محیط‌ کشت میکروبی | لیست محیط‌ کشت میکروبی روتین آزمایشگاه | سیگما ایران

محیط‌ کشت میکروبی | لیست محیط‌ کشت میکروبی روتین آزمایشگاه

محیط‌ کشت میکروبی | لیست محیط‌ کشت میکروبی روتین آزمایشگاه

محیط‌ کشت میکروبی | لیست محیط‌ کشت میکروبی روتین آزمایشگاه :

لیست محیط‌ کشت میکروبی روتین آزمایشگاه

  • استامید نوترینت براث
  • آگار
  • بایل اسکولین آزید آگار
  • برد پارکر آگار
  • برلیانت گرین بایل لاکتوز براث
  • A1 براث
  • اکتینومایست ایزولاسیون آگار
  • محیط جداسازی آئروموناس(پایه)
  • محیط افتراقی آسپرژیلوس
  • محیط کشت جلبک براث
  • آسپارژین پرولین براث
  • محیط کشت AEA Sporulation Broth (Base), modified
  • بروسلا آگار
  • محیط انتخابی کمپیلوباکتر آگار(پایه)
  • CASO آگار
  • CASO براث
  • ستریمید  آگار
  • بایل اسکولین آگار
  • عصاره مغز قلب براث
  • آزید بلاد آگار (پایه)
  • بلا بریلیانت گرین آگار تغییر یافته د آگار (پایه)
  • عصاره مغز قلب آگار
  • نوترینت آگار
  • زاپکس داکس آگار
  • ستریمید براث
  • بیسموت سولفیت آگار
  • آندرید پپتون واتر
  • کمپیلوباکتر آگار بدون خون انتخابی
  • محیط کشت Brewer thioglycollate medium
  • بروسلا آگار همراه هِمین و ویتامین K
  • بروسلا براث پایه
  • برومو تیمول بلو لاکتوز آگار
  • زاپکس داکس براث
  • محیط انتخابی سرئوس آگار
  • ستریمید آگار
  • محیط کلسترودیال نوترینت (Clostridial Nutrient Medium)
  • محیط افتراقی کلسترودیال براث (Clostridial Differential Broth)
  • کلستردیوم دیفیسیل آگار پایه ((Clostridium difficile Agar (Base)
  • کوک میت براث (Cooked Meat Broth)
  • کورن میل آگار (Corn Meal Agar)
  • کلمبیا اگار (Columbia Agar)
  • زاپکس داکس آگار (Czapek Dox Agar)
  • زاپکس داکس براث (Czapek-Dox broth)
  • محیط دیویس مینیمال براث Davis Minimal Broth))
  • محیط دیویس مینیمال آگار (Davis Minimal Agar)
  • محیط DCLS Agar
  • محیط دئوکسی ریبونوکلئازتست آگار (Deoxyribonuclease Test Agar)
  • محیط دکستروز استارچ آگار (Dextrose starch agar)
  • محیط کشت Dey-Engley neutralizing broth
  • دیکلروان رز بنگال آگار پایه (Dichloran Rose bengal Agar (Base)
  • دیکلروان گلیسرول آگار Dichloran Glycerol Agar
  • محیط کشت m-Endo Agar LES
  • محیط کشت EMB Agar
  • الیکر براث Elliker Broth
  • محیط کشت EC Broth
  • اسکولین آیرون آگار Esculin Iron Agar
  • محیط انتخابی انترکوکوس Enterococcus Selective Agar
  • محیط کشت m-Enterococcus Agar, modified
  • محیط کشت m-FC-Agar
  • محیط کشت   Ethyl Violet Azide Broth
  • فری مایکوپلاسما براث پایه  Frey mycoplasma broth base
  • محیط کشت Fraser Broth, Base
  • محیط کشت Gassner Agar
  • محیط کشت Gelatin iron medium
  • محیط کشت Glucose Bromcresol Purple Agar
  • محیط کشت GSP Agar
  • محیط کشت (Hanahan’s Broth (SOB Medium
  • محیط کشت m-HD Endo Broth with Brilliant Green
  • محیط کشت برین هارت اینفیون براث Heart Infusion Broth
  • محیط کشت هکتون انتریک آگار Hektoen Enteric Agar
  • محیط کشت (ITC Broth (Base
  • محیط کشت کانامایسین اسکولین آزید آگار Kanamycin Esculin Azide Agar
  • محیط کشت (Karmali Campylobacter Agar (Base
  • محیط کشت KF-Streptococcus Agar
  • محیط کشت کینگ آکار King Agar A A
  • محیط کشت کینگ آکار King Agar B B
  • محیط کشتکلیگر آیرون آگار Kligler Agar
  • محیط کشت لاکتوز براث Lactose Broth
  • محیط کشت لاکتوز ژلاتین پایه (Lactose Gelatin Medium (Base
  • محیط کشت لوریل سولفات براث  Lauryl sulfate Broth
  • محیط کشت Lactose TTC Agar with Tergitol™-۷
  • محیط کشت لژیونلا آگار پایه Legionella Agar Base
  • محیط کشت لوین EMB آگار Levine EMB Agar
  • محیط کشت لیور براث Liver Broth
  • محیط کشت لیتموس میلک Litmus Milk
  • محیط کشت لیزین آیرون آگار Lysine iron agar
  • محیط کشت لیزین دکربوکسیلاز آگار Lysine Decarboxylase Broth
  • محیط کشت LST-MUG Broth
  • محیط کشت مالت اکسترکت آگار Malt Extract Agar
  • محیط کشت مالت اکسترکت براث Malt Extract Broth
  • محیط کشت مالت آگار Malt Agar
  • محیط کشت مالونات براث Malonate broth
  • محیط کشت مالاشیت گرین براث Malachite Green Broth
  • محیط کشت مک کانکی براث MacConkey Broth
  • محیط کشت مک کانکی آکار بدون نمک (MacConkey-Agar (without salt
  • محیط کشت مک کانکی-سوربیتول آکار MacConkey-Sorbitol Agar
  • محیط کشت M9 Broth
  • محیط کشت M-17 Broth
  • محیط کشت M-17 Agar
  • محیط کشت Maximum Recovery Diluent
  • محیط کشت مانیتول سالت فنول رد آگار Mannitol Salt Phenol Red Agar
  • محیط کشت (Mineral modified Glutamate Broth (Base
  • محیط کشت میلک آگار Milk Agar
  • محیط کشت میدل بروک Middlebrook 7H9 Broth Base   
  • محیط کشت میدل بروک Middlebrook 7H11 Agar Base
  • محیط کشت میدل بروک Middlebrook 7H10 Agar Base
  • محیط کشت میت لیور آگار Meat Liver Agar
  • محیط کشت Methyl Red Voges Proskauer Broth
  • محیط کشت مینیس سالیواریس آگار Mitis Salivarius Agar
  • محیط کشت MRS Agar 
  • محیط کشت MRS Broth
  • محیط کشت Motility Test Medium
  • محیط کشت Mossel Broth
  • محیط کشت تریپتون سوی براث تغییر یافته Modified tryptone soy broth
  • محیط کشت Modified Lauryl Sulfate Tryptose Broth
  • محیط کشت مایکوپلاسما آگار پایه Mycoplasma agar base
  • محیط کشت (Müller-Kauffmann Tetrathionate Broth, Base (ISO
  • محیط کشت MUG EC broth
  • محیط کشت مولر هینتون براث Mueller Hinton Broth
  • محیط کشت مولر هینتون آگار Mueller Hinton Agar
  • محیط کشت Christensen’s Urea Agar
  • محیط کشت اوره براث  Urea Broth
  • محیط کشت نوترینت ژلاتین Nutrient Gelatin
  • محیط کشت Nutrient Agar pH 6.0 with 0.8% NaCl
  • محیط کشت نوترینت آگار Nutrient agar
  • محیط کشت نوترینت براث Nitrate Broth 
  • محیط کشت اورنیتین دکربوکسیلاز براث Ornithine Decarboxylase Broth
  • محیط کشت اورنج سرم آگار Orange-serum Agar
  • محیط کشت OF Test Nutrient Agar
  • محیط کشت NZ Amine® Broth
  • محیط کشت فنیل آلانین آگار Phenylalanine Agar
  • محیط کشت فنیل فتالین فسفات آگار  Phenolphthalein phosphate agar
  • محیط کشت پرفرچنس آگار پایه Perfringens Agar Base
  • محیط کشت پپتون واتر فسفات بافر Peptone Water, phosphate-buffered
  • محیط کشت پپتون واتر Peptone Water
  • محیط کشت پپتون سوربیتول بایل براث Peptone Sorbitol Bile Broth
  • محیط کشت PALCAM Listeria Selective Agar
  • محیط کشت پلیت کانت اسکیم میلک آگار Plate Count skimmed milk agar
  • محیط کشت پلیت کانت آگار Plate Count agar
  • محیط کشت پتیتو گلوکز ساکروز آگار Potato Glucose Sucrose Agar
  • محیط کشت سودوموناس آگار پایه Pseudomonas agar base
  • محیط کشت پتیتو دکستروز براث Potato Dextrose Broth
  • محیط کشت پتیتو دکستروز آگار Potato Dextrose Agar
  • محیط کشت Raka-Ray Agar
  • محیط کشت سولفیت آیرون آگار Sulfite Iron Agar 
  • محیط کشت استافیلوکوکوس آگار  Staphylococcus Agar
  • محیط کشت SS-Agar
  • محیط کشت SPS Agar, modified
  • محیط کشت SPS Agar
  • محیط کشت سیمون سیترات Simmons Citrate Agar
  • محیط کشت SIM Medium
  • محیط کشت سلنیت سیستئین براث Selenite Cystine Broth
  • محیط کشت Schaedler Agar
  • محیط کشت سابورو گلوگز آگار با کلرامفنیکل Sabouraud Glucose Agar with Chloramphenicol
  • محیط کشت سابورو دکستروز براث Sabouraud dextrose broth
  • محیط کشت رز بنگال آگار پایه Rose bengal agar base
  • محیط کشت رز بنگال کلرامفنیکل آگار  Rose Bengal Chloramphenicol Agar
  • محیط کشت رایس اکسترکت آگار Rice Extract Agar
  • محیط کشت رامنوز براث Rhamnose Broth
  • محیط کشت رینفورس کلستریدیال آگار Reinforced Clostridial Agar
مطب پیشنهادی :
تعریف محیط کشت | نمایندگی محیط کشت

 

 

سیگما ایران نمایندگی سیگما آلدریچ و نمایندگی مرک آلمان و فروش کیت تحقیقاتی

تلفن فروش و مشاوره سایت 09357007743 فروش ویژه آنلاین و 24 ساعته

سیگما ایران + سفیر آزما کیان

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *