محصولات sigma aldrich

محصولات sigma aldrich

لیست موجودی محصولات سیگما آلدریچ sigma aldrich در سیگما ایران

لیست برخی از موجودی محصولات سیگما آلدریچ sigma aldrich در انبار سیگما ایران :

بخش اول : این صفحه فهرست ترکیبات معدنی است.

 • آب – H۲O
 • آرسنیک تری‌اکسید – As۲O۳
 • آرسین – AsH۳
 • آلومینیم آنتیموان – AlSb
 • آلومینیم آرسنید – AlAs
 • آلومینیم اکسید – Al۲O۳
 • آلومینیم سولفات – Al۲(SO۴)۳
 • آلومینیم فسفید – AlP
 • آلومینیم فلورید – AlF۳
 • آلومینیم کلرید – AlCl۳
 • آلومینیم نیترات – Al(NO۳)۳
 • آلومینیم نیترید – AlN
 • آلومینیم هیدروکسید – Al(OH)۳
 • آمونیاک – NH۳
 • آمونیم برمید – NH۴Br
 • آمونیم بی‌کربنات – NH۴HCO۳
 • آمونیم تتراسولفوسیانات ‌دی ‌آمین‌ کرومات (III) – NH۴[Cr(SCN)۴(NH۳)۲]
 • آمونیم سولفات – (NH۴)۲SO۴
 • آمونیم فلوئورید – NH۴F
 • آمونیم کلرید – NH۴Cl
 • آمونیم نیترات – NH۴NO۳
 • آمونیم هیدروکسید – NH۴OH
 • آمونیم یدید – NH۴I
 • آنتیموان پنتافلورید – SbF۵
 • آنتیموان پنتاکلرید – SbCl۵
 • آنتیموان تری‌اکسید – Sb۲O۳
 • آنتیموان هیدرید – SbH۳
 • آنتیموانین – SbH۳
 • آهن (II) اکسید – FeO
 • آهن (II٬III) اکسید – Fe۳O۴
 • آهن (III) اکسید یا هماتیت – Fe۲O۳
 • آهن (II) کلرید – FeCl۲
 • آهن (III) کلرید – FeCl۳
 • آهن (III) نیتریت – Fe(NO۳)۳
 • آهن(III) هگزاسیانوفرات(II) – Fe۴[Fe(CN)۶]۳

 • ارانیل نیترات – UO۲(NO۳)۲
 • اربیم ایریدیم – ErIr
 • اربیم طلا – ErAu
 • اربیم (III) کلرید – ErCl۳
 • اربیم مس – ErCu
 • اربیم نقره – ErAg
 • اروپیم (III) کلرید – EuCl۳
 • ازن – O۳
 • استرانسیم تیتانات – SrTiO۳
 • استرانسیم کلرید – SrCl۲
 • استرانسیم نیترات – Sr(NO۳)۲
 • اسکاندیم اکسید – Sc۲O۳
 • اسکاندیم تریفلات – Sc(OSO۲CF۳)۳
 • اسکاندیم فلورید – ScF۳
 • اسکاندیم کلرید – ScCl۳ and hydrate
 • اسکاندیم نیترات – Sc(NO۳)۳
 • اسمیم تترا اکسید – OsO۴
 • اسمیم تری اکسید – OsO۳
 • اکسیژن دی ‌فلورید – OF۲
 • اورتوفسفریک اسید (فسفریک اسید عادی) – H۳PO۴
 • ایتریم(III) آرسنید – YAs
 • ایتریم آلومینیم گارنت – Y۳AO۱۲
 • ایتریم(III) آنتیموانید – YSb
 • ایتریم آهن گارنت – Y۳Fe۵O۱۲
 • ایتریم (III) اکسید – Y۲O۳
 • ایتریم ایریدیوم – YIr
 • ایتریم باریم مس اکسید – YBa۲Cu۳O۷
 • ایتریم(III) برمید – YBr۳
 • ایتریم رودیم – YRh
 • ایتریم روی – YZn
 • ایتریم (III) سولفید – Y۲S۳
 • ایتریم طلا – YAu
 • ایتریم (III) فلورید – YF۳
 • ایتریم کادمیوم – YCd
 • ایتریم(III) کلرید – YbCl۳
 • ایتریم مس – YCu
 • ایتریم منیزیوم – YMg
 • ایتریم نقره – YAg
 • ایریدیم (Iv) کلرید – IrCl۴
 • ایندیم (III) آنتیموانید – InSb
 • ایندیم (III) سلنید – InAs
 • ایندیم (III) فسفید – InP
 • ایندیم (I) کلرید – InCl
 • ایندیم نیترید – InN

 • بوریک اسید – H۳BO۳
 • باریوم کلرید – BaCl۲
 • باریوم کرومات – BaCrO۴
 • باریوم سودا – NaHCO۳
 • باریوم هیدروکسید – Ba(OH)۲
 • باریوم یدید – BaI۲
 • باریوم نیترات – Ba(NO۳)۲
 • باریوم سولفات – BaSO۴
 • باریوم تیتانات – BaTiO۳
 • برلیوم هیدرکسید– Be(OH)۲
 • برلیوم اکسید – BeO
 • اکسید بیسموت (۳) – Bi۲O۳
 • بیسموت تلورید (۳) – Bi۲Te۳
 • بوران – دی‌بوران: B۲H۶، پنتابوران: B۵H۹ دکابوران: B۱۰H۱۴
 • بوراکس – Na۲B۴O۷·۱۰H۲O
 • برن کربید – B۴C
 • برن نیترید – BN
 • برن اکسید – B۲O۳
 • برن ساب‌اکسید – B۶O
 • برن تری‌کلرید – BCl۳
 • برن تری‌فلورید – BF۳
 • برمین پنتافلورید – BrF۵
 • برمین تری‌فلورید – BrF۳

 • پلاتین (II) کلرید – PtCl۲
 • پلاتین (IV) کلرید – PtCl۴
 • پلاتین (III) کلرید – PuCl۳
 • پلوتونیم دی اکسید (پلوتونیم (IV) اکسید) – PuO۲
 • پراسئودیمیم (III) کلرید – PrCl۳
 • پروتونیم – H۳O+
 • پیروسولفوریک اسید – H۲S۲O۷
 • پتاسیم آلومینیوم فلوئورید – KALF۴
 • پتاسیم بورات – K۲B۴O۷•۴H۲O
 • پتاسیم برومید – KBr
 • پتاسیم کربنات – K۲CO۳
 • پتاسیم کلرات – KClO۳
 • پتاسیم کلرید – KCl
 • پتاسیم فری اگزالات – K۳[Fe(C۲O۴)۳]
 • پتاسیم هیدروژن کربنات – KHCO۳
 • پتاسیم هیدروژن فلورید – HF۲K
 • پتاسیم هیدروکسید – KOH
 • پتاسیم یدید – KI
 • پتاسیم مونوپرسولفات – K۲SO۴·KHSO۴·۲KHSO۵
 • پتاسیم نیترات – KNO۳
 • پتاسیم پر برمات – KBrO۴
 • پتاسیم پر کلرات – KClO۴
 • پتاسیم پر منگنات – KMnO۴
 • پتاسیم سولفات – K۲SO۴
 • پتاسیم سولفید – K۲S
 • پتاسیم تیتانیل فسفات – KTiOPO۴
 • پتاسیم وانادات – KVO۳
 • پالادیوم (۲) کلرید – PdCl۲
 • پالادیوم (۲) نیترات – Pd(NO۳)۲
 • پنتا بوران – B۵H۹
 • پنتا سولفید آنتیموان – Sb۲S۵
 • پرکلریک اسید – HClO۴
 • پرکلریل فلوئورید – ClFO۳
 • پرسولفوریک اسید (Caro’s acid) – H۲SO۵
 • پرزنیک اسید – H۴XeO۶
سیگما-آلدریچ-300×200.jpg)” data-was-processed=”true”>

 • تری اورانیم اکتا اکسید (پیچبلند، کیک زرد) U۳O۸
 • تانتالیم کاربید – TaC
 • تانتالیم (V) اکسید – Ta۲O۵
 • تلوریک اسید – H۶TeO۶
 • تلوریم دی‌اکسید – TeO۲
 • تلوریم تتراکلرید – TeCl۴
 • تلورو اسید – H۲TeO۳
 • تربیوم (III) کلرید – TbCl۳
 • تترا بوران – B۴H۱۰
 • تتراکلروآئوریک اسید – AuCl۳
 • تترافلوروئو هیدرازین – N۲F۴
 • تتراآمین مس (II) سولفات – [Cu(NH۳)۴]SO۴
 • تتراسولفور تترانیترید – S۴N۴
 • تالیم (I) کربنات – TCO۳
 • تالیم (I) فلورید – TlF
 • تالیم (III) اکسید Tl۲O۳
 • تالیم (III) سولفات Tl۲(SO۴)۲
 • تیونیل کلرید – SOCl۲
 • تیوفسژن – CSCl۲
 • تیوفسفریل کلرید – Cl۳PS
 • توریم دی اکسید – ThO۲
 • تالیوم (IV) کلرید – TmCl۳
 • تیتانیوم بورید – TiB۲
 • تیتانیوم کاربید – TiC
 • تیتانیوم دی‌اکسید TiO۲
 • تیتانیوم دی‌اکسید(بتا) TiO۲
 • تیتانیوم نیترید – TiN
 • تیتانیوم (IV) برومید TiBr۴
 • تیتانیوم (IV) کلرید TiCl۴
 • تیتانیوم (III) کلرید – TiCl۳
 • تیتانیوم (II) کلرید – TiCl۲
 • تیتانیوم (IV) یدید TiI۴
 • تری فلوئورو متیل ایزوسیانید – C۲NF۳
 • تری فلوئورو متان سولفونیک اسید – CF۳SO۳H
 • تری متیل فسفین – C۳H۹P
 • تری اکسیدان – H۲O۳
 • تری پتاسیم فسفات – K۳PO۴
 • تنگستن کاربید – WC
 • تنگستن (IV) کلرید – WCl۶
 • تنگستن (IV) فلورید – WF۶
 • تنگستنید اسید – H۲WO۴
 • تنگستن هگزا کربنیل – W(CO)۶

 • جیوه (II) کلرید – Hg۲Cl۲
 • جیوه (II)کلرید – HgCl۲
 • جیوه فولمینات – Hg(ONC)۲
 • جیوه سلنید – HgSe
 • جیوه (I) سولفات – Hg۲SO۴
 • جیوه (II) سولفات – HgSO۴
 • جیوه (II) سولفید – HgS
 • جیوه (II) تلورید – HgTe

 • دکابوران – B۱۰H۱۴
 • دی بوران – B۲H۶
 • دی کلرو سیلان – SiH۲Cl۲
 • دی نیتروژن پنتوکسید (نیترونیوم نیترات) – N۲O۵
 • دی سیلان – Si۲H۶
 • دسپرونسیوم (۳) کلرید – DyCl۳
 • دی پتاسیم دی کروم (III) سولفات ۲۴ آبه; K۲SO۴Cr۲(SO۴)۳.۲۴H۲O
 • دی پتاسیم دی آلومینیوم سولفات ۲۴ آبه– K۲SO۴.Al۲(SO۴)۳·۲۴H۲O
 • دی گوگرد دی کلرید S2 Cl2

 • روی برومید – ZnBr۲
 • روی کربنات – ZnCO۳
 • روی کلرید – ZnCl۲
 • روی سیانید – Zn(CN)۲
 • روی فلورید – ZnF۲
 • روی یدید – ZnI۲
 • روی اکسید – ZnO
 • روی سلنید – ZnSe
 • روی سولفات – ZnSO۴
 • روی سولفید – ZnS
 • روی تلورید – ZnTe
 • رایدوم کلرید – RaCl۲
 • رایدوم دی‌فلورید – RnF۲
 • رودیم (۳) کلرید – RhCl۳
 • روبیدیوم برومید – RbBr
 • روبیدیوم کلرید – RbCl
 • روبیدیوم فلورید – RbF
 • روبیدیوم هیدروکسید – RbOH
 • روبیدیوم یدید – RbI
 • روبیدیوم نیترات – RbNO۳
 • روبیدیوم اکسید – Rb۲O
 • روبیدیومم تلورید – Rb۲Te
 • روتنیوم تتروکسید – RuO۴

 • زیرکونیوم هیدرات – ZrO۲.nH۲O
 • زیرکونیوم کاربید – ZrC
 • زیرکونیوم (۴) کلرید – ZrCl۴
 • زیرکونیوم نیترید – ZrN
 • زیرکونیوم هیدروکسید – Zr(OH)۴
 • زیرکونیوم(۴) اکسید – ZrO۲
 • زیرکونیوم اورتوسیلیکات – ZrSiO۴
 • زیرکونیوم تتراهیدروکسید – H۴O۴Zr
 • زیرکونیوم تنگستن – ZrW۲O۸
 • زنیک اسید – H۲XeO۴

 • ژرمانیوم (۴) هیدرید – GeH۴
 • ژرمنیوم (۳) هیدرید – Ge۲H۶
 • ژرمانیوم (۲) فلورید – GeF۲
 • ژرمانیوم (۴) فلورید – GeF۴
 • ژرمانیوم (۲) کلرید – GeCl۲
 • ژرمانیوم (۴) کلرید – GeCl۴
 • ژرمانیوم (۲) برومید – GeBr۲
 • ژرمانیوم (۴) برومید – GeBr۴
 • ژرمانیوم (۲) یدید – GeI۲
 • ژرمانیوم (۴) یدید – GeI۴
 • ژرمانیوم (۲۹ اکسید – GeO
 • ژرمانیوم (۴) اکسید – GeO۲
 • ژرمانیوم (۲) سولفید – GeS
 • ژرمانیوم (۴) سولفید – GeS۲
 • ژرمانیوم (۲) سلنید – GeSe
 • ژرمانیوم (۴) سلنید – GeSe۲
 • ژرمانیوم تلورید – GeTe
 • ژرمانیوم (۴) نیترید – Ge۳N۴

 • ساماریوم (IV) کلرید – SmCl۳
 • ساماریوم (II) یدید – SmI۲
 • سدیم آمید – NaNH۲
 • سدیم اگزالات – Na۲C۲O۴
 • سدیم بوروهیدرید – NaBH۴
 • سدیم برمات – NaBrO۳
 • سدیم برمید – NaBr
 • سدیم پرکربنات – ۲Na۲CO۳.۳H۲O۲
 • سدیم تلورید – Na۲TeO۳
 • سدیم سولفات – Na۲SO۴
 • سدیم سولفیت – Na۲SO۳
 • سدیم سولفید – Na۲S
 • سدیم سیلیکات – Na۲SiO۳
 • سدیم سیانید – NaCN
 • سدیم فسفات – Na۳PO۴
 • سدیم فروسیانید – Na۴Fe(CN)۶
 • سدیم کربنات – Na۲CO۳
 • سدیم کلرات – NaClO۳
 • سدیم کلرید – NaCl
 • سدیم مونو فلوئورو فسفات (MFP) – Na۲PFO۳
 • سدیم نیترات – NaNO۳
 • سدیم نیتریت – NaNO۲
 • سدیم هیدروژن سولفید – NaSH
 • سدیم هیدروژن کربنات (Sodium bicarbonate) – NaHCO۳
 • سدیم هیدروکسید – NaOH
 • سدیم هیدرید – NaH
 • سدیم یدید – NaI
 • سزیم بیکربنات – CsHCO۳
 • سزیم فلورید – CsF
 • سزیم کربنات – Cs۲CO۳
 • سزیم کرومات – Cs۲CrO۴
 • سزیم کلرید – CsCl
 • سریم آلومینیوم – CeAl
 • سریم(III) برومید – CeBr۳
 • سریم تالیوم – CeTl
 • سریم جیوه – CeHg
 • سریم روی – CeZn
 • سریم (IV) سولفات – Ce(SO۴)۲
 • سریم کادمیوم – CeCd
 • سریم کلرید(III) – CeCl۳
 • سریم منیزیوم – CeMg
 • سریم نقره – CeAg
 • سرب(II) اکسید – PbO
 • سرب(IV) اکسید – PbO۲
 • سرب(II) تلورید – PbTe
 • سرب(II) زیرکونات تیتانات – Pb[TixZr۱-x]O۳
 • سرب(II) سلنید – PbSe
 • سرب(II) سولفات – Pb(SO۴)
 • سرب(II) سولفید – PbS
 • سرب(II) فسفات – Pb۳(PO۴)۲
 • سرب(II) کربنات – Pb(CO۳)
 • سرب(II) کلرید – PbCl۲
 • سرب(II) نیترات – Pb(NO۳)۲
 • سرب(II) یدید – PbI۲
 • سلنو اسید – H۲SeO۳
 • سلنیوم تری‌اکسید – SeO۳
 • سلنیوم دی‌اکسید – SeO۲
 • سلنیک اسید – H۲SeO۴
 • سولفامیک اسید – H۳NO۳S
 • سولفورو اسید – H۲SO۳
 • سولفوریک اسید – H۲SO۴
 • سولفوریل کلرید – SO۲Cl۲
 • سیانوریک کلرید – C۳Cl۳N۳
 • سیانوژن – (CN)۲
 • سیانوژن کلرید – CNCl
 • سیلان – SiH۴
 • سیلیسیک اسید – [SiOx(OH)۴-۲x]n
 • سیلیکا ژل – SiO۲·nH۲O
 • سیلیکوفلوئوریک اسید – H۲SiF۶
 • سیلیکوکلروفرم – Cl۳HSi
 • سیلیکون دی‌اکسید – SiO۲

 • طلا (۱) کلرید – AuCl
 • طلا (۳) کلرید – AuCl۳
 • طلا (۱،۳) کلرید – Au۴Cl۸
 • طلا (۳) کلرید – (AuCl۳)۲
 • طلا (۳) فلورید – AuF۳
 • طلا (۵) فلورید – AuF۵
 • طلا (۱) برومید – AuBr
 • طلا (۳) برومید – (AuBr۳)۲
 • طلا (۱) یدید – AuI
 • طلا (۳) یدید – AuI۳
 • طلا (۳) اکسید – Au۲O۳
 • طلا (۱) سولفید – Au۲S
 • طلا (۳) سولفید – Au۲S۳
 • طلا (۳) سلنید – AuSe
 • طلا (۳) سلنید – Au۲Se۳
 • طلا دی‌تلورید – AuTe۲

 • فنیل فسفین – C۶H۷P
 • فسژن – COCl۲
 • فسفین – PH۳
 • فوسفیت – HPO۳۲-
 • فسفومولیبدیک اسید – HMoNiO۶P-۴
 • اسید فسفریک – H۳PO۴
 • فسفرو اسید (فسفریک (III) اسید) – H۳PO۳
 • فسفر پنتا برمید – PBr۵
 • فسفر پنتا فلوئورید – PF۵
 • فسفر پنتا سولفید – P۴S۱۰
 • فسفر پنتوکسید (فسفر پنتا اکسید) – P۲O۵
 • فسفر تری برمید – PBr۳
 • فسفر تری کلرید – PCl۳
 • فسفر تری فلوئورید – PF۳
 • فسفر تری یدید – PI۳
 • فسفوتنگستیک اسید – H۳PW۱۲O۴۰
 • فلوئوریک اسید – FSO۲(OH)
 • فنیل ارسین اکسید – (C۶H۵)AsO

 • قلع (II) کلرید – SnCl۲
 • قلع (II) فلورید – SnF۲
 • قلع (IV) کلرید – SnCl۴

 • کربنیک اسید – H۲CO۳
 • کاکودیلیک اسید – (CH۳)۲AsO۲H
 • کریپتون دی‌فلورید – KrF۲
 • کادمیوم آرسنید – Cd۳As۲
 • کادمیوم برومید – CdBr۲
 • کادمیوم کلرید – CdCl۲
 • کادمیوم فلورید – CdF۲
 • کادمیوم یدید – CdI۲
 • کادمیوم نیرات – Cd(NO۳)۲
 • کادمیوم سلنید – CdSe
 • کادمیوم سولفات – CdSO۴
 • کادمیوم تلورید – CdTe
 • کلسیوم کاربید – CaC۲
 • کرومیک اسید – CrO۳
 • کلسیوم کلرات – Ca(ClO۳)۲
 • کلسیوم کلرید – CaCl۲
 • کلسیوم کرومات – CaCrO۴
 • کلسیوم سینامید – CaCN۲
 • کلسیوم فلورید – CaF۲
 • کلسیوم هیدرید – CaH۲
 • کلسیوم هیدروکسید – Ca(OH)۲
 • کلسیوم سولفات (سنگ گچ) – CaSO۴
 • کربن دی‌اکسید – CO۲
 • کربن دی‌سولفات – CS۲
 • کربن مونوکسید – CO* کربن تتروبرمید – CBr۴
 • کربن تتراکلرید – CCl۴
 • کربن تترایدید – CI۴
 • کربنویل فلورید – COF۲
 • کربونیل سولفید – COS
 • کربوپلاتین – C۶H۱۲N۲O۴Pt
 • کروم(۳) کلرید – CrCl۳
 • کروم(۲) کلرید – CrCl۲ (also chromous chloride)
 • کروم(۳) اکسید – Cr۲O۳
 • کروم(۴) اکسید – CrO۲
 • کرومیوم تیروکسید (اسید کرومیک) – CrO۳
 • کرومیل کلرید – CrO۲Cl۲
 • سیس پلاتین (cis-platinum(II) chloride diammine – PtCl۲(NH۳)۲
 • کبالت(۲) برومید – CoBr۲
 • کبالت(۲) کلرید – CoCl۲
 • کبالت(۲) کربنات – CoCO۳
 • کبالت(۲) سولفات – CoSO۴
این مطلب را از دست ندهید:
ادغام سیگما آلدریچ با مرک

 • گوگرد دی‌اکسید – SO۲
 • گادولینیوم (۲) کلرید – GdCl۳
 • گادولینیوم (۳) اکسید – Gd۲O۳
 • گالیوم آنتیموان – GaSb
 • گالیوم آرسنید – GaAs
 • گالیوم (۳) کلرید – GaCl۳
 • گالیوم نیترید – GaN
 • گالیوم فسفید – GaP
 • گزنون دی فلورید – XeF۲
 • گزنون هگزافلوروپلاتینید – Xe[PtF۶]
 • گزنون تترافلورید – XeF۴
 • گزنون تتروکسید – XeO۴

 • لانتانوم کربنات – La۲(CO۳)۳
 • لانتانوم منیزیوم – LaMg
 • لانتانوم آلومینیوم – LaAl
 • لانتانوم روی – LaZn
 • لانتنوم نقره – LaAg
 • لانتانوم کادمیوم – LaCd
 • لانتانوم نقره – LaHg
 • لانتانوم تالیوم – LaTl
 • لیتیوم آلومینیوم هیدرید – LiAlH۴
 • لیتیوم برومید – LiBr
 • لیتیوم کربنات (کربنات لیتیم) – Li۲CO۳
 • لیتیوم کلرید – LiCl
 • لیتیوم هیدرید – LiH
 • لیتیوم هیدروکسید – LiOH
 • لیتیوم یدید – LiI
 • لیتیوم نیترات – LiNO۳
 • لیتیوم سولفات – Li۲SO۴

 • مولیبدیک اسید – H۲MoO۴
 • منیزیوم کربنات – MgCO۳
 • منیزیوم کلرید – MgCl۲
 • منیزیوم اکسید – MgO
 • منیزیوم فسفات – Mg۳(PO۴)۲
 • منیزیوم سولفات – MgSO۴
 • منگنز (۴) اکسید (manganese dioxide) – MnO۲
 • منگنز (۲) سولفات هیدرات – MnSO۴.H۲O
 • منگنز (۲) کلرید – MnCl۲
 • منگنز (۳) کلرید – MnCl۳
 • منگنز (۴) فلورید – MnF۴
 • منگنز (۲) فسفات – Mn۳(PO۴)۲
 • مس(II) کربنات – CuCO۳
 • مس(I) کلرید – CuCl
 • مس(II) کلرید – CuCl۲
 • مس(II) هیدروکسید – Cu(OH)۲
 • مس(II) نیترات – Cu(NO۳)۲
 • مس(I) اکسید – Cu۲O
 • مس(II) اکسید – CuO
 • مس(II) سولفات – CuSO۴
 • مس(I) سولفید – Cu۲S
 • مس(II) سولفید – CuS
 • مولیبدن تیروکسید – MoO۳
 • مولبدنیوم دی‌سولفید – MoS۲
 • مولیبدن هگزاکربونیل – C۶O۶Mo
 • متافسفریک اسید – HPO۳

 • نئودیدمیوم (۳) کلرید – NdCl۳
 • نیکل (۲) کربنات – NiCO۳
 • نیکل (۲) کلرید – NiCl۲ and hexahydrate
 • نیکل (٬) هیدروکسید – Ni(OH)۲
 • نیکل (۲) نیترات – Ni(NO۳)۲
 • نیکل (۲) اکسید – NiO
 • نیتروسولفوریک اسید – NOHSO۴
 • نیترو اسید – HNO۲
 • نیتریک اسید – HNO۳
 • نقره کلرید – AgCl
 • نقره (۱) فلورید – AgF
 • نقره (۲) فلورید – AgF۲
 • نقره یدید – AgI
 • نقره نیترات – AgNO۳
 • نقره سولفید – Ag۲S
 • نیوبیوم تتراکلرید – NbCl۵
 • نیتریک اکسید – NO
 • نیتروژن دی‌اکسید – NO۲
 • نیتریک اکسید – N۲O

 • وانادیم کاربید – VC
 • وانادیم (V) اکسید تری کلرید VOCl۳
 • وانادیم (IV) کلرید – VCl۴
 • وانادیم (II) کلرید – VCl۲
 • وانادیم (II) اکسید – VO
 • وانادیم (III) نیترید – VN
 • وانادیم (III) برومید – VBr۳
 • وانادیم (III) کلرید – VCl۳
 • وانادیم (III) فلورید – VF۳
 • وانادیم (IV) فلورید – VF۴
 • وانادیم (III) اکسید – V۲O۳
 • وانادیم (Iv) اکسید – VO۲
 • وانادیم (IV) سولفات – VOSO۴
 • وانادیم (V) اکسید – V۲O۵
 • واکنشگر نسلر – K۲[HgI۴]

 • هیدروآزوئیک اسید – HN۳
 • هیدروبرومیک اسید – HBr
 • هیدروکلریک اسید – HCl
 • هیدرویدیک اسید – HI
 • هیدروژن برومید – HBr
 • هیدروژن کلرید – HCl
 • هیدروژن فلورید – HF
 • هیدروژن پراکسید – H۲O۲
 • هیدروژن سلنید – H۲Se
 • هیدروژن سولفید – H۲S
 • هیدروژن تلورید – H۲Te
 • هافنیوم فلورید
 • هافنیوم تتراکلرید – HfCl۴
 • هیدرازین – N۲H۴
 • هیدروکسیل آمین – NH۲OH
 • هیپو کلرو اسید – HClO
 • هیپو فسفرو اسید – H۳PO۲
 • هیدروژن سولفید – H۲S
 • هگزافلورید اورانیوم – UF۶

 • یدیک اسید – HIO۳
 • یدین هپتافلورین – IF۷
 • یدین پنتافلورین – IF۵
 • یدین منوکلرین – ICl

موجودی محصولات سیگما آلدریچ sigma aldrich در سیگما ایران

با تشکر از شما سیگما ایران نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

1 نظر

 • نوری
  (فوریه 5, 2021)

  باسلام برای خرید اکسید آلومینیوم (آلفا فیوزد) مزاحم شما شدم لطفاً راهنمایی بفرمایید
  نوری-سمنان

  Reply

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای خرید با 09357007743 در تماس باشید.