مواد آزمایشگاهی سیگما تهران | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ

مواد آزمایشگاهی سیگما تهران | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ

مواد آزمایشگاهی سیگما تهران | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ

مواد آزمایشگاهی سیگما تهران | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ

  1-Octanol ACS reagent, ≥99% |  472328 | 1- اکتانول
 
1-Propanol ACS reagent, ≥99.5%   |  402893 | 1-پروپانول | پروپانول
 
2,2,4-Trimethylpentane ACS reagent, ≥99.0%   | 360597 | 2و2و4- تری متیل پنتان | تری متیل پنتان
 
2-Butanone ACS reagent, ≥99.0%   | 360473 | 2- بوتانون | بوتانون

مواد آزمایشگاهی سیگما تهران | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ

تلفن فروش و مشاوره سایت 09357007743 فروش ویژه آنلاین و 24 ساعته

سیگما ایران + سفیر آزما کیان

2-Methoxyethanol contains 50 ppm BHT as stabilizer, ACS reagent, ≥99.3% | 360503 | 2 – متوکسی اتانول | متوکسی اتانول
 
  2-Methyl-1-propanol ACS reagent, ≥99.0% | 320048 |  2 – متوکسی -1- پروپانول
 
  2-Propanol ACS reagent, ≥99.5%   | 190764 | 2- پروپانول | پروپانول
 
3-Methyl-1-butanol ACS reagent, ≥98.5%   | 320021 | 3- متیل –1- بوتانول | متیل بوتانول
 
4-Methyl-2-pentanone ACS reagent, ≥98.5%   | 360511 | 4- متیل -2- پنتانون
 
Acetone ACS reagent, ≥99.5%   | 179124 | استون
 
Acetone ACS reagent, ≥99.5%   | 320110 | استون
 
Acetonitrile ACS reagent, ≥99.5%   | 360457 | استونیتریل
 
Benzene ACS reagent, ≥99.0%   | 319953 | بنزن
مطب پیشنهادی :
خرید مواد آزمایشگاهی ارزان سیگما آلدریچ و مرک آلمان از سیگما ایران | 09357007743

Benzyl alcohol ACS reagent, ≥99.0%   | 402834 | بنزیل الکل  
 
Butyl acetate ACS reagent, ≥99.5% | 402842 | بوتیل استات  
 
Carbon disulfide ACS reagent, ≥99.9%   | 180173 | کربن دی سولفید | دی سولفید کربن  
 
Chlorobenzene ACS reagent, ≥99.5%   | 319996 |  کلروبنزن  
 
Chloroform contains amylenes as stabilizer, ACS reagent, ≥99.8%   | 472476 | کلروفرم  
 
Chloroform contains ethanol as stabilizer, ACS reagent, ≥99.8%   | 319988 | کلروفرم  
 
Cyclohexane ACS reagent, ≥99%   | 179191 | سیکلو هگزان  
 
Dichloromethane contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ACS reagent, ≥99.5% | D65100 | دی کلرو متان  
 
Dichloromethane ACS reagent, ≥99.5%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer | 320269 | دی کلرو متان  
 
Diisopropyl ether contains either BHT or hydroquinone as stabilizer, ACS reagent, ≥99.0% | 398276 | دی ایزو پروپیل اتر  
 
Dimethyl sulfoxide ACS reagent, ≥99.9%   | 472301 | دی متیل سولفوکساید | دی متیل سولفوکسید  
 
Ethyl acetate ACS reagent, ≥99.5% | 319902 | اتیل استات  
 
Glycerol ACS reagent, ≥99.5% | G7893 | گلیسرول  
مطب پیشنهادی :
مواد آزمایشگاهی پرفروش سیگما آلدریچ و مرک آلمان با بهترین قیمت در ایران

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *