محصولات sigma aldrich | سیگما ایران | نمایندگی سیگما آلدریچ

محصولات sigma aldrich

محصولات sigma aldrich

لیست موجودی محصولات سیگما آلدریچ sigma aldrich در سیگما ایران

لیست برخی از موجودی محصولات سیگما آلدریچ sigma aldrich در انبار سیگما ایران :

بخش اول : این صفحه فهرست ترکیبات معدنی است.

 • آب – H۲O
 • آرسنیک تری‌اکسید – As۲O۳
 • آرسین – AsH۳
 • آلومینیم آنتیموان – AlSb
 • آلومینیم آرسنید – AlAs
 • آلومینیم اکسید – Al۲O۳
 • آلومینیم سولفات – Al۲(SO۴)۳
 • آلومینیم فسفید – AlP
 • آلومینیم فلورید – AlF۳
 • آلومینیم کلرید – AlCl۳
 • آلومینیم نیترات – Al(NO۳)۳
 • آلومینیم نیترید – AlN
 • آلومینیم هیدروکسید – Al(OH)۳
 • آمونیاک – NH۳
 • آمونیم برمید – NH۴Br
 • آمونیم بی‌کربنات – NH۴HCO۳
 • آمونیم تتراسولفوسیانات ‌دی ‌آمین‌ کرومات (III) – NH۴[Cr(SCN)۴(NH۳)۲]
 • آمونیم سولفات – (NH۴)۲SO۴
 • آمونیم فلوئورید – NH۴F
 • آمونیم کلرید – NH۴Cl
 • آمونیم نیترات – NH۴NO۳
 • آمونیم هیدروکسید – NH۴OH
 • آمونیم یدید – NH۴I
 • آنتیموان پنتافلورید – SbF۵
 • آنتیموان پنتاکلرید – SbCl۵
 • آنتیموان تری‌اکسید – Sb۲O۳
 • آنتیموان هیدرید – SbH۳
 • آنتیموانین – SbH۳
 • آهن (II) اکسید – FeO
 • آهن (II٬III) اکسید – Fe۳O۴
 • آهن (III) اکسید یا هماتیت – Fe۲O۳
 • آهن (II) کلرید – FeCl۲
 • آهن (III) کلرید – FeCl۳
 • آهن (III) نیتریت – Fe(NO۳)۳
 • آهن(III) هگزاسیانوفرات(II) – Fe۴[Fe(CN)۶]۳

 • ارانیل نیترات – UO۲(NO۳)۲
 • اربیم ایریدیم – ErIr
 • اربیم طلا – ErAu
 • اربیم (III) کلرید – ErCl۳
 • اربیم مس – ErCu
 • اربیم نقره – ErAg
 • اروپیم (III) کلرید – EuCl۳
 • ازن – O۳
 • استرانسیم تیتانات – SrTiO۳
 • استرانسیم کلرید – SrCl۲
 • استرانسیم نیترات – Sr(NO۳)۲
 • اسکاندیم اکسید – Sc۲O۳
 • اسکاندیم تریفلات – Sc(OSO۲CF۳)۳
 • اسکاندیم فلورید – ScF۳
 • اسکاندیم کلرید – ScCl۳ and hydrate
 • اسکاندیم نیترات – Sc(NO۳)۳
 • اسمیم تترا اکسید – OsO۴
 • اسمیم تری اکسید – OsO۳
 • اکسیژن دی ‌فلورید – OF۲
 • اورتوفسفریک اسید (فسفریک اسید عادی) – H۳PO۴
 • ایتریم(III) آرسنید – YAs
 • ایتریم آلومینیم گارنت – Y۳AO۱۲
 • ایتریم(III) آنتیموانید – YSb
 • ایتریم آهن گارنت – Y۳Fe۵O۱۲
 • ایتریم (III) اکسید – Y۲O۳
 • ایتریم ایریدیوم – YIr
 • ایتریم باریم مس اکسید – YBa۲Cu۳O۷
 • ایتریم(III) برمید – YBr۳
 • ایتریم رودیم – YRh
 • ایتریم روی – YZn
 • ایتریم (III) سولفید – Y۲S۳
 • ایتریم طلا – YAu
 • ایتریم (III) فلورید – YF۳
 • ایتریم کادمیوم – YCd
 • ایتریم(III) کلرید – YbCl۳
 • ایتریم مس – YCu
 • ایتریم منیزیوم – YMg
 • ایتریم نقره – YAg
 • ایریدیم (Iv) کلرید – IrCl۴
 • ایندیم (III) آنتیموانید – InSb
 • ایندیم (III) سلنید – InAs
 • ایندیم (III) فسفید – InP
 • ایندیم (I) کلرید – InCl
 • ایندیم نیترید – InN

 • بوریک اسید – H۳BO۳
 • باریوم کلرید – BaCl۲
 • باریوم کرومات – BaCrO۴
 • باریوم سودا – NaHCO۳
 • باریوم هیدروکسید – Ba(OH)۲
 • باریوم یدید – BaI۲
 • باریوم نیترات – Ba(NO۳)۲
 • باریوم سولفات – BaSO۴
 • باریوم تیتانات – BaTiO۳
 • برلیوم هیدرکسید– Be(OH)۲
 • برلیوم اکسید – BeO
 • اکسید بیسموت (۳) – Bi۲O۳
 • بیسموت تلورید (۳) – Bi۲Te۳
 • بوران – دی‌بوران: B۲H۶، پنتابوران: B۵H۹ دکابوران: B۱۰H۱۴
 • بوراکس – Na۲B۴O۷·۱۰H۲O
 • برن کربید – B۴C
 • برن نیترید – BN
 • برن اکسید – B۲O۳
 • برن ساب‌اکسید – B۶O
 • برن تری‌کلرید – BCl۳
 • برن تری‌فلورید – BF۳
 • برمین پنتافلورید – BrF۵
 • برمین تری‌فلورید – BrF۳

 • پلاتین (II) کلرید – PtCl۲
 • پلاتین (IV) کلرید – PtCl۴
 • پلاتین (III) کلرید – PuCl۳
 • پلوتونیم دی اکسید (پلوتونیم (IV) اکسید) – PuO۲
 • پراسئودیمیم (III) کلرید – PrCl۳
 • پروتونیم – H۳O+
 • پیروسولفوریک اسید – H۲S۲O۷
 • پتاسیم آلومینیوم فلوئورید – KALF۴
 • پتاسیم بورات – K۲B۴O۷•۴H۲O
 • پتاسیم برومید – KBr
 • پتاسیم کربنات – K۲CO۳
 • پتاسیم کلرات – KClO۳
 • پتاسیم کلرید – KCl
 • پتاسیم فری اگزالات – K۳[Fe(C۲O۴)۳]
 • پتاسیم هیدروژن کربنات – KHCO۳
 • پتاسیم هیدروژن فلورید – HF۲K
 • پتاسیم هیدروکسید – KOH
 • پتاسیم یدید – KI
 • پتاسیم مونوپرسولفات – K۲SO۴·KHSO۴·۲KHSO۵
 • پتاسیم نیترات – KNO۳
 • پتاسیم پر برمات – KBrO۴
 • پتاسیم پر کلرات – KClO۴
 • پتاسیم پر منگنات – KMnO۴
 • پتاسیم سولفات – K۲SO۴
 • پتاسیم سولفید – K۲S
 • پتاسیم تیتانیل فسفات – KTiOPO۴
 • پتاسیم وانادات – KVO۳
 • پالادیوم (۲) کلرید – PdCl۲
 • پالادیوم (۲) نیترات – Pd(NO۳)۲
 • پنتا بوران – B۵H۹
 • پنتا سولفید آنتیموان – Sb۲S۵
 • پرکلریک اسید – HClO۴
 • پرکلریل فلوئورید – ClFO۳
 • پرسولفوریک اسید (Caro’s acid) – H۲SO۵
 • پرزنیک اسید – H۴XeO۶

 • تری اورانیم اکتا اکسید (پیچبلند، کیک زرد) U۳O۸
 • تانتالیم کاربید – TaC
 • تانتالیم (V) اکسید – Ta۲O۵
 • تلوریک اسید – H۶TeO۶
 • تلوریم دی‌اکسید – TeO۲
 • تلوریم تتراکلرید – TeCl۴
 • تلورو اسید – H۲TeO۳
 • تربیوم (III) کلرید – TbCl۳
 • تترا بوران – B۴H۱۰
 • تتراکلروآئوریک اسید – AuCl۳
 • تترافلوروئو هیدرازین – N۲F۴
 • تتراآمین مس (II) سولفات – [Cu(NH۳)۴]SO۴
 • تتراسولفور تترانیترید – S۴N۴
 • تالیم (I) کربنات – TCO۳
 • تالیم (I) فلورید – TlF
 • تالیم (III) اکسید Tl۲O۳
 • تالیم (III) سولفات Tl۲(SO۴)۲
 • تیونیل کلرید – SOCl۲
 • تیوفسژن – CSCl۲
 • تیوفسفریل کلرید – Cl۳PS
 • توریم دی اکسید – ThO۲
 • تالیوم (IV) کلرید – TmCl۳
 • تیتانیوم بورید – TiB۲
 • تیتانیوم کاربید – TiC
 • تیتانیوم دی‌اکسید TiO۲
 • تیتانیوم دی‌اکسید(بتا) TiO۲
 • تیتانیوم نیترید – TiN
 • تیتانیوم (IV) برومید TiBr۴
 • تیتانیوم (IV) کلرید TiCl۴
 • تیتانیوم (III) کلرید – TiCl۳
 • تیتانیوم (II) کلرید – TiCl۲
 • تیتانیوم (IV) یدید TiI۴
 • تری فلوئورو متیل ایزوسیانید – C۲NF۳
 • تری فلوئورو متان سولفونیک اسید – CF۳SO۳H
 • تری متیل فسفین – C۳H۹P
 • تری اکسیدان – H۲O۳
 • تری پتاسیم فسفات – K۳PO۴
 • تنگستن کاربید – WC
 • تنگستن (IV) کلرید – WCl۶
 • تنگستن (IV) فلورید – WF۶
 • تنگستنید اسید – H۲WO۴
 • تنگستن هگزا کربنیل – W(CO)۶

 • جیوه (II) کلرید – Hg۲Cl۲
 • جیوه (II)کلرید – HgCl۲
 • جیوه فولمینات – Hg(ONC)۲
 • جیوه سلنید – HgSe
 • جیوه (I) سولفات – Hg۲SO۴
 • جیوه (II) سولفات – HgSO۴
 • جیوه (II) سولفید – HgS
 • جیوه (II) تلورید – HgTe

 • دکابوران – B۱۰H۱۴
 • دی بوران – B۲H۶
 • دی کلرو سیلان – SiH۲Cl۲
 • دی نیتروژن پنتوکسید (نیترونیوم نیترات) – N۲O۵
 • دی سیلان – Si۲H۶
 • دسپرونسیوم (۳) کلرید – DyCl۳
 • دی پتاسیم دی کروم (III) سولفات ۲۴ آبه; K۲SO۴Cr۲(SO۴)۳.۲۴H۲O
 • دی پتاسیم دی آلومینیوم سولفات ۲۴ آبه– K۲SO۴.Al۲(SO۴)۳·۲۴H۲O
 • دی گوگرد دی کلرید S2 Cl2

 • روی برومید – ZnBr۲
 • روی کربنات – ZnCO۳
 • روی کلرید – ZnCl۲
 • روی سیانید – Zn(CN)۲
 • روی فلورید – ZnF۲
 • روی یدید – ZnI۲
 • روی اکسید – ZnO
 • روی سلنید – ZnSe
 • روی سولفات – ZnSO۴
 • روی سولفید – ZnS
 • روی تلورید – ZnTe
 • رایدوم کلرید – RaCl۲
 • رایدوم دی‌فلورید – RnF۲
 • رودیم (۳) کلرید – RhCl۳
 • روبیدیوم برومید – RbBr
 • روبیدیوم کلرید – RbCl
 • روبیدیوم فلورید – RbF
 • روبیدیوم هیدروکسید – RbOH
 • روبیدیوم یدید – RbI
 • روبیدیوم نیترات – RbNO۳
 • روبیدیوم اکسید – Rb۲O
 • روبیدیومم تلورید – Rb۲Te
 • روتنیوم تتروکسید – RuO۴

 • زیرکونیوم هیدرات – ZrO۲.nH۲O
 • زیرکونیوم کاربید – ZrC
 • زیرکونیوم (۴) کلرید – ZrCl۴
 • زیرکونیوم نیترید – ZrN
 • زیرکونیوم هیدروکسید – Zr(OH)۴
 • زیرکونیوم(۴) اکسید – ZrO۲
 • زیرکونیوم اورتوسیلیکات – ZrSiO۴
 • زیرکونیوم تتراهیدروکسید – H۴O۴Zr
 • زیرکونیوم تنگستن – ZrW۲O۸
 • زنیک اسید – H۲XeO۴

 • ژرمانیوم (۴) هیدرید – GeH۴
 • ژرمنیوم (۳) هیدرید – Ge۲H۶
 • ژرمانیوم (۲) فلورید – GeF۲
 • ژرمانیوم (۴) فلورید – GeF۴
 • ژرمانیوم (۲) کلرید – GeCl۲
 • ژرمانیوم (۴) کلرید – GeCl۴
 • ژرمانیوم (۲) برومید – GeBr۲
 • ژرمانیوم (۴) برومید – GeBr۴
 • ژرمانیوم (۲) یدید – GeI۲
 • ژرمانیوم (۴) یدید – GeI۴
 • ژرمانیوم (۲۹ اکسید – GeO
 • ژرمانیوم (۴) اکسید – GeO۲
 • ژرمانیوم (۲) سولفید – GeS
 • ژرمانیوم (۴) سولفید – GeS۲
 • ژرمانیوم (۲) سلنید – GeSe
 • ژرمانیوم (۴) سلنید – GeSe۲
 • ژرمانیوم تلورید – GeTe
 • ژرمانیوم (۴) نیترید – Ge۳N۴

 • ساماریوم (IV) کلرید – SmCl۳
 • ساماریوم (II) یدید – SmI۲
 • سدیم آمید – NaNH۲
 • سدیم اگزالات – Na۲C۲O۴
 • سدیم بوروهیدرید – NaBH۴
 • سدیم برمات – NaBrO۳
 • سدیم برمید – NaBr
 • سدیم پرکربنات – ۲Na۲CO۳.۳H۲O۲
 • سدیم تلورید – Na۲TeO۳
 • سدیم سولفات – Na۲SO۴
 • سدیم سولفیت – Na۲SO۳
 • سدیم سولفید – Na۲S
 • سدیم سیلیکات – Na۲SiO۳
 • سدیم سیانید – NaCN
 • سدیم فسفات – Na۳PO۴
 • سدیم فروسیانید – Na۴Fe(CN)۶
 • سدیم کربنات – Na۲CO۳
 • سدیم کلرات – NaClO۳
 • سدیم کلرید – NaCl
 • سدیم مونو فلوئورو فسفات (MFP) – Na۲PFO۳
 • سدیم نیترات – NaNO۳
 • سدیم نیتریت – NaNO۲
 • سدیم هیدروژن سولفید – NaSH
 • سدیم هیدروژن کربنات (Sodium bicarbonate) – NaHCO۳
 • سدیم هیدروکسید – NaOH
 • سدیم هیدرید – NaH
 • سدیم یدید – NaI
 • سزیم بیکربنات – CsHCO۳
 • سزیم فلورید – CsF
 • سزیم کربنات – Cs۲CO۳
 • سزیم کرومات – Cs۲CrO۴
 • سزیم کلرید – CsCl
 • سریم آلومینیوم – CeAl
 • سریم(III) برومید – CeBr۳
 • سریم تالیوم – CeTl
 • سریم جیوه – CeHg
 • سریم روی – CeZn
 • سریم (IV) سولفات – Ce(SO۴)۲
 • سریم کادمیوم – CeCd
 • سریم کلرید(III) – CeCl۳
 • سریم منیزیوم – CeMg
 • سریم نقره – CeAg
 • سرب(II) اکسید – PbO
 • سرب(IV) اکسید – PbO۲
 • سرب(II) تلورید – PbTe
 • سرب(II) زیرکونات تیتانات – Pb[TixZr۱-x]O۳
 • سرب(II) سلنید – PbSe
 • سرب(II) سولفات – Pb(SO۴)
 • سرب(II) سولفید – PbS
 • سرب(II) فسفات – Pb۳(PO۴)۲
 • سرب(II) کربنات – Pb(CO۳)
 • سرب(II) کلرید – PbCl۲
 • سرب(II) نیترات – Pb(NO۳)۲
 • سرب(II) یدید – PbI۲
 • سلنو اسید – H۲SeO۳
 • سلنیوم تری‌اکسید – SeO۳
 • سلنیوم دی‌اکسید – SeO۲
 • سلنیک اسید – H۲SeO۴
 • سولفامیک اسید – H۳NO۳S
 • سولفورو اسید – H۲SO۳
 • سولفوریک اسید – H۲SO۴
 • سولفوریل کلرید – SO۲Cl۲
 • سیانوریک کلرید – C۳Cl۳N۳
 • سیانوژن – (CN)۲
 • سیانوژن کلرید – CNCl
 • سیلان – SiH۴
 • سیلیسیک اسید – [SiOx(OH)۴-۲x]n
 • سیلیکا ژل – SiO۲·nH۲O
 • سیلیکوفلوئوریک اسید – H۲SiF۶
 • سیلیکوکلروفرم – Cl۳HSi
 • سیلیکون دی‌اکسید – SiO۲

 • طلا (۱) کلرید – AuCl
 • طلا (۳) کلرید – AuCl۳
 • طلا (۱،۳) کلرید – Au۴Cl۸
 • طلا (۳) کلرید – (AuCl۳)۲
 • طلا (۳) فلورید – AuF۳
 • طلا (۵) فلورید – AuF۵
 • طلا (۱) برومید – AuBr
 • طلا (۳) برومید – (AuBr۳)۲
 • طلا (۱) یدید – AuI
 • طلا (۳) یدید – AuI۳
 • طلا (۳) اکسید – Au۲O۳
 • طلا (۱) سولفید – Au۲S
 • طلا (۳) سولفید – Au۲S۳
 • طلا (۳) سلنید – AuSe
 • طلا (۳) سلنید – Au۲Se۳
 • طلا دی‌تلورید – AuTe۲

 • فنیل فسفین – C۶H۷P
 • فسژن – COCl۲
 • فسفین – PH۳
 • فوسفیت – HPO۳۲-
 • فسفومولیبدیک اسید – HMoNiO۶P-۴
 • اسید فسفریک – H۳PO۴
 • فسفرو اسید (فسفریک (III) اسید) – H۳PO۳
 • فسفر پنتا برمید – PBr۵
 • فسفر پنتا فلوئورید – PF۵
 • فسفر پنتا سولفید – P۴S۱۰
 • فسفر پنتوکسید (فسفر پنتا اکسید) – P۲O۵
 • فسفر تری برمید – PBr۳
 • فسفر تری کلرید – PCl۳
 • فسفر تری فلوئورید – PF۳
 • فسفر تری یدید – PI۳
 • فسفوتنگستیک اسید – H۳PW۱۲O۴۰
 • فلوئوریک اسید – FSO۲(OH)
 • فنیل ارسین اکسید – (C۶H۵)AsO

 • قلع (II) کلرید – SnCl۲
 • قلع (II) فلورید – SnF۲
 • قلع (IV) کلرید – SnCl۴

 • کربنیک اسید – H۲CO۳
 • کاکودیلیک اسید – (CH۳)۲AsO۲H
 • کریپتون دی‌فلورید – KrF۲
 • کادمیوم آرسنید – Cd۳As۲
 • کادمیوم برومید – CdBr۲
 • کادمیوم کلرید – CdCl۲
 • کادمیوم فلورید – CdF۲
 • کادمیوم یدید – CdI۲
 • کادمیوم نیرات – Cd(NO۳)۲
 • کادمیوم سلنید – CdSe
 • کادمیوم سولفات – CdSO۴
 • کادمیوم تلورید – CdTe
 • کلسیوم کاربید – CaC۲
 • کرومیک اسید – CrO۳
 • کلسیوم کلرات – Ca(ClO۳)۲
 • کلسیوم کلرید – CaCl۲
 • کلسیوم کرومات – CaCrO۴
 • کلسیوم سینامید – CaCN۲
 • کلسیوم فلورید – CaF۲
 • کلسیوم هیدرید – CaH۲
 • کلسیوم هیدروکسید – Ca(OH)۲
 • کلسیوم سولفات (سنگ گچ) – CaSO۴
 • کربن دی‌اکسید – CO۲
 • کربن دی‌سولفات – CS۲
 • کربن مونوکسید – CO* کربن تتروبرمید – CBr۴
 • کربن تتراکلرید – CCl۴
 • کربن تترایدید – CI۴
 • کربنویل فلورید – COF۲
 • کربونیل سولفید – COS
 • کربوپلاتین – C۶H۱۲N۲O۴Pt
 • کروم(۳) کلرید – CrCl۳
 • کروم(۲) کلرید – CrCl۲ (also chromous chloride)
 • کروم(۳) اکسید – Cr۲O۳
 • کروم(۴) اکسید – CrO۲
 • کرومیوم تیروکسید (اسید کرومیک) – CrO۳
 • کرومیل کلرید – CrO۲Cl۲
 • سیس پلاتین (cis-platinum(II) chloride diammine – PtCl۲(NH۳)۲
 • کبالت(۲) برومید – CoBr۲
 • کبالت(۲) کلرید – CoCl۲
 • کبالت(۲) کربنات – CoCO۳
 • کبالت(۲) سولفات – CoSO۴
این مطلب را از دست ندهید:
ادغام سیگما آلدریچ با مرک

 • گوگرد دی‌اکسید – SO۲
 • گادولینیوم (۲) کلرید – GdCl۳
 • گادولینیوم (۳) اکسید – Gd۲O۳
 • گالیوم آنتیموان – GaSb
 • گالیوم آرسنید – GaAs
 • گالیوم (۳) کلرید – GaCl۳
 • گالیوم نیترید – GaN
 • گالیوم فسفید – GaP
 • گزنون دی فلورید – XeF۲
 • گزنون هگزافلوروپلاتینید – Xe[PtF۶]
 • گزنون تترافلورید – XeF۴
 • گزنون تتروکسید – XeO۴

 • لانتانوم کربنات – La۲(CO۳)۳
 • لانتانوم منیزیوم – LaMg
 • لانتانوم آلومینیوم – LaAl
 • لانتانوم روی – LaZn
 • لانتنوم نقره – LaAg
 • لانتانوم کادمیوم – LaCd
 • لانتانوم نقره – LaHg
 • لانتانوم تالیوم – LaTl
 • لیتیوم آلومینیوم هیدرید – LiAlH۴
 • لیتیوم برومید – LiBr
 • لیتیوم کربنات (کربنات لیتیم) – Li۲CO۳
 • لیتیوم کلرید – LiCl
 • لیتیوم هیدرید – LiH
 • لیتیوم هیدروکسید – LiOH
 • لیتیوم یدید – LiI
 • لیتیوم نیترات – LiNO۳
 • لیتیوم سولفات – Li۲SO۴

 • مولیبدیک اسید – H۲MoO۴
 • منیزیوم کربنات – MgCO۳
 • منیزیوم کلرید – MgCl۲
 • منیزیوم اکسید – MgO
 • منیزیوم فسفات – Mg۳(PO۴)۲
 • منیزیوم سولفات – MgSO۴
 • منگنز (۴) اکسید (manganese dioxide) – MnO۲
 • منگنز (۲) سولفات هیدرات – MnSO۴.H۲O
 • منگنز (۲) کلرید – MnCl۲
 • منگنز (۳) کلرید – MnCl۳
 • منگنز (۴) فلورید – MnF۴
 • منگنز (۲) فسفات – Mn۳(PO۴)۲
 • مس(II) کربنات – CuCO۳
 • مس(I) کلرید – CuCl
 • مس(II) کلرید – CuCl۲
 • مس(II) هیدروکسید – Cu(OH)۲
 • مس(II) نیترات – Cu(NO۳)۲
 • مس(I) اکسید – Cu۲O
 • مس(II) اکسید – CuO
 • مس(II) سولفات – CuSO۴
 • مس(I) سولفید – Cu۲S
 • مس(II) سولفید – CuS
 • مولیبدن تیروکسید – MoO۳
 • مولبدنیوم دی‌سولفید – MoS۲
 • مولیبدن هگزاکربونیل – C۶O۶Mo
 • متافسفریک اسید – HPO۳

 • نئودیدمیوم (۳) کلرید – NdCl۳
 • نیکل (۲) کربنات – NiCO۳
 • نیکل (۲) کلرید – NiCl۲ and hexahydrate
 • نیکل (٬) هیدروکسید – Ni(OH)۲
 • نیکل (۲) نیترات – Ni(NO۳)۲
 • نیکل (۲) اکسید – NiO
 • نیتروسولفوریک اسید – NOHSO۴
 • نیترو اسید – HNO۲
 • نیتریک اسید – HNO۳
 • نقره کلرید – AgCl
 • نقره (۱) فلورید – AgF
 • نقره (۲) فلورید – AgF۲
 • نقره یدید – AgI
 • نقره نیترات – AgNO۳
 • نقره سولفید – Ag۲S
 • نیوبیوم تتراکلرید – NbCl۵
 • نیتریک اکسید – NO
 • نیتروژن دی‌اکسید – NO۲
 • نیتریک اکسید – N۲O

 • وانادیم کاربید – VC
 • وانادیم (V) اکسید تری کلرید VOCl۳
 • وانادیم (IV) کلرید – VCl۴
 • وانادیم (II) کلرید – VCl۲
 • وانادیم (II) اکسید – VO
 • وانادیم (III) نیترید – VN
 • وانادیم (III) برومید – VBr۳
 • وانادیم (III) کلرید – VCl۳
 • وانادیم (III) فلورید – VF۳
 • وانادیم (IV) فلورید – VF۴
 • وانادیم (III) اکسید – V۲O۳
 • وانادیم (Iv) اکسید – VO۲
 • وانادیم (IV) سولفات – VOSO۴
 • وانادیم (V) اکسید – V۲O۵
 • واکنشگر نسلر – K۲[HgI۴]

 • هیدروآزوئیک اسید – HN۳
 • هیدروبرومیک اسید – HBr
 • هیدروکلریک اسید – HCl
 • هیدرویدیک اسید – HI
 • هیدروژن برومید – HBr
 • هیدروژن کلرید – HCl
 • هیدروژن فلورید – HF
 • هیدروژن پراکسید – H۲O۲
 • هیدروژن سلنید – H۲Se
 • هیدروژن سولفید – H۲S
 • هیدروژن تلورید – H۲Te
 • هافنیوم فلورید
 • هافنیوم تتراکلرید – HfCl۴
 • هیدرازین – N۲H۴
 • هیدروکسیل آمین – NH۲OH
 • هیپو کلرو اسید – HClO
 • هیپو فسفرو اسید – H۳PO۲
 • هیدروژن سولفید – H۲S
 • هگزافلورید اورانیوم – UF۶

 • یدیک اسید – HIO۳
 • یدین هپتافلورین – IF۷
 • یدین پنتافلورین – IF۵
 • یدین منوکلرین – ICl

موجودی محصولات سیگما آلدریچ sigma aldrich در سیگما ایران

با تشکر از شما سیگما ایران نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *