لیست محصولات سیگما آلدریچ موجود در انبار سیگما ایران | لیست شماره 13

لیست محصولات سیگما آلدریچ موجود در انبار سیگما ایران | لیست شماره 13

179957/Methanol Laboratory/  Methanol    
 
179965/Toluene Laboratory/  Toluene    
 
429325/1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene/  Tetrahydronaphthalene    
 
132047/1,2,4-Trichlorobenzene/ Trichlorobenzene    
 
D56802/1,2-Dichlorobenzene/ Dichlorobenzene     
 
E27408/1,2-Dimethoxyethane/  Dimethoxyethane    
 
184497/1,3-Dioxolane/ Dioxolane    
 
D201863/1,4-Dioxane/ Dioxane    
 
125008/1-Chlorobutane/ Chlorobutane   
 
484407/1-Methoxy-2-propanol/Methoxy-propanol    
 
M79603/1-Methyl-2-pyrrolidinone/ Methyl-pyrrolidinone/    
 
112615/1-Octanol/  Octanol/   
 
258776/2,2,4-Trimethylpentane/  Trimethylpentane/   
 
B85919/2-Butanol / Butanol   
 
110264/2-Butanone /  Butanol   
 
128082/2-Ethoxyethanol /  Butanol   
 
185469/2-Methoxyethanol /  Methoxyethanol   
 
M32631/2-Methylbutane /  Methylbutane   
 
320404/2-Methylbutane /  Methylbutane   
 
155810/2-Methyltetrahydrofuran /  Methyltetrahydrofuran   
 
448516/2-Pentanone /  Pentanone   
 
345121/3-Pentanone /  Pentanone   
 
110086/Acetonitrile    
 
123226 /Anisole    
 
B8959 /Benzonitrile    
 
108006 /Benzyl alcohol    
 
537454 /Butyl acetate    
 
342270 /Carbon disulfide    
 
424641 /Carbon disulfide    
 
101389 /Chlorobenzene    
 
D901 /Decane    
 
110280 /Dibutyl ether    
 
M14102 /Diethylene glycol dimethyl ether    
 
537616 /Diethylene glycol monoethyl ether    
 
537527 /Diethylene glycol monoethyl ether acetate   
 
185302 /Diisopropyl ether    
 
471267 /Dimethyl sulfoxide    
 
D221104/Dodecane    
 
537446 /Ethyl acetate    
 
E12508 /Ethylbenzene    
 
102466 /Ethylene glycol    
 
537675 /Ethylene glycol monopropyl ether    
 
G7757 /Glycerol    
 
H2198 /Heptane    
 
H6703 /Hexadecane    
 
139386 /Hexane    
 
185566 /m-Xylene / Xylene   
 
186325 /Methyl acetate    
 
M37889 /Methylcyclohexane    
 
185884 /N,N-Dimethylacetamide /  Dimethylacetamide   
 
N10950 /Nitrobenzene   
 
230731 /Nitromethane    
 
N29406 /Nonane    
 
134449 /p-Xylene /  Xylene   
 
320498 /Pyridine    
 
P57506 /Pyridine    
 
178810 /Tetrahydrofuran    
 
537772 /2-Pentanone /  Pentanone     
 
537993 /1-Butanol /  Butanol   
 
537535 /2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetate    
 
537497 /2-Ethylhexyl acetate /  Ethylhexyl acetate   
 
537683 /2-Heptanone /  Heptanone   
 
538132 /2-Methyl-1-propanol / Methyl -propanol    
 
537713 /4-Methyl-2-pentanone / Methyl -pentanone    
 
537705 /5-Methyl-2-hexanone /Methyl-hexanone     
 
459747 /Cyclopentane    
 
538280 /Diethoxymethane    
 
537586 /Ethyl 3-ethoxypropionate / Ethyl -ethoxypropionate    
 
537551 /Ethylene glycol butyl ether   
 
537462 /Isopropyl acetate     
 
D158550/ N,N-Dimethylformamide /  Dimethylformamide   
 
537438 /Propyl acetate /   
 
B85927/tert-Butanol

 

   
319929 /1,2-Dichloroethane ACS reagent, ≥99.0% /1,2-Dichloroethane/ Dichloroethane

 

   
360481 /1,4-Dioxane ACS reagent, ≥99.0%    
 
360465 /1-Butanol ACS reagent, ≥99.4%    
 
443778 /1-Methyl-2-pyrrolidinone ACS reagent, ≥99.0%    
 
472328 /1-Octanol ACS reagent, ≥99%    
 
402893 /1-Propanol ACS reagent, ≥99.5%    
 
360597 /2,2,4-Trimethylpentane ACS reagent, ≥99.0%    
 
360473 /2-Butanone ACS reagent, ≥99.0%    
 
360503 /2-Methoxyethanol contains 50 ppm BHT as stabilizer, ACS reagent, ≥99.3%    
 
320048 /2-Methyl-1-propanol ACS reagent, ≥99.0%    
 
190764 /2-Propanol ACS reagent, ≥99.5%    
 
320021 /3-Methyl-1-butanol ACS reagent, ≥98.5%    
 
360511 /4-Methyl-2-pentanone ACS reagent, ≥98.5%    
 
179124 /Acetone ACS reagent, ≥99.5%    
 
320110 /Acetone ACS reagent, ≥99.5%    
 
360457/ Acetonitrile ACS reagent, ≥99.5%    
 
319953 /Benzene ACS reagent, ≥99.0%    
 
402834 /Benzyl alcohol ACS reagent, ≥99.0%    
 
402842 /Butyl acetate ACS reagent, ≥99.5%    
 
180173 /Carbon disulfide ACS reagent, ≥99.9%    
 
319996 /Chlorobenzene ACS reagent, ≥99.5%    
 
472476 /Chloroform contains amylenes as stabilizer, ACS reagent, ≥99.8%    
 
319988 /Chloroform contains ethanol as stabilizer, ACS reagent, ≥99.8%    
 
179191 /Cyclohexane ACS reagent, ≥99%    
 
D65100 /Dichloromethane contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ACS reagent, ≥99.5%    
 
320269 /Dichloromethane ACS reagent, ≥99.5%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer    
 
398276 /Diisopropyl ether contains either BHT or hydroquinone as stabilizer, ACS reagent, ≥99.0%    
 
472301 /Dimethyl sulfoxide ACS reagent, ≥99.9%    
 
319902 /Ethyl acetate ACS reagent, ≥99.5%    
 
G7893 /Glycerol ACS reagent, ≥99.5%    
 
178918 /Hexane, mixture of isomers ACS reagent, ≥98.5%    
 
320315 /Hexane, mixture of isomers ACS reagent, ≥98.5%    
 
179337/ Methanol ACS reagent, ≥99.8%    
 
320390 /Methanol ACS reagent, ≥99.8%    
 
319937 /N,N-Dimethylformamide ACS reagent, ≥99.8%    
 
252379 /Nitrobenzene ACS reagent, ≥99.0%    
 
360554 /Nitromethane ACS reagent, ≥95%    
 
184519 /Petroleum ether ACS reagent    
 
320447 /Petroleum ether ACS reagent    
 
360570 /Pyridine ACS reagent, ≥99.0%    
 
360538 /tert-Butanol ACS reagent, ≥99.0%    
 
443808 /tert-Butyl methyl ether ACS reagent, ≥99.0%    
 
443786 /Tetrachloroethylene ACS reagent, ≥99.0%    
 
360589 /Tetrahydrofuran contains 250 ppm BHT as inhibitor, ACS reagent, ≥99.0%    
 
179418 /Toluene ACS reagent, ≥99.5%    
 
320552 /Toluene ACS reagent, ≥99.5%    
 
251402 /Trichloroethylene ACS reagent, ≥99.5%    
 
320072 /Water ACS reagent    
 
247642 /Xylenes ACS reagent, ≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis    
 
32299 /Petroleum ether puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp≥ 90% 40-60 °C (≥ 90%)    
 
32293 /Hexane puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)    
 
76929 /1-Pentanol puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC)    
 
59045 /2,2,4-Trimethylpentane puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)    
 
13160 /Benzyl alcohol puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC)    
 
23570 /Chlorobenzene puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)    
 
31690 /Diethyl ether puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (GC)    
 
346136 /Diethyl ether ACS reagent, anhydrous, ≥99.0%, contains BHT as inhibitor    
 
319961 /Carbon tetrachloride reagent grade, 99.9%    
 
1.07022/2-Propanol for analysis EMPARTA® ACS    
 
1.07021 /Acetone for analysis EMPARTA® ACS    
 
1.07024Chloroform for analysis EMPARTA® ACS    
 
1.07062Diethyl ether for analysis, Ethanol stabilized EMPARTA® ACS    
 
1.07026 /Diethyl ether for analysis EMPARTA® ACS    
 
1.02371 /Ethanol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®    
 
1.07017 /Ethanol absolute for analysis EMPARTA® ACS    
 
1.07018 /Methanol for analysis EMPARTA® ACS    
 
1.03034 /N,N-Dimethylformamide EMPARTA®    
 
1.07023 /n-Hexane for analysis EMPARTA® ACS    
 
1.07054 /n-Pentane for analysis EMPARTA®    
 
1.07025 /Tetrahydrofuran for analysis EMPARTA® ACS

 

   
1.07019 /Toluene for analysis EMPARTA® ACS

 

494437 /Methanol BioReagent, ≥99.93%

 

   
494496 /1-Methyl-2-pyrrolidinone biotech. grade, ≥99.7%    
 
494445 /Acetonitrile biotech. grade, ≥99.93%    
 
496189 /Chloroform biotech. grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer    
 
494453 /Dichloromethane biotech. grade, 99.9%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer    
 
494518 /Ethyl acetate biotech. grade, ≥99.8%    
 
496219 /N,N-Diisopropylethylamine 99.5%, biotech. grade    
 
494488 /N,N-Dimethylformamide biotech. grade, ≥99.9%    
 
494410 /Pyridine biotech. grade, ≥99.9%    
 
 494526 /Heptane biotech. grade, ≥99%    
 
 299537 /Trifluoroacetic acid ≥99%, purified by redistillation, for protein sequencing

 

   

 202398 /     Poly(ethylene glycol) average Mn 400

155810/673277  /  2-Methyltetrahydrofuran

904082/      Acetone 100% Biorenewable, ACS reagent, ≥99.5%

 

 
901351/ 1-Butanol BioRenewable, ACS reagent, ≥99.4%

 

745588 /Ethyl acetate/Ethanol 3:1 (v/v) solution (Ethyl acetate solution with 26.2% v/v SDA 35A), for HPLC

 

  
34873 /Heptane for HPLC, ≥99%

 

  
592579/ Heptane for HPLC, ≥96%

 

675970/Cyclopentyl methyl ether contains 50 ppm BHT as inhibitor, anhydrous, ≥99.9%   
 
675989/Cyclopentyl methyl ether contains 50 ppm BHT as inhibitor, ReagentPlus®, ≥99.90%   
 
791962/Cyclopentyl methyl ether inhibitor-free, anhydrous, ≥99.9%   
 
807796/Cyrene™ BioRenewable   
 
906832/Dimethyl isosorbide BioRenewable, ReagentPlus®, ≥99%   
 
246654/Heptane anhydrous, 99%   
 
650536/Heptane HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99%   
 
494526/Heptane biotech. grade, ≥99%   
 
32287/Heptane puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99% n-heptane basis (GC)   
 
H2198/Heptane ReagentPlus®, 99%   
 
730491/Heptanes, mixture of isomers contains ≥25% n-heptane, ReagentPlus®   
 
414247/2-Methyltetrahydrofuran BioRenewable, anhydrous, ≥99.0%, contains 250 ppm BHT as stabilizer   
 
673277/2-Methyltetrahydrofuran BioRenewable, anhydrous, ≥99%, Inhibitor-free

 

  
1558102-Methyltetrahydrofuran BioRenewable, ReagentPlus®, ≥99.5%, contains 150-400 ppm /BHT as stabilizer

 

1.12636 /Acetonitrile for DNA synthesis (max. 10 ppm H2O)

1.13212/ Acetonitrile for DNA synthesis (≤ 30 ppm H₂O)

1.00397/ N,N-Dimethylformamide for peptide synthesis

1.02931 /Dimethyl sulfoxide for DNA and peptide synthesis (max. 0.025% H₂O)

1.00574 /1-Methyl-2-pyrrolidone for Peptide Synthesis

1.08107 /Tetrahydrofuran for DNA and peptide synthesis (max. 0.005 % H₂O)

1.08218 /Trifluoroacetic acid (25% solution in water) for protein sequenation

1.08178 /Trifluoroacetic acid for protein sequence analysis

 

34881/Acetonitrile for HPLC-GC, ≥99.8% (GC)    
 
34872/1,2-Dichloroethane for HPLC, ≥99.8%    
 
307432/1,2-Dimethoxyethane for HPLC, 99.9%, inhibitor-free    
 
34958/1-Chlorobutane for HPLC, ≥99.8%    
 
293245/1-Octanol for HPLC, ≥99%    
 
34871/1-Propanol for HPLC, ≥99.9%    
 
34862/2,2,4-Trimethylpentane for HPLC, ≥99%    
 
34861/2-Butanone for HPLC, ≥99.7%    
 
270482/2-Methoxyethanol for HPLC, ≥99.9%    
 
270466/2-Methyl-1-propanol for HPLC, 99.5%    
 
270342/2-Methylbutane for HPLC, ≥99.5%    
 
471194/2-Pentanone for HPLC, 99.5%    
 
34863/2-Propanol for HPLC, 99.9%    
 
439207/2-Propanol for HPLC, 99.5%    
 
293261/4-Methyl-2-pentanone for HPLC, ≥99.5%    
 
34850/Acetone for HPLC, ≥99.8%    
 
439126/Acetone for HPLC, ≥99.9%    
 
576956/Acetonitrile solution contains 0.1 % (v/v) formic acid, for HPLC    
 
270318/Benzonitrile for HPLC, 99.9%    
 
270660/Carbon disulfide for HPLC, ≥99.9%    
 
270644/Chlorobenzene for HPLC, 99.9%    
 
366927/Chloroform for HPLC, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer    
 
34854/Chloroform for HPLC, ≥99.8%, amylene stabilized    
 
34855/Cyclohexane for HPLC, ≥99.7%    
 
439223/Dichloromethane for HPLC, ≥99.9%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer    
 
34856/Dichloromethane for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer /   
 
309966/Diethyl ether for HPLC, ≥99.9%, inhibitor-free /   
 
308277/Diethylene glycol diethyl ether for HPLC, ≥99% /   
 
439169/Ethyl acetate for HPLC, ≥99.8% /   
 
34858/Ethyl acetate for HPLC, ≥99.7% /   
 
34873/Heptane for HPLC, ≥99% /   
 
592579/Heptane for HPLC, ≥96% /   
 
34859/Hexane for HPLC, ≥97.0% (GC) /   
 
270504/Hexane for HPLC, ≥95% /   
 
439185/Hexane, mixture of isomers for HPLC, ≥98.5% /   
 
293253/Hexane, mixture of isomers for HPLC, ≥98.5% /   
 
34860/Methanol for HPLC, ≥99.9% /   
 
270423/Nitromethane for HPLC, ≥96% /   
 
34956/Pentane for HPLC, ≥99.0% /   
 
414220/Propylene carbonate for HPLC, 99.7% /   
 
308250/tert-Butanol for HPLC, ≥99.5% /   
 
34875/tert-Butyl methyl ether for HPLC, ≥99.8% /   
 
270393/Tetrachloroethylene for HPLC, ≥99.9% /   
 
34866/Toluene for HPLC, 99.9% /   
 
270733/Water for HPLC /   
 
639141/Water solution contains 0.1 % (v/v) ammonium hydroxide /   
 
576913/Water solution for HPLC, contains 0.1 % (v/v) formic acid /   
 
576905/Water solution contains 0.1 % (v/v) trifluoroacetic acid, for HPLC /   
 
34888/Acetonitrile for HPLC, for UV, ≥99.9% (GC) /   
 
270598/1,2-Dichlorobenzene for HPLC, 99% /   
 
1.13713/1,2-Dichloroethane for liquid chromatography LiChrosolv /   
 
1.03132/1,4-Dioxane for liquid chromatography LiChrosolv /   
 
1.01988/1-Butanol for liquid chromatography LiChrosolv /   
 
1.01692/1-Chlorobutane for liquid chromatography LiChrosolv /   
 
5.43899/1-Methyl-2-pyrrolidone for liquid chromatography LiChrosolv /   
 
1.01024/1-Propanol for liquid chromatography LiChrosolv/   
 
1.02781/2-Propanol hypergrade for LC-MS LiChrosolv /   
 
270725/Acetone for HPLC, ≥99.9% /   
 
1.14291/Acetonitrile isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv /   
 
1.00029/Acetonitrile hypergrade for LC-MS LiChrosolv /   
 
1.03725/Acetonitrile for UHPLC-MS LiChrosolv /   
 
4.80672/Acetonitrile with 0.05% (v:v) Trifluoroacetic acid LiChrosolv/    
 
1.59004/Acetonitrile with 0.1% (v/v) Acetic acid hypergrade for LC-MS LiChrosolv/    
 
1.59002/Acetonitrile with 0.1% (v/v) Formic acid hypergrade for LC-MS LiChrosolv /   
 
4.80448/Acetonitrile with 0.1% (v:v) trifluoroacetic acid for liquid chromatography LiChrosolv /   
 
1.59014/Acetonitrile with 0.1% (v:v) trifluoroacetic acid hypergrade for LC-MS LiChrosolv/   
 
270652/Carbon tetrachloride for HPLC, ≥99.9% /   
 
1.02444/Chloroform for liquid chromatography LiChrosolv /   
 
1.02827/Cyclohexane for liquid chromatography LiChrosolv /   
 
1.06044/Dichloromethane for liquid chromatography LiChrosolv /   
 
1.11727/Ethanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv /   
 
1.03649/Ethyl acetate hypergrade for LC-MS LiChrosolv /   
 
1.00868/Ethyl acetate for liquid chromatography LiChrosolv /   
 
1.04335/Isohexane for liquid chromatography LiChrosolv /   
 
1.04717/Isooctane for liquid chromatography LiChrosolv/   
 
1.06018/Methanol for liquid chromatography LiChrosolv /   
 
1.03726 /Methanol for UHPLC-MS LiChrosolv/    
 
1.06007 /Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv Reag. Ph Eur /   
 
1.06035 /Methanol hypergrade for LC-MS LiChrosolv/   
 
5.43897 /N,N-Dimethylformamide for liquid chromatography LiChrosolv /   
 
1.03654 /n-Heptane hypergrade for LC-MS LiChrosolv/   
 
1.03701 /n-Hexane hypergrade for LC-MS LiChrosolv /   
 
1.04391 /n-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv /   
 
317195 /p-Xylene for HPLC, ≥99% /   
 
1.01845 /tert-Butyl methyl ether for liquid chromatography LiChrosolv /   
 
1.08101 /Tetrahydrofuran for liquid chromatography LiChrosolv/    
 
1.08327 /Toluene for liquid chromatography LiChrosolv/   
 
1.03728 /Water for UHPLC-MS LiChrosolv/    
 
1.15333 /Water for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv /   
 
1.59007Water with 0.1% (v/v) Acetic acid hypergrade for LC-MS LiChrosolv /   
 
1.59013 /Water with 0.1% (v/v) Formic acid hypergrade for LC-MS LiChrosolv/

 

   
4.80112 /Water with 0.1% (v:v) trifluoroacetic acid hypergrade for LC-MS LiChrosolv /

 

34851/Acetonitrile for HPLC, gradient grade, ≥99.9%   /

 

   
439134 /         Acetonitrile for HPLC, gradient grade, ≥99.9% /   
 
34885 /Methanol for HPLC, gradient grade, ≥99.9% /   
 
439193 /Methanol for HPLC, gradient grade, suitable as ACS-grade LC reagent, ≥99.9% /   
34857 /1,4-Dioxane for HPLC, ≥99.5% /   
 
34867 /1-Butanol for HPLC, ≥99.7% /   
 
270458/ 1-Methyl-2-pyrrolidinone for HPLC, ≥99% /   
 
650439 /2,2,4-Trimethylpentane HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.5% /   
 
650447 /2-Propanol HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9% /   
 
650501 /Acetone HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9% /   
 
34998 /Acetonitrile HPLC Plus, ≥99.9% /   
 
270709/ Benzene for HPLC, ≥99.9% /   
 
270687/ Butyl acetate for HPLC, 99.7% /   
 
650498/ Chloroform HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains amylenes as stabilizer /   
 
650471/ Chloroform HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer /   
 
650455/ Cyclohexane for HPLC, ≥99.9% /   
 
650463/ Dichloromethane HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains 50-150 ppm amylene as stabilizer /   
 
34869/ Dimethyl sulfoxide for HPLC, ≥99.7%/    
 
650528/ Ethyl acetate HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9% /   
 
650536/ Heptane HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99% /   
 
650552/ Hexane HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95% /   
 
650544/ Hexane, mixture of isomers HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥98.5% /   
 
646377/ Methanol HPLC Plus, ≥99.9% /   
 
270555 /N,N-Dimethylacetamide for HPLC, ≥99.9% /   
 
270547/ N,N-Dimethylformamide for HPLC, ≥99.9% /   
 
295884/ o-Xylene for HPLC, 98% /   
 
270407/ Pyridine for HPLC, ≥99.9% /   
 
650560/ tert-Butyl methyl ether HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9% /   
 
34865/ Tetrahydrofuran inhibitor-free, for HPLC, ≥99.9% /   
 
650579/ Toluene HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9% /   
 
34877/ Water HPLC Plus /   
 
1.13358/ Acetonitrile for preparative chromatography Prepsolv/

 

   
1.13351/ Methanol for preparative chromatography Prepsolv/

 

مطب پیشنهادی :  اتیل مالتول | خرید اتیل مالتول

159004.2500/159004.4000Acetonitrile + 0.1%Acetic acid (v/v)/

 
 

159002.1000/159002.2500/159002.4000/Acetonitrile + 0.1%Formic acid (v/v)/

159014.2500/159014.4000/Acetonitrile + 0.1%Trifluoroacetic acid (v/v)/

159007.2500/159007.4000/Water + 0.1%Acetic acid (v/v)/

159013.2500/159013.4000/Water + 0.1%Formic acid (v/v)/

480112.2500/ 480112.4000/Water + 0.1%Trifluoroacetic acid (v/v)/

261734/Petroleum ether spectrophotometric grade/

154954/Pentane spectrophotometric grade, ≥99%/

154806/N,N-Dimethylacetamide spectrophotometric grade, ≥99%/

259691/Methylcyclohexane spectrophotometric grade, 99%/

259705/Methyl formate spectrophotometric grade, 99%/

295876/Formamide spectrophotometric grade, ≥99%/

256366/Ethylene glycol butyl ether spectrophotometric grade, ≥99.0%/

293237/Ethylene glycol spectrophotometric grade, ≥99%/

256390/Diethylene glycol dimethyl ether spectrophotometric grade, ≥99%/

256374/2-Ethoxyethanol spectrophotometric grade, ≥99%/

256412/1,2,4-Trichlorobenzene for HPLC, ≥99%/

154903/Methanol ACS spectrophotometric grade, ≥99.9%/

156175/Hexane, mixture of isomers ACS spectrophotometric grade, ≥98.5%/

493511/Ethyl alcohol, Pure 190 proof, ACS spectrophotometric grade, 95.0%/

154792/Dichloromethane ACS spectrophotometric grade, ≥99.5%, contains 50-150 ppm amylene as stabilizer/

366919/Chloroform ACS spectrophotometric grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer/

100658/Acetone/

100665/Acetonitrile/

100667/Cyclohexane/

100668/Dichloromethane, stabilized/

100789/Ethyl acetate/

100795/n-Hexane/

100837/Methanol/

100849/Toluene/

103702/Water/

14211/Water, ACS reagent, for ultratrace analysis/

43729/1-Methyl-2-pyrrolidinone/

52596/Methyl pivalate/

1.03702/for gas chromatography MS SupraSolv/

 

1.03725/ Acetonitrile for UHPLC-MS LiChrosolv 
 
1.03726/Methanol for UHPLC-MS LiChrosolv/
 
 
1.03728/ Water for UHPLC-MS LiChrosolv /

 

102699/ Water for gas chromatography SupraSolv/

1.09768/ Toluene reference substance for gas chromatography/

108389/ Toluene for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.00849/ Toluene for gas chromatography MS SupraSolv/

1.01995/ tert-Butyl methyl ether for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.09762/ Silicon oil 550 for gas chromatography/

1.09727/ Polyethylene glycol 4000 for gas chromatography/

101772/ Petroleum benzine boiling range 40-60°C for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.09799/ p-Xylene reference substance for gas chromatography/

109798/o-Xylene reference substance for gas chromatography/

1.09794/n-Undecane reference substance for gas chromatography/

1.09609/n-Tridecane reference substance for gas chromatography/

1.09608/n-Tetradecane reference substance for gas chromatography/

1.00882/n-Pentane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.09719/n-Pentane reference substance for gas chromatography/

1.09716/n-Octane reference substance for gas chromatography/

1.04371/n-Hexane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.09687/n-Hexane reference substance for gas chromatography/

1.00795/n-Hexane for gas chromatography MS SupraSolv/

1.09605/n-Hexadecane reference substance for gas chromatography/

1.04360/n-Heptane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.09686/n-Heptane reference substance for gas chromatography/

1.09604/n-Heptadecane reference substance for gas chromatography/

1.09658/n-Dodecane reference substance for gas chromatography/

1.09603/n-Decane reference substance for gas chromatography/

1.09771/N-(Trimethylsilyl)imidazole for gas chromatography/

1.09649/N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide for gas chromatography/

1.10983/N,N-Dimethylformamide for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.09602/Methyl stearate reference substance for gas-chromatography/

52596/Methyl pivalate for GC/MS, ≥99.9% (GC)/

1.09743/Methyl oleate reference substance for gas chromatography/

1.09736/Methyl myristate reference substance for gas chromatography/

1.09754/Methyl margarate reference substance for gas chromatography/

1.09693/Methyl laurate reference substance for gas chromatography/

1.09637/Methyl decanoate reference substance for gas chromatography/

1.06011/Methanol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.00837/Methanol for gas chromatography MS SupraSolv/

1.09797/m-Xylene reference substance for gas chromatography/

1.15440/Isooctane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv//

1.04340/Isohexane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.09635/Ethylbenzene reference substance for gas chromatography/

1.09709/Ethyl methyl ketone reference substance for gas chromatography/

1.10972/Ethyl acetate for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.00789/Ethyl acetate for gas chromatography MS SupraSolv/

1.02371/Ethanol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.09678/Dimethyl sulfoxide for gas chromatography/

1.01900/Dimethyl sulfoxide for headspace gas chromatography SupraSolv/

1.00931/Diethyl ether for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.06054/Dichloromethane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.00668/Dichloromethane for gas chromatography MS SupraSolv/

1.02817/Cyclohexane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.00667/Cyclohexane for gas chromatography MS SupraSolv/

1.02333/Chlorotrimethylsilane for gas chromatography

1.02432/Chloroform for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.09624/Charcoal activated for gas chromatography 0.5-1 mm (18-35 mesh ASTM)

1.09631/Charcoal activated for gas chromatography 0.3-0.5 mm (35-50 mesh ASTM)

1.10255/Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide for gas chromatography

1.00665/Acetonitrile for gas chromatography MS SupraSolv/

1.00017/Acetonitrile for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.00658/Acetone for gas chromatography MS SupraSolv/

1.00012/Acetone for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.12186/1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane for gas chromatography

55135/Cyclohexane – ethyl acetate 1:1 (v/v) mixture for pesticide residue analysis

1.00577/Water for headspace gas chromatography SupraSolv/

1.00202/N,N-Dimethylformamide for headspace gas chromatography SupraSolv/

1.00399/N,N-Dimethylacetamide for headspace gas chromatography SupraSolv/

1.02695/Benzyl alcohol for headspace gas chromatography SupraSolv/

100029.1000/100029.2500/100029.9010/100029.9030/Acetonitrile/

 

106035.1000/106035.2500/Methanol/

 

115333.1000/115333.2500/115333.4000/115333.9010/115333.9030/Water/

C100307/Cyclohexane Laboratory/ Cyclohexane

2-Propanol Laboratory/ 2-Propanol
 
Acetone Laboratory/  Acetone

شرکت بازرگانی سیگما ایران مفتخر است واردات انواع مواد شیمیایی و آزمایشگاهی  مورد نظر مشتریان خود را از تمامی برند ها در کمترین زمان ممکن انجام دهد.

برای مشاوره و  سفارش اینترنتی درخواست های خود می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید :

09128308091 و 09357007743


 با تشکر از تیم پایان نامه من (بزرگترین سایت مشاوره پایان نامه و انجام پایان نامه در ایران)

نمایندگی سیگما الدریچ در ایران

اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – طبقه 6 – سیگما ایران
نمایندگی رسمی و قانونی سیگما آلدریچ و مرک آلمان - فروش انواع محیط کشت و کیت تحقیقاتی,
ایران, تهران
Iran - ایران
تلفن: 09357007743
تلفن دوم: 09128308091
نمابر: 02166074277
رایانشانی: safirazmakian@gmail.com
URL: https://www.sigmairan.ir

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *