معرفهای مصنوعی و زیست شناسی شیمیایی و کاتالیز و بلوک های ساختمان شرکت سیگما آلدریچ

معرفهای مصنوعی و زیست شناسی شیمیایی و کاتالیز و بلوک های ساختمان سیگما آلدریچ

معرفهای مصنوعی و زیست شناسی شیمیایی و کاتالیز و بلوک های ساختمان سیگما آلدریچ

معرفهای مصنوعی و زیست شناسی شیمیایی و کاتالیز و بلوک های ساختمان سیگما آلدریچ

لیست معرفهای مصنوعی سیگما آلدریچ و زیست شناسی شیمیایی سیگما آلدریچ و کاتالیزهای سیگما آلدریچو بلوک های ساختمان سیگما آلدریچ :

كتوسولفوكسونیوم یلیدس
معرفهای اکسید کتوسولفوکسونیوم به عنوان معادل های a-diazocarbonyl پایدار و ایمن ، از جمله برای واکنش در مقیاس بزرگ ، به طور فزاینده ای محبوب شده اند. آنها به عنوان معادل کاربن متنوع و راحت که DMSO را به عنوان یک محصول جانبی آزاد می کنند ، خدمت می کنند. در مقابل ، در حالی که ترکیبات a-diazocarbonyl مربوطه مطمئناً معرفهای بسیار مفیدی هستند ، آزاد شدن انرژی بالای گاز ازت می تواند باعث ایجاد مشکلات ایمنی شود.
Catalysis Micellar
EvanPhos یک لیگاند جدید بیاریل فسفین است که در آزمایشگاه Lipshutz برای استفاده در اتصالات متقاطع Suzuki-Miyaura در رابطه با منبع PD (0) ساخته شده است. EvanPhos را می توان در حلال آلی یا تحت شرایط میسل آبی با استفاده از سورفاکتانت TPGS-750-M استفاده کرد و این یک فناوری جذاب برای شیمی سبز است.

لیست معرفهای مصنوعی سیگما آلدریچ و زیست شناسی شیمیایی سیگما آلدریچ و کاتالیزهای سیگما آلدریچو بلوک های ساختمان سیگما آلدریچ

معرفهای مصنوعی

Product # Image Description فروشنده سیگما ایران
CF0011 Acid Togni-(BenzimidazolylCF2CF2)-reagent New
 • سیگما ایران
CF0010 Acid Togni-(ImidazolylCF2CF2)-reagent New
 • سیگما ایران
CF0013 Acid C2F5-Togni reagent New
 • سیگما ایران
CF0009 Alcohol Togni-(BenzimidazolylCF2CF2)-reagent New
 • سیگما ایران
CF0005 Alcohol Togni-(4-Br-PhOCF2F2)-reagent New
 • سیگما ایران
CF0007 Alcohol Togni-(4-EtCO2-PhOCF2CF2)-reagent New
 • سیگما ایران
CF0006 Alcohol Togni-(ImidazolylCF2CF2)-reagent New
 • سیگما ایران
CF0004 Alcohol Togni-(PhSCF2CF2)-reagent New
 • سیگما ایران
CF0008 Alcohol Togni-(PyrazolylCF2CF2)-reagent New
 • سیگما ایران
CF0012 Alcohol C2F5-Togni reagent New
 • سیگما ایران
CF0019 Benzimidazolyltetrafluorobromoethane New
 • سیگما ایران
CF0035 Benzimidazolyltetrafluoroethanesulfonyl fluoride New
 • سیگما ایران
CF0032 Benzimidazolyltetrafluoropropionic acid Cs salt New
 • سیگما ایران
CF0023 4-Bromophenoxytetrafluoethyl trimethylsilane New
 • سیگما ایران
CF0015 4-Bromophenoxytetrafluorobromoethane New
 • سیگما ایران
CF0034 4-Bromophenoxytetrafluoroethanesulphonyl fluoride New
 • سیگما ایران
CF0028 4-Bromophenoxytetrafluoropropionic acid Cs salt New
 • سیگما ایران
909696 2-(tert-Butylsulfonyl)1-phenylpropan-1-one ≥95% New
 • سیگما ایران
CF0001 1-Chloro-3,3-dimethylbenziodoxole New
 • سیگما ایران
ALD00610 2-(4-Chloro-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl)benzonitrile ≥95% New
 • سیگما ایران
CF0020 4-Cyanophenoxytetrafluorobromoethane New
 • سیگما ایران
CF0016 4-Ethoxycarbonylphenoxytetrafluorobromoethane New
 • سیگما ایران
CF0024 4-Ethoxycarbonylphenoxytetrafluoroethyl trimethylsilane New
 • سیگما ایران
CF0029 4-Ethoxycarbonylphenoxytetrafluoropropionic acid Cs salt New
 • سیگما ایران
CF0002 1-Fluoro-3,3-dimethylbenziodoxole New
 • سیگما ایران
907847 HB(trip)2 ≥95% New
 • سیگما ایران
CF0017 Imidazolyltetrafluorobromoethane New
 • سیگما ایران
CF0025 Imidazolyltetrafluoroethyl trimethylsilane New
 • سیگما ایران
CF0030 Imidazolyltetrafluoropropionic acid Cs salt New
 • سیگما ایران
909718 2-(Isopropylsulfonyl)1-phenylpropan-1-one ≥95% New
 • سیگما ایران
906131 NPTC ≥95% New
 • سیگما ایران
CF0021 Pentafluoroethyl triethylsilane New
 • سیگما ایران
CF0014 Phenylsulfanyltetrafluorobromoethane New
 • سیگما ایران
CF0033 Phenylsulfanyltetrafluoroethanesulphonyl fluoride New
 • سیگما ایران
CF0022 Phenylsulfanyltetrafluoroethyl trimethylsilane New
 • سیگما ایران
CF0027 Phenylsulfanyltetrafluoropropionic acid Cs salt New
 • سیگما ایران
909734 1-Phenyl-2-((trifluoromethyl)sulfonyl)propan-1-one New
 • سیگما ایران
CF0018 Pyrazolyltetrafluorobromoethane New
 • سیگما ایران
CF0026 Pyrazolyltetrafluoroethyl trimethylsilane New
 • سیگما ایران
CF0031 Pyrazolyltetrafluoropriopionic acid Cs salt New
 • سیگما ایران
903973 Thianthrene S-oxide ≥95% New
 • سیگما ایران

زیست شناسی شیمیایی

Product # Image Description Add to Cart
909378 (S,R,S)-AHPC-PEG6-Azide ≥95% New
 • سیگما ایران
905283 (6-Aminohexyl)triphenylphosphonium bromide hydrobromide ≥95% New
 • سیگما ایران
909564 4-Azido-L-phenylalanine ≥98% New
 • سیگما ایران
907480 (2R,3S,4S,5R,6S)2-((Benzyloxy)methyl)6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol ≥95% New
 • سیگما ایران
907588 (4aR,6S,7R,8R,8aS)7,8-bis(benzyloxy)2,2-di-tertbutyl-6-(phenylthio)hexahydropyrano[3,2-d][1,3,2]dioxasiline ≥95% New
 • سیگما ایران
910235 2,3:4,5-Bis-O(1-methylethylidene)-D-arabinose 95% New
 • سیگما ایران
902551 BocNH-PEG4-acid New
 • سیگما ایران
905267 (6-Bromohexyl)triphenylphosphonium bromide ≥95% New
 • سیگما ایران
906301 BTTES New
 • سیگما ایران
907553 (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(((tertbutyldimethylsilyl)oxy)methyl)6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol ≥95% New
 • سیگما ایران
906190 1,2-Dibromoethane-1-sulfonyl fluoride New
 • سیگما ایران
910147 Fluorescein Azide ≥95% New
 • سیگما ایران
909432 Fluorinated VHL Spy Molecule 2 ≥98% New
 • سیگما ایران
909459 Fluorinated VHL Spy Molecule 4 ≥98% New
 • سیگما ایران
907391 Fmoc-L-photo-leucine ≥98% New
 • سیگما ایران
907383 Fmoc-L-Photo-Lysine ≥95% New
 • سیگما ایران
907367 Fmoc-L-photo-methionine ≥95% New
 • سیگما ایران
907294 Fmoc-L-Photo-Phe-OH ≥95% New
 • سیگما ایران
907324 Fmoc-L-photo-proline ≥95% New
 • سیگما ایران
907316 GlcA-ABP 95% New
 • سیگما ایران
907421 (2R,4aR,6R,7S,8R,8aR)7-Hydroxy-2-phenyl-6-(phenylthio)hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl 4-oxopentanoate ≥95% New
 • سیگما ایران
907243 Methyl (4-bromobenzoyl)-L-cysteinate ≥95% New
 • سیگما ایران
908401 1-Methyl-7-nitroisatoic anhydride New
 • سیگما ایران
909521 Methyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranoside ≥95% New
 • سیگما ایران
909467 Methyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside ≥95% New
 • سیگما ایران
907472 (2R,4aR,6S,7R,8R,8aS)2-Phenyl-6-(phenylthio)hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol ≥95% New
 • سیگما ایران
907278 H-L-Photo-leucine HCl ≥98% New
 • سیگما ایران
907251 H-L-Photo-lysine HCl ≥98% New
 • سیگما ایران
907340 H-L-Photo-Phe-OH ≥98% New
 • سیگما ایران
907286 H-L-Photo-Proline hydrochloride ≥95% New
 • سیگما ایران
909386 Pomalidomide-PEG4-Azide ≥95% New
 • سیگما ایران
909394 Pomalidomide-PEG5-azide ≥95% New
 • سیگما ایران
909408 Pomalidomide-PEG6-azide ≥95% New
 • سیگما ایران
910503 Pomalidomide-PEG2-butyl alkyne ≥95% New
 • سیگما ایران
907537 (2S,4aR,6S,7R,8R,8aR)2-phenyl-6-(phenylthio)hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol ≥95% New
 • سیگما ایران
909580 TIPS-5-Ethynyl-dU-CEP New
 • سیگما ایران
CF0039 Urea crosslinker – C2-arm, NHS ester New
 • سیگما ایران
CF0040 Urea crosslinker – C3-arm, NHS ester New
 • سیگما ایران
CF0041 Urea crosslinker – C4-arm, NHS ester (DSBU, BuUrBU) New
 • سیگما ایران

کاتالیز

Product # Image Description Add to Cart
907901 (2S,3R)3-(Benzyloxy)2-((3-(tertbutyl)2-hydroxybenzyl)amino)N,N-dimethylbutanamide ≥95% New
 • سیگما ایران
907111 2,6-bis(N-pyrazolyl)pyridine nickel(II) bromide New
 • سیگما ایران
904805 ((S)3-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)1-(2′-(3-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)ureido)-[1,1′-binaphthalen]-2-yl)-1-isopropylurea ≥95% New
 • سیگما ایران
907863 (S)-2-((3-(tertbutyl)2-hydroxybenzyl)amino)N,N,3-trimethylbutanamide ≥95% New
 • سیگما ایران
904716 (CAAC-Cy)Rh(COD)Cl New
 • سیگما ایران
909319 2,7-Dibromo-10-methylacridone ≥95% New
 • سیگما ایران
909254 2,7-Difluoro-9-mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate New
 • سیگما ایران
909335 2-(2,4-Difluorophenyl)5-(trifluoromethyl)pyridine ≥95% New
 • سیگما ایران
909327 2,7-Dimethoxy-9-mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate New
 • سیگما ایران
904988 Feng L3-PiPr2 New
 • سیگما ایران
904961 Feng L3-PrPr2 ≥95% New
 • سیگما ایران
907855 (S)2-((2-Hydroxy-3-methylbenzyl)amino)N,N,3-trimethylbutanamide ≥95% New
 • سیگما ایران
907928 (S)2-((2-Hydroxy-3-(triphenylsilyl)benzyl)amino)N,N,3-trimethylbutanamide ≥95% New
 • سیگما ایران
908568 [Ir(dFCF3ppy)2-(5,5’-dCF3bpy)]PF6 ≥95% New
 • سیگما ایران
ALD00608 Ni(bpy)3Br2 New
 • سیگما ایران
908002 Palladium on calcium carbonate Evonik Noblyst® P1152 5% Pd New
 • سیگما ایران
908134 Palladium on calcium carbonate Evonik Noblyst® P8059 5% Pd New
 • سیگما ایران
908126 Palladium on alumina Evonik Noblyst® P1159 5% Pd New
 • سیگما ایران
907839 Palladium on carbon Evonik Noblyst® P1090 5% Pd New
 • سیگما ایران
907944 Palladium on carbon Evonik Noblyst® P1092 5% Pd New
 • سیگما ایران
908096 Palladium on carbon Evonik Noblyst® P1126 5% Pd New
 • سیگما ایران
907995 Palladium on carbon Evonik Noblyst® P1109 5% Pd New
 • سیگما ایران
908118 Palladium on carbon Evonik Noblyst® P1145 5% Pd New
 • سیگما ایران
907987 Palladium on carbon Evonik Noblyst® P1095 5% Pd New
 • سیگما ایران
908061 Palladium on carbon Evonik Noblyst® P1093 5% Pd New
 • سیگما ایران
908029 Palladium on carbon Evonik Noblyst® P1141 10% Pd New
 • سیگما ایران
907138 Palladium on carbon Evonik Noblyst® P1064 5% Pd New
 • سیگما ایران
907898 Platinum on carbon Evonik Noblyst® P8078 1% Pt New
 • سیگما ایران
907812 Platinum on carbon Evonik Noblyst® P2086 10% Pt New
 • سیگما ایران
907820 Platinum on carbon Evonik Noblyst® P8075 1% Pt New
 • سیگما ایران
907952 Platinum on carbon Evonik Noblyst® P8071 2% Pt New
 • سیگما ایران
908037 Platinum on carbon Evonik Noblyst® P2061 5% Pt New
 • سیگما ایران
908150 Platinum on carbon Evonik Noblyst® P2060 5% Pt New
 • سیگما ایران
908169 Platinum on carbon Evonik Noblyst® P2057 3% Pt New
 • سیگما ایران
908088 Platinum on carbon Evonik Noblyst® P2065 3% Pt New
 • سیگما ایران
908010 Platinum on carbon Evonik Noblyst® P8077 5% Pt New
 • سیگما ایران
907936 Platinum and palladium on carbon Evonik Noblyst® P8082 1% Pt + 4% Pd New
 • سیگما ایران
907871 Ruthenium on carbon Evonik Noblyst® P3060 5% Ru New
 • سیگما ایران
908045 Ruthenium on carbon Evonik Noblyst® P3059 5% Ru New
 • سیگما ایران
908142 Ruthenium on alumina Evonik Noblyst® P3061 5% Ru New
 • سیگما ایران
905542 (R,R)-SINpEt⋅HBF4 ≥95% New
 • سیگما ایران

بلوک های ساختمان

با تشکر از شما سیگما ایران نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

09128308091 و 09357007743

Product # Image Description Add to Cart
905143 (±)-cisNBoc-4-fluorocyclohexylamine ≥95% New
 • سیگما ایران
903817 cis3,5-Difluoropiperidine trifluoroacetate protected, ≥95% New
 • سیگما ایران
905151 (±)-cis4-fluorocyclohexylboronic acid pinacol ester ≥95% (sum of diastereomers) New
 • سیگما ایران
905127 cis1-fluoro-4-OTBS-cyclohexane ≥95% New
 • سیگما ایران
905119 all-cisHexafluorocylclohexane New
 • سیگما ایران
906271 cis-(−)-Limonene oxide New
 • سیگما ایران
906263 cis-(+)-Limonene oxide

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *