494445 | استو نیتریل
 
Chloroform biotech. grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer | 496189 | کلروفرم
 
Dichloromethane biotech. grade, 99.9%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer | 494453 | دی کلرو متان
 
Ethyl acetate biotech. grade, ≥99.8%   | 494518 | اتیل استات
 
N,N-Diisopropylethylamine 99.5%, biotech. grade | 496219 | دی ایزو پروپیل اتیل امین | ان و ان دی ایزو پروپیل اتیل امین
 
N,N-Dimethylformamide biotech. grade, ≥99.9% | 494448 | ان و ان دی متیل فرمامید
 
Pyridine biotech. grade, ≥99.9% | 494410 | پیریدین

مواد آزمایشگاهی شیمیایی | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی شیمیایی | سیگما ایران

تلفن فروش و مشاوره سایت 09357007743 فروش ویژه آنلاین و 24 ساعته

سیگما ایران + سفیر آزما کیان

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *