معرفهای مصنوعی و زیست شناسی شیمیایی و کاتالیز و بلوک های ساختمان شرکت سیگما آلدریچ

معرفهای مصنوعی و زیست شناسی شیمیایی و کاتالیز و بلوک های ساختمان سیگما آلدریچ

معرفهای مصنوعی و زیست شناسی شیمیایی و کاتالیز و بلوک های ساختمان سیگما آلدریچ

معرفهای مصنوعی و زیست شناسی شیمیایی و کاتالیز و بلوک های ساختمان سیگما آلدریچ

لیست معرفهای مصنوعی سیگما آلدریچ و زیست شناسی شیمیایی سیگما آلدریچ و کاتالیزهای سیگما آلدریچو بلوک های ساختمان سیگما آلدریچ :

كتوسولفوكسونیوم یلیدس
معرفهای اکسید کتوسولفوکسونیوم به عنوان معادل های a-diazocarbonyl پایدار و ایمن ، از جمله برای واکنش در مقیاس بزرگ ، به طور فزاینده ای محبوب شده اند. آنها به عنوان معادل کاربن متنوع و راحت که DMSO را به عنوان یک محصول جانبی آزاد می کنند ، خدمت می کنند. در مقابل ، در حالی که ترکیبات a-diazocarbonyl مربوطه مطمئناً معرفهای بسیار مفیدی هستند ، آزاد شدن انرژی بالای گاز ازت می تواند باعث ایجاد مشکلات ایمنی شود.
Catalysis Micellar
EvanPhos یک لیگاند جدید بیاریل فسفین است که در آزمایشگاه Lipshutz برای استفاده در اتصالات متقاطع Suzuki-Miyaura در رابطه با منبع PD (0) ساخته شده است. EvanPhos را می توان در حلال آلی یا تحت شرایط میسل آبی با استفاده از سورفاکتانت TPGS-750-M استفاده کرد و این یک فناوری جذاب برای شیمی سبز است.

لیست معرفهای مصنوعی سیگما آلدریچ و زیست شناسی شیمیایی سیگما آلدریچ و کاتالیزهای سیگما آلدریچو بلوک های ساختمان سیگما آلدریچ

معرفهای مصنوعی

Product # Image Description فروشنده سیگما ایران
CF0011 معرفهای مصنوعی و زیست شناسی شیمیایی و کاتالیز و بلوک های ساختمان سیگما آلدریچ Acid Togni-(BenzimidazolylCF2CF2)-reagent New
  • سیگما ایران
CF0010 معرفهای مصنوعی و زیست شناسی شیمیایی و کاتالیز و بلوک های ساختمان سیگما آلدریچ Acid Togni-(ImidazolylCF2CF2)-reagent New
  • سیگما ایران
CF0013 معرفهای مصنوعی و زیست شناسی شیمیایی و کاتالیز و بلوک های ساختمان سیگما آلدریچ Acid C2F5-Togni reagent New
  • سیگما ایران
CF0009 معرفهای مصنوعی و زیست شناسی شیمیایی و کاتالیز و بلوک های ساختمان سیگما آلدریچ Alcohol Togni-(BenzimidazolylCF2CF2)-reagent New
  • سیگما ایران
CF0005 معرفهای مصنوعی و زیست شناسی شیمیایی و کاتالیز و بلوک های ساختمان سیگما آلدریچ Alcohol Togni-(4-Br-PhOCF2F2)-reagent New
  • سیگما ایران
CF0007 معرفهای مصنوعی و زیست شناسی شیمیایی و کاتالیز و بلوک های ساختمان سیگما آلدریچ Alcohol Togni-(4-EtCO2-PhOCF2CF2)-reagent New
  • سیگما ایران
CF0006 معرفهای مصنوعی و زیست شناسی شیمیایی و کاتالیز و بلوک های ساختمان سیگما آلدریچ Alcohol Togni-(ImidazolylCF2CF2)-reagent New
  • سیگما ایران
CF0004 معرفهای مصنوعی و زیست شناسی شیمیایی و کاتالیز و بلوک های ساختمان سیگما آلدریچ Alcohol Togni-(PhSCF2CF2)-reagent New
  • سیگما ایران
CF0008 معرفهای مصنوعی و زیست شناسی شیمیایی و کاتالیز و بلوک های ساختمان سیگما آلدریچ Alcohol Togni-(PyrazolylCF2CF2)-reagent New
  • سیگما ایران
CF0012 معرفهای مصنوعی و زیست شناسی شیمیایی و کاتالیز و بلوک های ساختمان سیگما آلدریچ Alcohol C2F5-Togni reagent New
  • سیگما ایران
CF0019 معرفهای مصنوعی و زیست شناسی شیمیایی و کاتالیز و بلوک های ساختمان سیگما آلدریچ Benzimidazolyltetrafluorobromoethane New