لیست برخی از مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich در انبار سیگما ایران

لیست برخی از مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich در انبار سیگما ایران

لیست برخی از مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich در انبار سیگما ایران

لیست برخی از مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich در انبار سیگما ایران :

مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

2-chloro-4-pyrrolidin-1-yl-benzaldehyde

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2- کلرو-​4-​ پیرولیدین -​1-​وای ال-​بنزالدهید

Catalog Number:

CDS009797

Cas Number:

5-(4-Nitrophenyl) furfural

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

5-​(4-​ نیترو فنیل)​ فورفورال

Catalog Number:

428523

Cas Number:

7147-77-5

Isopropyl formate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ایزو پروپیل فرمات

Catalog Number:

476455

Cas Number:

625-55-8

Anti-Mouse IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in rabbit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی بادی تولید شده در خرگوش نشاندار با پراکسیداز ضد IgG موشی

Catalog Number:

A9044

Cas Number:

Platinum

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پلاتینیوم

Catalog Number:

303798

Cas Number:

7440-06-4

methyl-5-methylthiazole-4-carboxylate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

متیل 5-​ متیل تیازول -​4-​ کربوکسیلات

Catalog Number:

syx00155

Cas Number:

68751-05-3

7-Fluoro-1H-indole

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

7- فلورو -1 اچ- ایندول

Catalog Number:

cds000966

Cas Number:

387-44-0

1-Bromo-2-methylnaphthalene

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

1-​برومو -​2-​متیل نفتالین

Catalog Number:

124109

Cas Number:

2586-62-1

1,3,5-Tris (bromomethyl) benzene

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

1,3,5-​ تری s (برومو متیل)​ بنزن

Catalog Number:

657336

Cas Number:

18226-42-1

2′,4′-Dihydroxy-5′-methoxy-2-phenylacetophenone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2′,4′-دی هیدروکسی -5′- متوکسی -2- فنیل استو فنون

Catalog Number:

idf00064

Cas Number:

(Vinylbenzyl)trimethylammonium chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

(وینیل بنزیل)​ تری متیل آمونیوم کلرید

Catalog Number:

458694

Cas Number:

26616-35-3

 tetra(cyclohexylammonium) salt hydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دی گلوکز بیس فسفات تترا سیکلو هگزیل آمونیوم سالت هیدراته

Catalog Number:

G5875

Cas Number:

71662-13-0

Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Alkaline Phosphatase antibody produced in goat

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی بادی تولید شده در بز نشاندار با آلکالین فسفاتاز ضد IgG موشی

Catalog Number:

A3687

Cas Number:

Piperidine-4-boronic acid pinacol ester hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پی پیریدین -4- برونیک اسید پیناکول استر هیدرو کلرید

Catalog Number:

753726

Cas Number:

1218790-99-8

Butyl lactate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بوتیل لاکتات

Catalog Number:

283320

Cas Number:

138-22-7

Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in goat

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی بادی تولید شده در بز نشاندار با پراکسیداز ضد IgG موشی

Catalog Number:

A6154

Cas Number:

3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate hydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

3 3 کلامیدو پروپیل دی متیل آمونیو 1 پروپان سولفونات هیدراته

Catalog Number:

226947

Cas Number:

331717-45-4

4-Pentenylzinc bromide solution

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

4- پنتنیل روی بروماید محلول

Catalog Number:

499072

Cas Number:

308796-04-5

Monoclonal Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody produced in mouse

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی بادی ضد تیروزین هیدروکسیلاز منوکلونال تولید شده در موش

Catalog Number:

T2928

Cas Number:

1-methylindoline-5-carboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

1-​ متیل ایندولین -​5- کربوکسیلیک اسید

Catalog Number:

cds017309

Cas Number:

4-Chloro-3-(trifluoromethyl) phenylboronic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

4- کلرو -​3-​(تری فلورو متیل) ​فنیل برونیک اسید

Catalog Number:

cds000985

Cas Number:

D-2-furylalanine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دی-2- فوریل آلانین

Catalog Number:

cds006999

Cas Number:

Chlorimuron ethyl

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کلریمورون اتیل

Catalog Number:

ps1081

Cas Number:

90982-32-4

2-Methoxy-4-propylphenol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2-​ متوکسی -​4-​ پروپیل فنل

Catalog Number:

w359807

Cas Number:

2785-87-7

2,4-dichlorophenylboronic acid, pinacol ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2,4-​ دی کلرو فنیل برونیک اسید , پیناکول استر

Catalog Number:

cds007532

Cas Number:

2-Cyano-6-methoxybenzothiazole

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2- سیانو -​6-​ متوکسی بنزو تیازول

Catalog Number:

261858

Cas Number:

943-03-3

Sodium acetate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سدیم استات

Catalog Number:

v800363

Cas Number:

127-09-3

β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, reduced tetra (cyclohexylammonium) salt

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بتا نیکوتینامید ادنین دی نوکلئوتید فسفات سیکلو هگزا آمونیوم سالت

Catalog Number:

N5130

Cas Number:

100929-71-3

3,5-Dichlorophenylboronic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

3,5-​ دی کلرو فنیل برونیک اسید

Catalog Number:

445207

Cas Number:

67492-50-6

 آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

2-Ethylhexanoic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

442347

Cas Number:

149-57-5

2-Aminoethyl diphenylborinate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2 آمینو اتیل دی فنیل بورینات

Catalog Number:

D9754

Cas Number:

524-95-8

2-Hydroxy-4′-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2 هیدروکسی 4 2 هیدروکسی اتیل 2 متیل پرو پیوفنون

Catalog Number:

410896

Cas Number:

106797-53-9

7-ethoxybenzofuran-2-carboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

7 اتوکسی بنزوفوران 2 کربوکسیلیک اسید

Catalog Number:

CDS003663

Cas Number:

4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

4 نیترو فنیل دی گلوکوپیرانوزید

Catalog Number:

N1377

Cas Number:

3767-28-0

Anti-Transferrin antibody produced in goat

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

انتی بادی تولید شده در بز ضد ترانسفرین

Catalog Number:

T2027

Cas Number:

1-Butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

1 بوتیل 3 متیل ایمیدازولیوم تری فلورو متان سولفونات

Catalog Number:

76420

Cas Number:

174899-66-2

1-Hydroxybenzotriazole hydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

1 هیدروکسی بنزو ترایزول هیدراته

Catalog Number:

54802

Cas Number:

123333-53-9

2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

B8378

Cas Number:

15082-28-7

Anti-Human IgG (whole molecule)−Peroxidase antibody produced in goat

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی بادی بر ضد IgG انسانی پراکسیداز تولید شده از بز

Catalog Number:

A8667-2ML

Cas Number:

Plastic cap for Quickfit® cone/screw thread adapter

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

Z320099

Cas Number:

Aliquat® 336

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلیکات 336

Catalog Number:

Cas Number:

4,4′-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate), mixture of isomers

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

388386

Cas Number:

5124-30-1

5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

5 برمو 4 کلرو 3 ایندولیل بتا دی گالاکتوپیرانوزید

Catalog Number:

B4252

Cas Number:

7240-90-6

Anti-phospho-VEGFR2 (pTyr1175) antibody produced in rabbit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی بادی تولید شده در خرگوش ضد phospho-VEGFR2 pTyr1175

Catalog Number:

SAB4504567

Cas Number:

1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

1 اتیل 3 متیل ایمیدازولیوم کلراید

Catalog Number:

272841

Cas Number:

65039-09-0

Levodopa

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

لوو دوپا

Catalog Number:

D9628

Cas Number:

59-92-7

Calcium phosphate monobasic

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کلسیم فسفات مونو بازیک

Catalog Number:

c8017

زمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

Amyloid β 1-42 rat

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آمیلوئید بتا 40-1 موش رت

Catalog Number:

SCP0038

Cas Number:

Acetyl-Amyloid β 25-35

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

استیل آمیلوئید بتا 25 35

Catalog Number:

SCP0002

Cas Number:

8-Aminopyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

8 آمینو پیرن 1 3 6 تری سولفونیک اسید تری سدیم

Catalog Number:

A7222

Cas Number:

196504-57-1

4-Benzylphenol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

4 بنزیل فنون

Catalog Number:

H25808

Cas Number:

101-53-1

ABTS Enhancer

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

A1227

Cas Number:

Bay 11-7082

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

B5556

Cas Number:

19542-67-7

Anti-DAPK1 antibody produced in rabbit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی بادی تولید شده در خرگوش

Catalog Number:

SAB4500620

Cas Number:

Anti-Mouse IgG (whole molecule)–R-Phycoerythrin antibody produced in goat

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی بادی فیکواریترین تولید شده در بز ضد IgG موشی

Catalog Number:

P9670

Cas Number:

Anti-Nephrin antibody produced in rabbit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی بادی تولید شده در خرگوش ضد نفرين

Catalog Number:

PRS2265

Cas Number:

PRS2265

Barium diphenylamine-4-sulfonate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

باریم دی فنیل آمین 4 سولفونات

Catalog Number:

D4130

Cas Number:

6211-24-1

Acrylamide/bis-acrylamide, 40% solution

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

اکریلامید بیس اکریلامید

Catalog Number:

A7802

Cas Number:

Ala-Gln

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلا گلن

Catalog Number:

A8185

Cas Number:

39537-23-0

Bovine Serum Albumin BSA

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلبومین سرم گاوی بی اس ای

Catalog Number:

A2153

Cas Number:

9048-46-8

Amphotericin B from Streptomyces sp.

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آمفوتریسین b بی از لسترپتومایسس

Catalog Number:

A4888

Cas Number:

1397-89-3

Alginate Lyase

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلژينات لياز

Catalog Number:

A1603

Cas Number:

9024-15-1

Adenosine 5′-phosphosulfate sodium salt

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ادنوزین 5 فسفوسولفاته سدیم سالت

Catalog Number:

A5508

Cas Number:

102029-95-8

2,4-Dinitrobenzenesulfonic acid hydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2 4 دی نیترو بنزن سولفونیک اسید هیدراته

Catalog Number:

556971

Cas Number:

698999-22-3

2,6-Dimethylaniline

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2 6 دی متیل آنیلین

Catalog Number:

D146005

Cas Number:

87-62-7

 آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

Anti-Podocin antibody produced in rabbit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی بادی تولید شده در خرگوش ضد پودوسین

Catalog Number:

P0372

Cas Number:

BCIP®/NBT solution, premixed

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

B6404

Cas Number:

Acrylamide/Bis-acrylamide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

اکریلامید بیس اکرامید

Catalog Number:

A2917

Cas Number:

Adenosine 5′-monophosphate sodium salt

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ادنوزین 5 فسفوسولفاته سدیم سالت

Catalog Number:

A1752

Cas Number:

149022-20-8

Adipic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آدیپیک اسید

Catalog Number:

A26357

Cas Number:

124-04-9

Bovine Serum Albumin BSA

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلبومین سرم گاوی بی اس ای

Catalog Number:

A2153

Cas Number:

9048-46-8

Amyloid β-Protein Fragment 25-35

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آمیلوئید بتا پروتئین فرگمنت 35-25

Catalog Number:

A4559

Cas Number:

131602-53-4

AM251

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ای ام 251

Catalog Number:

A6226

Cas Number:

183232-66-8

Amastatin hydrochloride hydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آماستاتین هیدروکلراید هیدراته

Catalog Number:

A1276

Cas Number:

100938-10-1

Amberlite® XAD®-2

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آمبرلیت XAD-2

Catalog Number:

3025-U

Cas Number:

9003-70-7

2-Benzoxazolinone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2 بنزو اگزولینون

Catalog Number:

157058

Cas Number:

59-49-4

2,4-Dihydroxybenzaldehyde

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2 4 دی هیدروکسی بنزن آلدهید

Catalog Number:

168637

Cas Number:

95-01-2

1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

1 اتیل 3 متیل ایمیدازولیوم تترا فلورو بورات

Catalog Number:

711721

Cas Number:

143314-16-3

1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

1 اتیل 3 متیل ایمیدازولیوم برماید

Catalog Number:

03938

Cas Number:

65039-08-9

2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2 2 آزینو بیس 3 اتیل بنزو تیازولین 6 سولفونیک اسید

Catalog Number:

A3219

Cas Number:

2,2′-Biquinoline

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2 2 بیکوئینولین

Catalog Number:

35020

Cas Number:

119-91-5

Amino acid standards, physiological

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آمینو اسید استاندارد فیزیولوژیکال

Catalog Number:

A6407

Cas Number:

Ammonium chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آمونیوم کلراید

Catalog Number:

254134

Cas Number:

12125-02-9

ی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

2-(4-Biphenylyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2 4 بی فنیلیل 5 فنیل 1 3 4 اگزا دیازول

Catalog Number:

257850

Cas Number:

852-38-0

1-Methylindole-2-carboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

1 متیل ایندول 2 کربوکسیلیک اسید

Catalog Number:

134155

Cas Number:

16136-58-6

1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyltrichlorosilane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پر فلورو دو دسیل تری کلرو سیلان

Catalog Number:

729965

Cas Number:

102488-49-3

25-Hydroxycholecalciferol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

25 هیدروکسی کلکالسیفرول

Catalog Number:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

Cas Number:

19356-17-3

2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2 اتیل 3 هیدروکسی 4 اچ پیران 4 وان

Catalog Number:

412929

Cas Number:

4940-11-8

3,5-Dichlorosalicylaldehyde

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

3 5 دی کلرو سالیسیل آلدهید

Catalog Number:

261815

Cas Number:

90-60-8

Heptadecafluorodecyl methacrylate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

هپتا دکا فلورو دسیل متاکریلات

Catalog Number:

474223

Cas Number:

1996-88-9

Allyl disulfide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلیل دی سولفاید

Catalog Number:

317691

Cas Number:

2179-57-9

Alpha Tocopherol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلفا توکوفرول

Catalog Number:

1667600

Cas Number:

10191-41-0

Amyloid β Protein Fragment 1-42

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

Cas Number:

107761-42-2

Ammonium persulfate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آمونیوم پرسولفات

Catalog Number:

A3678

Cas Number:

7727-54-0

Amyloid β 1-40 rat

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آمیلوئید بتا 40-1 موش رت

Catalog Number:

SCP0037

Cas Number:

Acrylamide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

اکریلامید

Catalog Number:

A3553

Cas Number:

79-06-1

Plastic cap for Quickfit® cone/screw thread adapter

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

درب پلاستیکی

Catalog Number:

Z320099

Cas Number:

5α-Pregnan-3α-ol-20-one

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

5 آلفا پرگنان 3 آلفا ال 20 وان

Catalog Number:

P8887

Cas Number:

516-54-1

Amyloid β-Protein Fragment 35-25

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آمیلوئید بتا پروتئین فرگمنت 25-35

Catalog Number:

A2201

Cas Number:

147740-73-6

Anti-KRT15 antibody produced in rabbit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی بادی ضد KRT15 تولید شده در موش

Catalog Number:

HPA023910

Cas Number:

Apigenin Proteus mirabilis

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آپی ژنین پروتئوس میرابیلیس

Catalog Number:

10798

Cas Number:

520-36-5

 آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

3,3′-Diaminobenzidine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

3 3 دیامینو بنزیدین

Catalog Number:

D8001

Cas Number:

91-95-2

2-Propanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2 پروپانول

Catalog Number:

91237

Cas Number:

67-63-0

Agarose

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آگاروز

Catalog Number:

A9539

Cas Number:

9012-36-6

Amyloid β Protein Fragment 1-40

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آمیلوئید بتا پروتئین فرگمنت 40-1

Catalog Number:

A1075

Cas Number:

131438-79-4

4-Phenylbutyric acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

4 فنیل بوتریک اسید

Catalog Number:

P21005

Cas Number:

1821-12-1

5-Propyl-2-thiouracil

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

5 پروپیل 2 تیواوراسیل

Catalog Number:

P0643

Cas Number:

2954-52-1

3-Methylhippuric acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

3 متیل هیپیوریک اسید

Catalog Number:

328014

Cas Number:

27115-49-7

Anti-Nestin antibody produced in rabbit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی بادی تولید شده در خرگوش ضد نستین

Catalog Number:

N5413

Cas Number:

Anti-β-Amyloid (22-35) antibody produced in rabbit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی بتا آمیلوئید 35-22 آنتی بادی توید شده از خرگوش

Catalog Number:

A3356

Cas Number:

3-methyl-1,2,4-cyclopentanetrione

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

3 متیل 1 2 4 سیکلو پنتا نتریون

Catalog Number:

PH004761

Cas Number:

5-Aminotetrazole monohydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

5 آمبنو تترازول مونوهیدراته

Catalog Number:

A80602

Cas Number:

15454-54-3

4-Nitrophenyl butyrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

4 نیترو فنیل بوتیرات

Catalog Number:

N9876

Cas Number:

2635-84-9

Amberlite® XAD®-2

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آمبرلیت XAD-2

Catalog Number:

52672-U

Cas Number:

9003-70-7

Amberlite® XAD®-2

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آمبرلیت XAD-2

Catalog Number:

SU853005

Cas Number:

9003-70-7

2-Thiobarbituric acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2 تیو بار بیتیوریک اسید

Catalog Number:

T5500

Cas Number:

504-17-6

3,3′-Dihexyloxacarbocyanine iodide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

3 3 دی هگزیل اکسا کربوسیانین

Catalog Number:

318426

Cas Number:

53213-82-4

2-Butanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2 بوتانول

Catalog Number:

96870

Cas Number:

78-92-2

2-Butanone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2 بوتانون

Catalog Number:

02469

Cas Number:

78-93-3

گاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

5-Fluoro-2′-deoxyuridine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

5 فلورو دئوکسی یوریدین

Catalog Number:

F0503

Cas Number:

50-91-9

5-Bromo-2′-deoxyuridine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

5 برمو 2 دئوکسی یوریدین

Catalog Number:

B5002

Cas Number:

59-14-3

5-Bromo-2′-deoxyuridine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

5 برمو 2 دئوکسی یوریدین

Catalog Number:

B9285

Cas Number:

59-14-3

3-Methyl-2-pentanone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

3 متیل 2 پنتا نون

Catalog Number:

M67001

Cas Number:

565-61-7

Anti-β-Catenin antibody produced in rabbit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی بتا کاتنین آنتی بادی تولید شده از خرگوش

Catalog Number:

C2206

Cas Number:

Atrial Natriuretic Peptide human

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

عصاره پپتید ناتریورتیک دهلیزی انسانی

Catalog Number:

A1663

Cas Number:

91917-63-4

4,4′-Methylenebis(N,N-diglycidylaniline)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

4 4 متیلن بیس دیجلی سیدیل آنیلین

Catalog Number:

412805

Cas Number:

28768-32-3

4-Hydroxy-L-isoleucine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

4 هیدروکسی ال ایزو لئوسین

Catalog Number:

49549

Cas Number:

781658-23-9

4-Chloro-DL-phenylalanine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

4 کلرو دی ال فنیل آلانین

Catalog Number:

C6506

Cas Number:

7424-00-2

4-Nitrophenyl palmitate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

4 نیترو فنیل پالمیتات

Catalog Number:

N2752

Cas Number:

1492-30-4

Ammonium formate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آمونیوم فرمات

Catalog Number:

70221

Cas Number:

540-69-2

Bovine Serum Albumin HSA

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلبومین سرم انسانی اچ اس ای

Catalog Number:

A1887

Cas Number:

70024-90-7

Actinomycin D Dactinomycin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

استینومایسین داکتینومایسین

Catalog Number:

A9415

Cas Number:

50-76-0

1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylcarbodiimide methiodide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

3 دیمتیل آمینو پروپیل اتیل کربودیمید متیوداید

Catalog Number:

165344

Cas Number:

22572-40-3

2-Mercaptobenzoxazole

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2 مرکاپتو بنزن اگزازول

Catalog Number:

M3507

Cas Number:

2382-96-9

3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

3 هیدروکسی 2 متیل 4 پیرون

Catalog Number:

H43407

Cas Number:

118-71-8

Lipopolysaccharides from Escherichia coli O55:B5

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

لیپوپولی ساکارید از اشریشیا کلی

Catalog Number:

L2880

Cas Number:

1-Thioglycerol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

1 تری گلیسرول

Catalog Number:

M6145

Cas Number:

96-27-5

ی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

4,4′-Methylenebis (phenyl isocyanate)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

4 4 متیلن بیس فنیل ایزو سیانات

Catalog Number:

256439

Cas Number:

101-68-8

Bovine Serum Albumin BSA

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلبومین سرم گاوی بی اس ای

Catalog Number:

A7030

Cas Number:

9048-46-8

1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

1 هیدروکسی سیکلو هگزیل فنیل کتون

Catalog Number:

405612

Cas Number:

947-19-3

2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2 2 دی فنیل 1 پیکریل هیدرازیل

Catalog Number:

D9132

Cas Number:

1898-66-4

2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2 هیدروکسی 1 4 نفتو کوئینون

Catalog Number:

H46805

Cas Number:

83-72-7

2-Propanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2 پروپانول

Catalog Number:

I9516

Cas Number:

67-63-0

3′-Bromoacetophenone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

3 برمو استو فنون

Catalog Number:

B56358

Cas Number:

2142-63-4

ALPHA-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-N-METHYLPHENETHYLAMINE HYDROCHLORIDE

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلفا سه چهار دی متوکسی فنیل متیل فنتیلامین هیدو کلراید

Catalog Number:

S398284

Cas Number:

(±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

هیدروکسی تترا متیل کرومان کربوکسیلیک اسید

Catalog Number:

238813

Cas Number:

53188-07-1

3-Cyclohexanepropionic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

3 سیکلو هگزان پروپیونیک اسید

Catalog Number:

161470

Cas Number:

701-97-3

2-Methylhippuric acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2 متیل هیپیوریک اسید

Catalog Number:

328006

Cas Number:

42013-20-7

2-Chloroethanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2 کلرو اتانول

Catalog Number:

185744

Cas Number:

107-07-3

Indium tin oxide coated glass slide, rectangular

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

اکسید ایندیم قلع بر روی اسلاید شیشه ای مستطیل شکل

Catalog Number:

636916

Cas Number:

50926-11-9

Bovine Serum Albumin BSA

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلبومین سرم گاوی بی اس ای

Catalog Number:

A9418

Cas Number:

9048-46-8

Amyloid β Protein Fragment 1-38

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آمیلوئید بتا پروتئین فرگمنت 38-1

Catalog Number:

A0189

Cas Number:

131438-74-9

4-Nitrophenyl dodecanoate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

4 نیترو فنیل دودکانوات

Catalog Number:

61716

Cas Number:

1956-11-2

4-Methylhippuric acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

4 متیل هیپیوریک اسید

Catalog Number:

328022

Cas Number:

27115-50-0

6-Propyl-2-thiouracil

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

6 پروپیل 2 تیواوراسیل

Catalog Number:

P3755

Cas Number:

51-52-5

 آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

Total Protein Kit, Micro-Lowry, Onishi & Barr Modification

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کیت پروتئین توتال (کامل)

Catalog Number:

TP0200

Cas Number:

Titanium

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تیتانیوم

Catalog Number:

267503

Cas Number:

7440-32-6

Sodium citrate dihydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سدیم سیترات دی هیدراته (خشک)

Catalog Number:

W302600

Cas Number:

6132-04-3

Tris(2,2′-bipyridyl)dichlororuthenium(II) hexahydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تریس بی‌ پیریدیل دی کلرو روتنیوم هگزا هیدراته

Catalog Number:

224758

Cas Number:

50525-27-4

1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پر فلورو اکتیل تری اتوکسی سیلان

Catalog Number:

667420

Cas Number:

51851-37-7

1,1′-Dioctadecyl-3,3,3′,3′-tetramethylindocarbocyanine perchlorate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دی اکتا دسیل تترا متیلین کربوکسی آنین پر کلرات

Catalog Number:

42364

Cas Number:

41085-99-8

2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2 4 6 تریس 2 پیریدیل اس تریازین

Catalog Number:

T1253

Cas Number:

3682-35-7

Antimony

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی مونی

Catalog Number:

266329

Cas Number:

7440-36-0

Annexin V from human placenta

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنکسین V وی از پلاسنتای انسانی

Catalog Number:

A9460

Cas Number:

Anti-Caspase 3, Active antibody produced in rabbit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی کاسپاز 3 اکتیو فعال آنتی بادی تولید شده در خرگوش

Catalog Number:

C8487

Cas Number:

6-(Dimethylamino) purine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

6 دی متیل آمینو پیورین

Catalog Number:

D2629

Cas Number:

938-55-6

6-Hydroxydopamine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

6 هیدروکسی دوپامین هیدرو کلراید

Catalog Number:

H4381

Cas Number:

28094-15-7

6-Mercapto-1-hexanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

6 مرکاپتو 1 هگزانول

Catalog Number:

725226

Cas Number:

1633-78-9

4,4′-MDI

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

4 4 ام دی آی

Catalog Number:

33428

Cas Number:

101-68-8

3,9-Dimethylxanthine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

3 9 دی متیل گزانتین

Catalog Number:

41763

Cas Number:

15837-08-8

4-Bromo-2,6-xylenol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

4 برمو 2 6 زایلنونل

Catalog Number:

196371

Cas Number:

2374-05-2

Bromoaniline

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

برمو آنیلین

Catalog Number:

100900

Cas Number:

106-40-1

4-Nitrophenyl acetate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

چهار نیتروفنیل استات

Catalog Number:

N8130

Cas Number:

830-03-5

یمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

Phosphocreatine disodium salt hydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

فسفوکراتین دی سدیم سالت هیدراته (آبدار)

Catalog Number:

P7936

Cas Number:

19333-65-4

Acetamide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

استامید

Catalog Number:

A0500

Cas Number:

60-35-5

4′-Iodoacetophenone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

4 یدو استو فنون

Catalog Number:

357804

Cas Number:

13329-40-3

3-Isobutyl-1-methylxanthine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

3 ایزو بوتیل 1 متیل گزانتین

Catalog Number:

I5879

Cas Number:

28822-58-4

Poly(ethylene glycol) 2-mercaptoethyl ether acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پلی اتیلن گلایکول مرکاپتو اتیل اتر استیک اسید

Catalog Number:

757829

Cas Number:

165729-81-7

4-Hydroxycoumarin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

4 هیدروکسی کومارین

Catalog Number:

H23805

Cas Number:

1076-38-6

Acetaminophen

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

استامینوفن

Catalog Number:

A7085

Cas Number:

103-90-2

5-Chloroisatin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

5 کلرو ایزاتین

Catalog Number:

140562

Cas Number:

17630-76-1

Anthranilamide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنترانیل آمید

Catalog Number:

A89804

Cas Number:

88-68-6

Anti-Mouse IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in goat

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی بادی FITC تولید شده در بز ضد IgG موشی

Catalog Number:

F0257

Cas Number:

2-Mercaptoethanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2 مرکاپتو اتانول

Catalog Number:

M6250

Cas Number:

60-24-2

2-Methyl-1,3-propanediol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2 متیل 1 3 پروپاندیول

Catalog Number:

375721

Cas Number:

2163-42-0

1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دیازا بی سیکلو اکتان

Catalog Number:

D27802

Cas Number:

1-Butyl-3-methylimidazolium iodide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بوتیل متیل ایمیدازولیوم یداید

Catalog Number:

713066

Cas Number:

65039-05-6

N6,2′-O-Dibutyryladenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دی بوتریل ادنوزین 3و 5 سیلیک مونو فسفات سدیم سالت

Catalog Number:

D0627

Cas Number:

16980-89-5

tert-Butylhydroquinone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ترت بوتیل هیدروکینون

Catalog Number:

112941

Cas Number:

1948-33-0

N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

3 دیمتیل آمینو پروپیل اتیل کربودیمید هیدرو کلراید

Catalog Number:

E1769

Cas Number:

25952-53-8

Trichloroacetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تری کلرو استیک اسید

Catalog Number:

T6399

Cas Number:

76-03-9

زمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

Acarbose

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آکاربوز

Catalog Number:

PHR1253

Cas Number:

56180-94-0

Antibiotic Antimycotic Solution (100×), Stabilized

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی بیوتیک آنتی مایکوتیک محلول تثبیت شده

Catalog Number:

A5955

Cas Number:

Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بیس 3و5 دی متیل فنیل فسفین

Catalog Number:

695157

Cas Number:

Methoxyamine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

متوکسی آمین هیدرو کلراید

Catalog Number:

226904

Cas Number:

593-56-6

Supelco 37 Component FAME Mix

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CRM47885

Cas Number:

Sucrose

نام شرکت:

نام فارسی:

ساکاروز

Catalog Number:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

Cas Number:

57-50-1

1-Propanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

1 پروپانول

Catalog Number:

96566

Cas Number:

71-23-8

trans-Androsterone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ترنس آندروسترون

Catalog Number:

E3375

Cas Number:

481-29-8

7-Aminoactinomycin D

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

7 آمینو اکتینومایسین

Catalog Number:

A9400

Cas Number:

7240-37-1

8-Hydroxyquinoline

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

8 هیدروکسی کوئینولین

Catalog Number:

H6878

Cas Number:

148-24-3

R3 IGF-1 human

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

I1146

Cas Number:

Dibutyl sulfide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

34840

Cas Number:

544-40-1

N-(3-CHLOROPHENYL)-N’-(1,3-THIAZOL-2-YL)UREA

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

3 کلرو فنیل 1و3 تیازول اوره

Catalog Number:

T109525

Cas Number:

161527-66-8

2-Nitrophenyl octyl ether

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2 نیترو فنیل اکتیل اتر

Catalog Number:

365130

Cas Number:

37682-29-4

Iron(II) sulfate heptahydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آهن دو سولفات پنج آبه

Catalog Number:

F8633

Cas Number:

7782-63-0

α-Amylase from Bacillus amyloliquefaciens

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلفا آمیلاز از باسیلوس آﻣﻴﻠﻮ ﻟﻴﻜﻮﻳﻲ ﻓﺎﺳﻴﻨﺲ

Catalog Number:

A7595

Cas Number:

9000-85-5

N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

3 دیمتیل آمینو پروپیل اتیل کربودیمید هیدرو کلراید

Catalog Number:

E7750

Cas Number:

25952-53-8

Guanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

گوانوزین 5′- تری فسفات سدیم سالت هیدراته (آبدار)

Catalog Number:

G8877

Cas Number:

36051-31-7

یشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(−)-Epigallocatechin gallate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

اثر اپی گالو کاتچين

Catalog Number:

E4143

Cas Number:

989-51-5

SigmaPrep™ spin column kit with break-away tip

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

MC1000

Cas Number:

Thymidine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تیمیدین

Catalog Number:

T1895

Cas Number:

50-89-5

Muscimol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

موسیمول

Catalog Number:

M1523

Cas Number:

2763-96-4

N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

3 دیمتیل آمینو پروپیل اتیل کربودیمید هیدرو کلراید

Catalog Number:

E6383

Cas Number:

25952-53-8

N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Phe-Gly-Gly

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

3 2 فوریل اکریلول

Catalog Number:

F7131

Cas Number:

64967-39-1

H-89 dihydrochloride hydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

اچ 89 دی هیدرو کلراید آبدار (هیدراته)

Catalog Number:

B1427

Cas Number:

130964-39-5

SKF-86466 hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

اس کا اف 86466 هیدرو کلراید

Catalog Number:

S1563

Cas Number:

86129-54-6

Manganese(II) chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

منگنز دو کلراید

Catalog Number:

429449

Cas Number:

7773-01-5

Methotrexate hydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

متوترکسات هیدراته (آبدار)

Catalog Number:

06563

Cas Number:

133073-73-1

Sulfamethazine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سولفا متازین

Catalog Number:

S6256

Cas Number:

57-68-1

Magnesium boride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

منیزیوم براید

Catalog Number:

553913

Cas Number:

12007-25-9

Tyrosinase from mushroom

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تیروزیناز از قارچ

Catalog Number:

T3824

Cas Number:

9002-10-2

Tyrosine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تیروزین

Catalog Number:

T2900000

Cas Number:

60-18-4

MPP+ iodide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ام پی پی یداید

Catalog Number:

D048

Cas Number:

36913-39-0

Triethanolamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تری اتانول آمین

Catalog Number:

ARK2174

Cas Number:

102-71-6

Irinotecan hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ایرینوتکان هیدرو کلراید

Catalog Number:

I1406

Cas Number:

100286-90-6

Stigmasterol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

استیگمسترول

Catalog Number:

47132

Cas Number:

83-48-7

آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

Potassium chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پتاسیم کلراید

Catalog Number:

P9541

Cas Number:

7447-40-7

SIGMAFAST™ BCIP®/NBT

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

B5655

Cas Number:

Lysostaphin from Staphylococcus staphylolyticus

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ليزوستافين از استافیلوکوک استافیلولیتیکوس

Catalog Number:

L7386

Cas Number:

9011-93-2

Ethylenediaminetetraacetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

اتیلن دی آمین تترا استیک اسید

Catalog Number:

EDS

Cas Number:

60-00-4

FW 11.9.2.2

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

93070778

Cas Number:

Nonyl β-D-glucopyranoside

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

نونیل گلوکو پیرانوزید

Catalog Number:

N7507

Cas Number:

69984-73-2

α-Glucosidase from Saccharomyces cerevisiae

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلفا گلوکوزیداز از ساکارومایسس کرویز (کرووز)

Catalog Number:

G0660

Cas Number:

9001-42-7

[Gly14]-Humanin G human

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

H6161

Cas Number:

Poly(ethylene-co-methacrylic acid)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پلی اتیلن متکریلیک اسید

Catalog Number:

426628

Cas Number:

25053-53-6

α-Glucosidase from Bacillus stearothermophilus

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

گلوکوزیداز از باسیلوس استئاروترموفيلوس

Catalog Number:

G3651

Cas Number:

9001-42-7

R-(−)-Apomorphine hydrochloride hemihydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آپوفورمین هیدرو کلراید همی هیدراته

Catalog Number:

A4393

Cas Number:

41372-20-7

Sodium metavanadate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سدیم متاوانادات

Catalog Number:

72060

Cas Number:

13718-26-8

Human MCP-1 / CCL2 ELISA Kit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کیت الایزا MCP-1 / CCL2 انسان

Catalog Number:

RAB0054

Cas Number:

β-Carotene

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بتا کاروتن

Catalog Number:

22040

Cas Number:

7235-40-7

17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلیل آمینو دی متوکسی ژلدانامایسین

Catalog Number:

A8476

Cas Number:

75747-14-7

Poly(ethylene glycol) diacrylate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

437441

Cas Number:

26570-48-9

Acarbose

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آکاربوز

Catalog Number:

A8980

Cas Number:

56180-94-0

Arsenazo III

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آرسنازو 3

Catalog Number:

A92775

Cas Number:

1668-00-4

شگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

α-Ketoglutaric acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلفا-کتوگلوتاریک اسید

Catalog Number:

K1750

Cas Number:

328-50-7

Orcein

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

اورسئین

Catalog Number:

O7380

Cas Number:

1400-62-0

Fenvalerate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

فن والریت

Catalog Number:

F1428

Cas Number:

51630-58-1

Formaldehyde solution

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

محلول فرمالدئید، فرمالدهید، فرمالین

Catalog Number:

F8775

Cas Number:

50-00-0

Yeast Extract

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

محیط کشت یست اکسترکت

Catalog Number:

70161

Cas Number:

8013-01-2

Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سدیم هپتان سولفونات مونوهیدراته

Catalog Number:

51832

Cas Number:

207300-90-1

1-Methyl-2-pyrrolidinone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

1 متیل 2 پیرولیدینون

Catalog Number:

270458

Cas Number:

872-50-4

Vinblastine sulfate salt

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

وینبلاستین سولفات سالت

Catalog Number:

V7259

Cas Number:

143-67-9

Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2 و 4 دی نیترو 5 فلورو فنیل ال آلانینامید

Catalog Number:

D7906

Cas Number:

95713-52-3

Menadione (K3)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

منادیون کا 3

Catalog Number:

47775

Cas Number:

58-27-5

Metformin hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

متفورمین هیدرو کلراید

Catalog Number:

PHR1084

Cas Number:

1115-70-4

Manganese(II) chloride solution

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

محلول منگنز دو کلراید

Catalog Number:

M1787

Cas Number:

7773-01-5

Magnesium sulfate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

منیزیوم سولفات

Catalog Number:

203726

Cas Number:

7487-88-9

Magnesium sulfate heptahydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

منیزیوم سولفات هپتا هیدراته (پنج آبه)

Catalog Number:

63138

Cas Number:

10034-99-8

Magnesium chloride hexahydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

منیزویم کلراید هگزا هیدراته (شش آبه)

Catalog Number:

M2393

Cas Number:

7791-18-6

Magnesium chloride hexahydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

منیزویم کلراید هگزا هیدراته (شش آبه)

Catalog Number:

M2670

Cas Number:

7791-18-6

N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تترا متیل اتیلن دیامین

Catalog Number:

T9281

Cas Number:

110-18-9

Polytetrafluoroethylene preparation

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آماده سازی پلی تترا فلورو اتیلن

Catalog Number:

665800

Cas Number:

9002-84-0

مایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

Poly(vinyl alcohol)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پلی وینیل الکل

Catalog Number:

363065

Cas Number:

9002-89-5

[Arg13] Amyloid-β-Protein Fragment 1-40

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آمیلوئید بتا پروتئین فرگمنت

Catalog Number:

A7973

Cas Number:

α-Glucosidase from Saccharomyces cerevisiae

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلفا گلوکوزیداز از ساکارومایسس کرویز (کرووز)

Catalog Number:

G5003

Cas Number:

9001-42-7

(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

3 گلایسدیل اکسی پروپیل تری متوکسی سیلان

Catalog Number:

440167

Cas Number:

2530-83-8

Phytic acid sodium salt hydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

فیتیک اسید سدیم سالت هیدراته(آبدار)

Catalog Number:

P8810

Cas Number:

14306-25-3

L-α-Phosphatidylcholine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

فسفا تیدیل کولین

Catalog Number:

P3644

Cas Number:

8002-43-5

Rotenone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

روتنون

Catalog Number:

45656

Cas Number:

83-79-4

Retinoic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

رتیونیک اسید

Catalog Number:

R2625

Cas Number:

302-79-4

Hesperetin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

هسپرتین

Catalog Number:

H4125

Cas Number:

69097-99-0

Human IGF-I ELISA Kit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کیت الایزا IGF-I انسان

Catalog Number:

RAB0228

Cas Number:

Sodium pyruvate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سدیم پیروات

Catalog Number:

P4562

Cas Number:

113-24-6

Sodium taurocholate hydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سدیم تورو کلات هیدراته (آبدار)

Catalog Number:

86339

Cas Number:

345909-26-4

Human HGF ELISA Kit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کیت الایزا HGF انسان

Catalog Number:

RAB0212

Cas Number:

HT Media Supplement (50×) Hybri-Max™

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

H0137

Cas Number:

HAT Media Supplement (50×) Hybri-Max™

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

مکمل

Catalog Number:

H0262

Cas Number:

1-Butyl-3-methylimidazolium bromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بوتیل متیل ایمیدازولیوم برماید

Catalog Number:

95137

Cas Number:

85100-77-2

L-α-Phosphatidylcholine, hydrogenated

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

فسفا تیدیل کولین هیدوژنه

Catalog Number:

P4139

Cas Number:

8002-43-5

α-Bromoisobutyryl bromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلفا برمو ایزو بوتریل بروماید(برمید)

Catalog Number:

252271

Cas Number:

20769-85-1

ی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

Tripropylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تری پروپیل آمین

Catalog Number:

143979

Cas Number:

102-69-2

Methylenebis (phosphonic dichloride)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

متیلن بیس فسفنیک دی کلراید

Catalog Number:

447714

Cas Number:

1499-29-2

Monoclonal Anti-CD44 antibody produced in mouse

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی بادی ضد CD44 منوکلونال تولید شده در موش

Catalog Number:

C7923

Cas Number:

Hanks’ Balanced Salts

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

هنکس متوازن نمک

Catalog Number:

H2387

Cas Number:

Glyceryl trioleate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

گلیسیریل تری اولئات

Catalog Number:

T7140

Cas Number:

122-32-7

Gold(III) chloride trihydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

طلا گلد سه کلراید سه آبه (تترا هیدراته)

Catalog Number:

520918

Cas Number:

16961-25-4

Lyticase from Arthrobacter luteus

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ليتيكاز از آرتروباکتر لوتئوس

Catalog Number:

L2524

Cas Number:

37340-57-1

M-17 Broth

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ام 17 براث

Catalog Number:

56156

Cas Number:

Menadione

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

منادیون

Catalog Number:

M5625

Cas Number:

58-27-5

Tetraethyl orthosilicate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تترا اتیل اورتو سیلیکات

Catalog Number:

333859

Cas Number:

78-10-4

N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بنزوئیل تیروزین اتیلاستر

Catalog Number:

B6125

Cas Number:

3483-82-7

N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بیس تری متیل سیلیل تری فلورو استامید

Catalog Number:

155195

Cas Number:

25561-30-2

Trypsin-EDTA solution

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

حلول تریپسین ا د ت آ

Catalog Number:

T3924

Cas Number:

Potassium hydroxide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پتاسیم هیدروکساید

Catalog Number:

221473

Cas Number:

1310-58-3

Minimum Essential Medium Eagle

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

محیز کشت ام ای ام

Catalog Number:

M5650

Cas Number:

Methyl Blue

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

متیل بلو

Catalog Number:

M6900

Cas Number:

28983-56-4

Trichostatin A, Ready Made Solution

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تریکوستاتین

Catalog Number:

T1952

Cas Number:

58880-19-6

Fulvestrant

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

فولوسترانت

Catalog Number:

I4409

Cas Number:

129453-61-8

آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

L-Glutamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ال گلوتامین

Catalog Number:

G3126

Cas Number:

56-85-9

Linseed oil

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

روغن بذرک

Catalog Number:

430021

Cas Number:

8001-26-1

L-Cysteine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ال سیستئین

Catalog Number:

168149

Cas Number:

52-90-4

1,2-Hexadecanediol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

هگزا دکاندیول

Catalog Number:

213748

Cas Number:

6920-24-7

1,3-Dimethoxybenzene

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دی متوکسی بنزن

Catalog Number:

126306

Cas Number:

151-10-0

Human VEGF ELISA Kit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کیت الایزا VEGF انسانی

Catalog Number:

RAB0507

Cas Number:

Human MIF ELISA Kit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کیت الایزا MIF انسان

Catalog Number:

RAB0360

Cas Number:

(R)-(+)-WIN 55,212-2 mesylate salt

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

مسیلات سالت

Catalog Number:

W102

Cas Number:

131543-23-2

Polycaprolactone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

704105

Cas Number:

LB Broth with agar (Miller)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ال بی براث میلر

Catalog Number:

L3147

Cas Number:

α-Mannosidase from Canavalia ensiformis (Jack bean)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلفا مانوزیدوز از کاناوالیا انسیفورمیس

Catalog Number:

M7257

Cas Number:

9025-42-7

N-Nitrosodimethylamine solution

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

محلول نیترو سدی متیل آمین

Catalog Number:

48670

Cas Number:

62-75-9

Gelatin from porcine skin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ژلاتین پوست خوک

Catalog Number:

G2625

Cas Number:

9000-70-8

Xanthine Oxidase from bovine milk

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

زانتین اکسیداز از شیر گاو

Catalog Number:

X1875

Cas Number:

9002-17-9

(1R)-(−)-10-Camphorsulfonic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کامفور 10 سولفونیک اسید

Catalog Number:

282146

Cas Number:

35963-20-3

Sodium acetate trihydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

S7670

Cas Number:

6131-90-4

Sodium chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سدیم کلراید

Catalog Number:

S7653

Cas Number:

7647-14-5

Triethylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تری اتیل آمین

Catalog Number:

T0886

Cas Number:

121-44-8

مایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

Sodium chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سدیم کلراید

Catalog Number:

S3014

Cas Number:

7647-14-5

Potassium phosphate dibasic

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پتاسیم فسفات دیبازیک

Catalog Number:

795496

Cas Number:

7758-11-4

Trizma® hydrochloride solution

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

محلول تریزما هیدرو کلراید

Catalog Number:

T2819

Cas Number:

Glycerol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

گلیسرول

Catalog Number:

G5516

Cas Number:

56-81-5

Surfactin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سورفاکتین

Catalog Number:

S3523

Cas Number:

24730-31-2

Tetrabutylammonium bromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ترت بوتیل آمونیوم بروماید (برمید)

Catalog Number:

426288

Cas Number:

1643-19-2

Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ترایزولیل بلو (آبی) تترازولیوم بروماید (برومید)

Catalog Number:

M5655

Cas Number:

298-93-1

Uridine 5′-triphosphate trisodium salt hydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

اوریدین 5 تری فسفات تری سدیم سالت هیدراته

Catalog Number:

U6625

Cas Number:

19817-92-6

Tryptone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تریپتون

Catalog Number:

T7293

Cas Number:

91079-40-2

Hamilton CTC LC syringes

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سرنگ همیلتون سی تی سی ال سی

Catalog Number:

29609

Cas Number:

(+)-Etomoxir sodium salt hydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

اتوموکسیر سدیم سالت هیدراته (آبدار)

Catalog Number:

E1905

Cas Number:

828934-41-4

O-(2-Hydroxyethyl)resorcinol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

2 هیدروکسی اتیل رزورسینول

Catalog Number:

H29609

Cas Number:

49650-88-6

Folin & Ciocalteu’s phenol reagent

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

واکنشگر فولین سیکالتو یا واکنشکر فولین فنول

Catalog Number:

F9252

Cas Number:

Folinic acid calcium salt hydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

فولیک اسید کلسیم سالت هیدراته (آبدار)

Catalog Number:

F7878

Cas Number:

1492-18-8

Ethylene glycol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

اتیلن گلیکول

Catalog Number:

324558

Cas Number:

107-21-1

FW 11.10.3

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

93070776

Cas Number:

Phosphate buffered saline

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

فسفات بافر سالین

Catalog Number:

P3813

Cas Number:

1,4-Butanediol diglycidyl ether

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بوتان دیول دی گلایسیدیل اتر

Catalog Number:

124192

Cas Number:

2425-79-8

اهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

Human bFGF ELISA Kit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کیت الایزا مرتبط با bFGF انسان

Catalog Number:

RAB0182

Cas Number:

Sodium dodecyl sulfate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سدیم دو دسیل سولفات

Catalog Number:

L3771

Cas Number:

151-21-3

L-Histidine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ال هیستیدین

Catalog Number:

H6034

Cas Number:

71-00-1

Indole-3-butyric acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ایندول 3 بوتریک اسید

Catalog Number:

57310

Cas Number:

133-32-4

1,4-Butanediol diglycidyl ether

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بوتان دیول دی گلایسیدیل اتر

Catalog Number:

220892

Cas Number:

2425-79-8

Hyaluronidase from bovine testes

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

هیالورونیداز از بیضه گاو

Catalog Number:

H4272

Cas Number:

37326-33-3

Salicylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سالیسیلیک اسید

Catalog Number:

S7401

Cas Number:

69-72-7

L-α-Phosphatidylcholine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

فسفا تیدیل کولین

Catalog Number:

P3556

Cas Number:

8002-43-5

Phosphate buffered saline

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

فسفات بافر سالین

Catalog Number:

P5368

Cas Number:

Phosphate buffered saline

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

فسفات بافر سالین

Catalog Number:

P4417

Cas Number:

α-Glucosidase from rice

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلفا گلوکوزیداز از برنج

Catalog Number:

G9259

Cas Number:

9001-42-7

β-Estradiol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بتا استرادیول

Catalog Number:

E2758

Cas Number:

50-28-2

Resomer® RG 504 H, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

رزومر پلی لاکتید گلیکولید

Catalog Number:

719900

Cas Number:

26780-50-7

Poly(D,L-lactide-co-glycolide)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

رزومر پلی لاکتید گلیکولید

Catalog Number:

P2066

Cas Number:

[6,6]-Phenyl C61 butyric acid methyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

فنیل بوتریک اسید متیل استر

Catalog Number:

684430

Cas Number:

160848-22-6

[Ala28]-Amyloid β 25-35

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آمیلوئید بتا

Catalog Number:

SCP0041

Cas Number:

173993-86-7

Yeast Nitrogen Base Without Amino Acids

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

محیط کشت یست نیتروژن بیس بدون آمینو اسید

Catalog Number:

Y0626

Cas Number:

Skim Milk Powder

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پودر شير بدون چربی

Catalog Number:

70166

زمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

Vascular Endothelial Growth Factor human

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

فاکتور رشد اندوتلیال عروق انسانی

Catalog Number:

V7259

Cas Number:

127464-60-2

Tetraethyl orthosilicate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تترا اتیل اورتو سیلیکات

Catalog Number:

131903

Cas Number:

78-10-4

Streptozocin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

استرپتوزوسین

Catalog Number:

S0130

Cas Number:

18883-66-4

Glycerol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

گلیسرول

Catalog Number:

G2025

Cas Number:

56-81-5

N-Ethyldicyclohexylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

اتیل دی سیکلو هگزیل آمین

Catalog Number:

307017

Cas Number:

7175-49-7

Protease from Bacillus licheniformis

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پروتئاز باسیلوس لیکنی فورمیس

Catalog Number:

P4860

Cas Number:

9014-01-1

Sodium azide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سدیم آزاید

Catalog Number:

S8032

Cas Number:

26628-22-8

Sodium borohydride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سدیم برو هیدرید

Catalog Number:

452882

Cas Number:

16940-66-2

Silver nitrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

نیترات نقره

Catalog Number:

204390

Cas Number:

7761-88-8

Methylparaben

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

متیل پارابن

Catalog Number:

PHR1012

Cas Number:

99-76-3

Tris

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تریس

Catalog Number:

GE17-1321-01

Cas Number:

o-Phenylenediamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

P9029

Cas Number:

95-54-5

(±)-Sulpiride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سولپیراید

Catalog Number:

S8010

Cas Number:

15676-16-1

L-Ascorbic acid 2-phosphate sesquimagnesium salt hydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

اسکوربیک اسید

Catalog Number:

A8960

Cas Number:

113170-55-1

Phosphorus standard solution

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

فسفروس

Catalog Number:

P3869

Cas Number:

(2S-cis)-(−)-5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazineacetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بنزیل دیوکسو پیپرازین استیک اسید

Catalog Number:

421650

Cas Number:

5262-10-2

Permethrin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پرمترین

Catalog Number:

45614

Cas Number:

52645-53-1

RPMI-1640 Medium

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آر پی ام آی 1640 مدیوم

Catalog Number:

R8758

مایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بوتیل متیل ایمیدازولیوم تترا فلورو بورات

Catalog Number:

39931

Cas Number:

174501-65-6

Indomethacin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ایندومتاسین

Catalog Number:

I7378

Cas Number:

53-86-1

Phosphatase, Alkaline from bovine intestinal mucosa

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

فسفاتاز، قلیایی از مخاط روده

Catalog Number:

P6774

Cas Number:

9001-78-9

Picloram

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

P5575

Cas Number:

1918-02-1

Xanthine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

زانتین

Catalog Number:

X7375

Cas Number:

69-89-6

1-Thioglycerol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تیو گلیسرول

Catalog Number:

M2172

Cas Number:

96-27-5

(+)-Sodium L-ascorbate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سدیم ال آسکوربات

Catalog Number:

11140

Cas Number:

134-03-2

Nitrite/Nitrate Assay Kit, colorimetric

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کیترنگ سنجی نیتریت / نیترات

Catalog Number:

23479

Cas Number:

Ficoll® solution

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

فیکول

Catalog Number:

F5415

Cas Number:

26873-85-8

Florisil

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

فلوریسیل

Catalog Number:

288705

Cas Number:

1343-88-0

Pectinase from Aspergillus niger

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنزیم پکتیناز از آسپرژیلوس نیجر

Catalog Number:

P4716

Cas Number:

9032-75-1

Oleic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

اولئیک اسید

Catalog Number:

O1008

Cas Number:

112-80-1

Gelatin from porcine skin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ژلاتین پوست خوک

Catalog Number:

G1890

Cas Number:

9000-70-8

Sigmacote®

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

SL2

Cas Number:

Potassium phosphate monobasic

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پتاسیم فسفات منو بیسیک

Catalog Number:

795488

Cas Number:

7778-77-0

Precocene I

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پریکوسن-I

Catalog Number:

195855

Cas Number:

17598-02-6

N,N-Dimethylformamide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

227056

Cas Number:

68-12-2

Niobium(V) ethoxide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

نیوبیوم اتوکساید

Catalog Number:

339202

Cas Number:

3236-82-6

سیگما آلدریچ sigma aldrich

N,N′-Methylenebis(acrylamide)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

متیلن بیس اکریلامید

Catalog Number:

146072

Cas Number:

110-26-9

1-Vinylimidazole

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

1 وینیل ایمیدازول

Catalog Number:

235466

Cas Number:

1072-63-5

Octadecyl-functionalized silica gel

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

اکتا دسیل فانکشنالیزد سیلیکاژل

Catalog Number:

377635

Cas Number:

Genistein

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ژﻧﯿﺴﺘﯿﻦ

Catalog Number:

G6649

Cas Number:

446-72-0

(−)-Catechin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کاتچین

Catalog Number:

C0567

Cas Number:

18829-70-4

(+)-Methamphetamine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

مت‌ آمفتامین هیدرو کلراید

Catalog Number:

M8750

Cas Number:

51-57-0

LB Broth (Miller)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ال بی براث میلر

Catalog Number:

L3522

Cas Number:

Phylloquinone (K1)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

فیلوکینون کا

Catalog Number:

47773

Cas Number:

84-80-0

Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

فنیل بیس 2و4و6 تری متیل بنزوئیل فسفین اکساید

Catalog Number:

511447

Cas Number:

162881-26-7

Rotenone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

روتنون

Catalog Number:

R8875

Cas Number:

83-79-4

1α,25-Dihydroxyvitamin D3

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دی هیدروکسی ویتامین d3

Catalog Number:

D1530

Cas Number:

32222-06-3

L-Phenylalanine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ال فنیل آلانین

Catalog Number:

P2126

Cas Number:

63-91-2

Pyrethrum extract

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

استخراج پیرتریوم

Catalog Number:

33739

Cas Number:

8003-34-7

L-Glutamic acid monosodium salt hydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ال گلوتامیک اسید مونو سدیم سالت هیدراته (آبدار)

Catalog Number:

G1626

Cas Number:

142-47-2

1,3-Diamino-2-propanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دی آمینو پروپانول

Catalog Number:

D18609

Cas Number:

616-29-5

Hexadecyltrimethylammonium bromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید

Catalog Number:

H9151

Cas Number:

57-09-0

Ribonuclease A from bovine pancreas

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ریبونوکلئاز پانکراس گاو

Catalog Number:

R5000

Cas Number:

9001-99-4

Salvianolic acid B

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سالویانولیک اسید بی

Catalog Number:

SML0048

Cas Number:

121521-90-2

Hydrocortisone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

هيدروكورتيزون

Catalog Number:

H0888

Cas Number:

50-23-7

L-Cysteine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ال سیستئین هیدرو کلراید

Catalog Number:

C1276

Cas Number:

52-89-1

Lithium mupirocin Supplement

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

مکمل لیتیوم موپیروسین

Catalog Number:

69732

Cas Number:

73346-79-9

1,4-Dioxane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دی اکسان

Catalog Number:

296309

Cas Number:

123-91-1

Sodium deoxycholate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دئوکسی کولات

Catalog Number:

D6750

Cas Number:

302-95-4

S-Allyl-L-cysteine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

اس آلیل ال سیستئین

Catalog Number:

SML0337

Cas Number:

21593-77-1

Rhodamine B isothiocyanate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

رودامین بی ایزو تیو سیانات

Catalog Number:

283924

Cas Number:

36877-69-7

Hydroxylamine solution

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

هیدروکسیل آمین

Catalog Number:

438227

Cas Number:

7803-49-8

Phytase from wheat

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

فیتاز گندم

Catalog Number:

P1259

Cas Number:

9001-89-2

1-Thioglycerol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تیو گلیسرول

Catalog Number:

88640

Cas Number:

96-27-5

β-Mannosidase from Helix pomatia

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بتا مانوزیداز از هلیکس پوماتیا

Catalog Number:

M9400

Cas Number:

9025-43-8

Sigma-Aldrich® electroporation cuvettes

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سلول های الکتروپوراسیون

Catalog Number:

Z706086

Cas Number:

Sodium carboxymethyl cellulose

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سدیم کربوکسی متیل سلولوز

Catalog Number:

419338

Cas Number:

9004-32-4

Oil Red O

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

روغن قرمز او

Catalog Number:

O0625

Cas Number:

1320-06-5

Neutral Red

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

نوترال رد

Catalog Number:

N4638

Cas Number:

553-24-2

Glycidyltrimethylammonium chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

گلیسیدیل تری متیل آمونیوم کلراید

Catalog Number:

50053

Cas Number:

3033-77-0

Tamoxifen

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تاموکسیفن

Catalog Number:

T5648

Cas Number:

10540-29-1

Tetraethylene glycol dimethacrylate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ﺗﺮى اﺗﻴﻠﻦ ﮔﻼﻳﮑﻮل دی متاکریلات

Catalog Number:

131903

Cas Number:

109-17-1

آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

Tetrahydrofuran

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تترا هیدرو فوران

Catalog Number:

401757

Cas Number:

109-99-9

(±)-Synephrine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سینفرین

Catalog Number:

S0752

Cas Number:

94-07-5

Mesitylene

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

مزیتیلن

Catalog Number:

M7200

Cas Number:

108-67-8

N-Isopropylacrylamide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ایزو پروپیل اکریلامید

Catalog Number:

731129

Cas Number:

2210-25-5

Nafion® NR50

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

نفیون

Catalog Number:

309389

Cas Number:

31175-20-9

p-Anisidine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پی-آنیسیدین

Catalog Number:

A88255

Cas Number:

104-94-9

Patulin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پاتولين

Catalog Number:

P1639

Cas Number:

149-29-1

syringe filters

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

فیلتر سرنگ

Catalog Number:

F7648

Cas Number:

Thymoquinone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تیموکینون

Catalog Number:

274666

Cas Number:

490-91-5

LB Broth with agar (Luria low salt)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ال بی براث آگار

Catalog Number:

L3272

Cas Number:

LB Broth (Luria low salt)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ال بی براث

Catalog Number:

L3397

Cas Number:

[Gln22]-Amyloid β 1-40 human

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آمیلوئید بتا

Catalog Number:

SCP0049

Cas Number:

Lactobionic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

لاکتوبیونیک اسید

Catalog Number:

153516

Cas Number:

96-82-2

L-15 Medium (Leibovitz)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ال 15 مدیوم

Catalog Number:

L4386

Cas Number:

Kojic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کوجیک اسید

Catalog Number:

K3125

Cas Number:

501-30-4

Resazurin sodium salt

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

رزازورین سدیم سالت

Catalog Number:

R7017

Cas Number:

62758-13-8

Safranal

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سافرانال

Catalog Number:

W338907

Cas Number:

116-26-7

Human MMP-9 ELISA Kit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کیت الایزا MMP-9 انسان

Catalog Number:

RAB0372

زمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

Poly (D,L-lactide-co-glycolide)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پلی لاکتید گلیکوتید

Catalog Number:

P1941

Cas Number:

Kaempferol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کامپفرول

Catalog Number:

K0133

Cas Number:

520-18-3

Kainic acid monohydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کاینیک اسید آبدار (مونو هیدراته)

Catalog Number:

K0250

Cas Number:

58002-62-3

(3-Aminopropyl) triethoxysilane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

3 آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان

Catalog Number:

A3648

Cas Number:

919-30-2

Streptavidin from Streptomyces avidinii

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

استرپتاویدین از استرپتو مایسس اویدینی

Catalog Number:

S4762

Cas Number:

9013-20-1

Lidocaine N-ethyl bromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

لیدوکائین اتیل بروماید

Catalog Number:

L5783

Cas Number:

21306-56-9

Linoleic Acid Methyl Ester Mix, cis/trans

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

لینولئیک متیل استر میکس

Catalog Number:

47791

Cas Number:

Human VEGF ELISA Kit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کیت الایزا VEGF انسانی

Catalog Number:

RAB0508

Cas Number:

L-703,606 oxalate salt hydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

L-703,606 اگزالات سالت آبدار

Catalog Number:

L119

Cas Number:

351351-06-9

PMA

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پی ام آ

Catalog Number:

P1585

Cas Number:

16561-29-8

1,1,3,3-Tetraethoxypropane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تترا اتوکسی پروپان

Catalog Number:

T9889

Cas Number:

122-31-6

Elastase from porcine pancreas

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

الاستاز پانکراس خوک

Catalog Number:

E7885

Cas Number:

39445-21-1

Shikonin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

شیکونین

Catalog Number:

S7576

Cas Number:

54952-43-1

Nutrient Mixture F-10 Ham

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

همس اف 10

Catalog Number:

N6635

Cas Number:

Propylparaben

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پروپیل پارابن

Catalog Number:

PHR1010

Cas Number:

94-13-3

Potassium sodium tartrate tetrahydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پتاسیم سدیم تارتارات تترا هیدراته (چهار آبه)

Catalog Number:

S2377

Cas Number:

6381-59-5

Potassium tert-butoxide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پتاسیم ترت بوتوکساید

Catalog Number:

156671

Cas Number:

865-47-4

Glutathione Peroxidase Cellular Activity Assay Kit

نام شرکت:

نام فارسی:

گلوتاتیون پراکسیداز کیت آزمایش فعالیت سلولی

زمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

Pancreatin from porcine pancreas

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پانکراتین از پانکراس خوک

Catalog Number:

P3292

Cas Number:

8049-47-6

(1R,2R)-(−)-1,2-Diaminocyclohexane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

1و2 دی آمینو سیکلو هگزان

Catalog Number:

346721

Cas Number:

20439-47-8

Spermidine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

اسپرمیدین

Catalog Number:

S0266

Cas Number:

124-20-9

Pyrogallol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پیروگالول

Catalog Number:

16040

Cas Number:

87-66-1

L-Carnitine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ال-کارنیتین هیدرو کلراید

Catalog Number:

C0283

Cas Number:

6645-46-1

Caspase 3 Apopain Substrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

SCP0082

Cas Number:

Resveratrol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

رزوراتول

Catalog Number:

R5010

Cas Number:

501-36-0

Pepsin from porcine gastric mucosa

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پپسین از مخاط معده

Catalog Number:

P7000

Cas Number:

9001-75-6

Poly-L-lysine hydrobromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پلی ال لایزن هیدرو برماید

Catalog Number:

P6282

Cas Number:

25988-63-0

(±)-α-Tocopherol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلفا-توکوفرول

Catalog Number:

T3251

Cas Number:

10191-41-0

LUDOX® AM colloidal silica

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

لودوکس کلوئیدال سیلیکا

Catalog Number:

420875

Cas Number:

7631-86-9

Glutaraldehyde solution

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

گلوتارالدئيد

Catalog Number:

G6257

Cas Number:

111-30-8

Graphite

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

گرافیت

Catalog Number:

332461

Cas Number:

7782-42-5

Trizma® base

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تریزما بیس

Catalog Number:

93362

Cas Number:

77-86-1

Propidium iodide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پروپیدیوم یداید

Catalog Number:

81845

Cas Number:

25535-16-4

L-Tryptophan

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ال تریپتوفان

Catalog Number:

T0254

Cas Number:

73-22-3

L-Tyrosine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ال تیروزین

Catalog Number:

T3754

Cas Number:

60-18-4

Trenbolone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ترنبولون

Catalog Number:

T3925

Cas Number:

10161-33-8

مایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

Propidium iodide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پروپیدیوم یداید

Catalog Number:

P4170

Cas Number:

25535-16-4

Ethyl alcohol, Pure

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

اتانول

Catalog Number:

459836

Cas Number:

64-17-5

Indoxyl acetate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ایندوکسیل استات

Catalog Number:

I3500

Cas Number:

608-08-2

Irgarol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ایرگارول

Catalog Number:

46105

Cas Number:

28159-98-0

L-Cystine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ال سیستین

Catalog Number:

C7602

Cas Number:

56-89-3

L-Ascorbic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آسکوربیک اسید

Catalog Number:

A7506

Cas Number:

50-81-7

α-Tocopherol acetate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلفا توکوفرول استات

Catalog Number:

T1600000

Cas Number:

7695-91-2

Laminarin from Laminaria digitata

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

لامینارین از لامیناریا دیجی تاتا

Catalog Number:

L9634

Cas Number:

9008-22-4

Plumbagin from Plumbago indica

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پلمباجین پلومباگو ایندیکا

Catalog Number:

P7262

Cas Number:

481-42-5

Kolliphor RH 40

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کولیفور

Catalog Number:

07076

Cas Number:

61788-85-0

11-Mercaptoundecanoic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

11-مرکاپتو آندکانوئیک اسید

Catalog Number:

674427

Cas Number:

71310-21-9

ProClin™ 300

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پروکلین

Catalog Number:

48912

Cas Number:

Dimethylformamide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دی متیل فرمامید

Catalog Number:

PHR1553

Cas Number:

68-12-2

Naringin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

نارینجین

Catalog Number:

71162

Cas Number:

10236-47-2

Methoxypolyethylene glycol amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

متوکسی پلی اتیلن گلایکول آمین

Catalog Number:

06676

Cas Number:

80506-64-5

SIGMAFAST™ Protease Inhibitor Cocktail Tablets, EDTA-Free

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

قرص کوکتل مهار کنندة آنزیم پروتئاز ادت آ

Catalog Number:

S8830

Cas Number:

L-Pyroglutamic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ال پیرو گلوتامیک اسید

Catalog Number:

83160

Cas Number:

98-79-3

Paraoxon-ethyl

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پاراکسون

Catalog Number:

D9286

Cas Number:

311-45-5

مایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

Phytagel™

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

فیتاژل

Catalog Number:

P8169

Cas Number:

71010-52-1

JWH-015

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

J4252

Cas Number:

155471-08-2

L-Dopa-(phenyl-d3)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ال دوپا فنیل

Catalog Number:

333786

Cas Number:

53587-29-4

Succinic anhydride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سوکسینیک انیدرید

Catalog Number:

239690

Cas Number:

108-30-5

Thrombin from bovine plasma

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ترومبین از پلاسمای گاو

Catalog Number:

T6634

Cas Number:

9002-04-4

Lysozyme from chicken egg white

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

لیزوزیم از سفیده تخم مرغ

Catalog Number:

62970

Cas Number:

12650-88-3

Ethylene glycol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

اتیلن گلیکول

Catalog Number:

03747

Cas Number:

107-21-1

F.A.M.E. Mix, C4-C24

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

18919

Cas Number:

YPD Broth

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

محیط کشت وای پی دی براث

Catalog Number:

Y1375

Cas Number:

Dextran sulfate sodium salt

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دکستران سولفات سدیم سالت

Catalog Number:

42867

Cas Number:

mirPremier® microRNA Isolation Kit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کیت جداسازی میکرو RNA

Catalog Number:

SNC50

Cas Number:

Thioflavin T

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تیوفلاوین

Catalog Number:

T3516

Cas Number:

2390-54-7

Triton™ X-114

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تریتون ایکس 114

Catalog Number:

93422

Cas Number:

9036-19-5

Peroxidase from horseradish

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پراکسیداز اسب تربچه

Catalog Number:

P8125

Cas Number:

9003-99-0

Sephadex® G-75

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سفادکس جی 75

Catalog Number:

G75120

Cas Number:

37224-29-6

N-Hydroxysuccinimide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

هیدروکسی سوکسینیمید

Catalog Number:

130672

Cas Number:

6066-82-6

Potassium gluconate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پتاسیم گلوکونات

Catalog Number:

P1847

Cas Number:

299-27-4

Protein Carbonyl Content Assay Kit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کیت سنجش پروتئین کربونیل

Catalog Number:

MAK094

زمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

Poly (vinyl alcohol)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پلی وینیل الکل

Catalog Number:

363146

Cas Number:

9002-89-5

Lysozyme from chicken egg white

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

لیزوزیم از سفیده تخم مرغ

Catalog Number:

L6876

Cas Number:

12650-88-3

Luminol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

لومینول

Catalog Number:

123072

Cas Number:

521-31-3

Ethanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

اتانول

Catalog Number:

51976

Cas Number:

64-17-5

Poly (3,4-ethylenedioxythiophene)-poly (styrenesulfonate)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پلی 3 و 4 اتیلن دی اکسی تیوفن پلی استایرن سولفونات

Catalog Number:

483095

Cas Number:

Ergosterol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ارگوسترول

Catalog Number:

45480

Cas Number:

57-87-4

Bovine Serum Albumin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

A2153

Cas Number:

9048-46-8

(3-Aminopropyl) triethoxysilane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

3 آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان

Catalog Number:

741442

Cas Number:

919-30-2

Lanosterol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

لانوسترول

Catalog Number:

L5768

Cas Number:

79-63-0

Peptone from meat, bacteriological

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پپتون گوشت

Catalog Number:

91249

Cas Number:

91079-38-8

Trypan Blue

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تریپان بلو (آبی)

Catalog Number:

T6146

Cas Number:

72-57-1

Trypsin-EDTA Solution 1X

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

59430C

Cas Number:

Ethephon

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

اتفن

Catalog Number:

C0143

Cas Number:

16672-87-0

L-Arginine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ال آرجینین

Catalog Number:

A8094

Cas Number:

74-79-3

Lauroyl chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

لائوریل کلراید

Catalog Number:

156930

Cas Number:

112-16-3

Cholesterol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

C8667

Cas Number:

57-88-5

Ergosterol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ارگوسترول

Catalog Number:

47130-U

Cas Number:

57-87-4

DKW/Juglans Basal Salt Mixture

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

D6162

مایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

Direct Red 80

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

رنگ مستقیم قرمز

Catalog Number:

365548

Cas Number:

2610-10-8

D-(+)-Glucose

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

گلوکوز

Catalog Number:

G7021

Cas Number:

50-99-7

α-Chymotrypsin from bovine pancreas

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کیتوتریپسین روده گاو

Catalog Number:

C4129

Cas Number:

9004-07-3

7-Nitroindazole

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

هفت نیترو ایندارول

Catalog Number:

N7778

Cas Number:

2942-42-9

CERTAN® capillary bottle

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

44421

Cas Number:

CERTAN® capillary bottle

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

44419

Cas Number:

Aromatic Hydrocarbon Standard

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آروماتیک هیدرو کربن استاندارد

Catalog Number:

UST122

Cas Number:

Diuron

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دیورون

Catalog Number:

45463

Cas Number:

330-54-1

Biotin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بیوتین

Catalog Number:

Biotin

Cas Number:

58-85-5

Bovine Serum Albumin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلبومین سرم گاوی

Catalog Number:

A2153

Cas Number:

9048-46-8

Anti-Human IgG (Fc specific)−Peroxidase antibody produced in goat

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی بادی بر ضد IgG انسانی پراکسیداز تولید شده از بز

Catalog Number:

A0170

Cas Number:

Calcium Standard for IC

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

استاندارد کلسیم

Catalog Number:

39865

Cas Number:

Deoxyribonucleic acid sodium salt from calf thymus

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دئوکسی‌ ریبونوکلئیک‌ اسید سدیم سالت از تیماس گوساله

Catalog Number:

Cas Number:

73049-39-5

Cadmium telluride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

گادمیوم تلوراید

Catalog Number:

256544

Cas Number:

1,2-Bis (2-aminophenoxy) ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بیس 2 آمینو فنوکسی اتان تترا استیک اسید

Catalog Number:

14510

Cas Number:

85233-19-8

1,2-Bis (2-Aminophenoxy) ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

یک دو بیس دو آمینو فنوکسی اتان تترا استیک اسید

Catalog Number:

A4926

Cas Number:

85233-19-8

Phorbol 12-myristate 13-acetate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

فوربول میریستات استات

Catalog Number:

P8139

Cas Number:

16561-29-8

Poly (ethyleneimine) solution

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

محلول پلی اتیلن ایمین

Catalog Number:

482595

Cas Number:

9002-98-6

ایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

Calmagite

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کالماژیت

Catalog Number:

C204

Cas Number:

3147-14-6

Carbon nanotube, single-walled, amide functionalized

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

نانو تیوب کربن تک جداره

Catalog Number:

685380

Cas Number:

β-Carotene

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بتا کاروتن

Catalog Number:

C9750

Cas Number:

7235-40-7

α-Chymotrypsin from bovine pancreas

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کیتوتریپسین روده گاو

Catalog Number:

C7762

Cas Number:

9004-07-3

Chromotrope 2R

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کروموتروپ

Catalog Number:

C3143

Cas Number:

4197-07-3

Corticosterone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کورتیکوسترون

Catalog Number:

C2505

Cas Number:

50-22-6

2,3-Dipalmitoyl-sn-glycero-1-phosphocholine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دو سه دیپالمیتویل اس ان گلیسرو یک فسفو کولین

Catalog Number:

42566

Cas Number:

35418-55-4

Allyl bromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلیل بروماید

Catalog Number:

337528

Cas Number:

106-95-6

4,5-Diamino-2,6-dimercaptopyrimidine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

چهار و پنج دیامینو دو شش دی مرکاپتو پیریمیدین

Catalog Number:

D15405

Cas Number:

31295-41-7

4-Nitrophenyl palmitate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

چهار نیتروفنیل پلا میتات

Catalog Number:

N2752

Cas Number:

1492-30-4

Caffeine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کافئین

Catalog Number:

C1778

Cas Number:

58-08-2

Bovine Serum Albumin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلبومین سرم گاوی

Catalog Number:

A6003

Cas Number:

9048-46-8

Bacteriological agar

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آگار باکتریایی

Catalog Number:

A5306

Cas Number:

9002-18-0

Biotin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بیوتین

Catalog Number:

B4501

Cas Number:

58-85-5

Anti-Mouse IgG (H+L)-Peroxidase antibody produced in rabbit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی بادی ضد IgG موش پراکسیداز انتی بادی تولید شده در خرگوش

Catalog Number:

SAB3701083

Cas Number:

4-Imidazoleacrylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

چهار ایمیدازول اکریلیک

Catalog Number:

859796

Cas Number:

104-98-3

Ammonium persulfate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آمونیوم پر سولفات

Catalog Number:

A3678

Cas Number:

7727-54-0

Alsever’s Solution

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

الزرو

Catalog Number:

A3551

مایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

ANP [Des18-22] 4-23 Amide rat

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پپتید ناتریورتیک دهلیزی

Catalog Number:

SCP0022

Cas Number:

Azadirachtin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ازادیراچتین

Catalog Number:

PS2075

Cas Number:

11141-17-6

BTEX Solution

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بنزن تولوئن اتبل بنزن زایلن

Catalog Number:

CRM47993

Cas Number:

2,3-Bis (4-hydroxyphenyl) propionitrile

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دو سه بیس چهار هیدروکسی پروپیونیتریل

Catalog Number:

H5915

Cas Number:

1428-67-7

β-Glucosidase from almonds

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

گلوکوزیداز بادام

Catalog Number:

G4511

Cas Number:

9001-22-3

Aluminum isopropoxide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلومینیوم ایزو پروکساید

Catalog Number:

220418

Cas Number:

555-31-7

Acetylthiocholine iodide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

استیل تیوکولین یداید

Catalog Number:

A5751

Cas Number:

1866-15-5

Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کان کاناوالین

Catalog Number:

L7647

Cas Number:

11028-71-0

D-Sorbitol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دی سوربیتول

Catalog Number:

85529

Cas Number:

50-70-4

ATP magnesium salt

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ای تی پی منیزیم سالت

Catalog Number:

A9187

Cas Number:

74804-12-9

BOP Reagent, BOP, Castros reagent

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

معرف بی او پی

Catalog Number:

226084

Cas Number:

56602-33-6

Amphotericin B solution

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آمفوتریسین

Catalog Number:

A2942

Cas Number:

1397-89-3

Cellulase from Aspergillus niger

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سلولز از آسپر ژیلوس

Catalog Number:

C1184

Cas Number:

9012-54-8

Bromothymol Blue

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بروموکروزول آبی

Catalog Number:

114413

Cas Number:

76-59-5

CERTAN® capillary bottle

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

44420

Cas Number:

Cholecalciferol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کولکالسیفرول

Catalog Number:

C9756

Cas Number:

67-97-0

Betanin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بتانین

Catalog Number:

CDS000584

Cas Number:

Bis (ethylenediamine) copper(II) hydroxide solution

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

محلول بیس اتیلن دیامین مس دو هیدراته (دو آبه)

Catalog Number:

442305

Cas Number:

14552-35-3

مایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

هگزا فلورو 2 پروپانول

Catalog Number:

105228

Cas Number:

920-66-1

DAPI dihydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دپی دی هیدرو کلراید

Catalog Number:

D8417

Cas Number:

28718-90-3

4-Mercaptopyridine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

چهار مرکاپتو پیریدین

Catalog Number:

148202

Cas Number:

4556-23-4

D-Tryptophan

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تریپتوفان

Catalog Number:

T9753

Cas Number:

153-94-6

DL-Lactic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

لاکتیک اسید

Catalog Number:

L1250

Cas Number:

50-21-5

D-Methionine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

متیونین

Catalog Number:

M9375

Cas Number:

348-67-4

Collagenase from Clostridium histolyticum

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کلاژناز کلسـتریدیوم هیستولیتیکوم

Catalog Number:

Cas Number:

Cyanocobalamin (B12)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سیانو کوبالامین ویتامین ب 12

Catalog Number:

000000000000047869

Cas Number:

68-19-9

6-Thioguanine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

شش تیوگانین

Catalog Number:

A4660

Cas Number:

154-42-7

4,5-Dimethyl-1,2-phenylenediamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

چهار و پنج دی متیل یک دو فنیلن دیامین

Catalog Number:

D176605

Cas Number:

3171-45-7

Cytidine 5′-triphosphate disodium salt

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

كينيدين تریئ فسفات دی سدیم سالت

Catalog Number:

C1506

Cas Number:

36051-68-0

Dimethyl sulfoxide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دی متیل سولفوکساید

Catalog Number:

D2650

Cas Number:

67-68-5

Diphenyleneiodonium chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دی فنیلن یدیونیوم کلراید

Catalog Number:

D2926

Cas Number:

4673-26-1

Ammonium chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آمونیوم کلراید

Catalog Number:

A9434

Cas Number:

12125-02-9

Cholecalciferol (D3)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کولکال سیفرول

Catalog Number:

47763

Cas Number:

67-97-0

Chloroform

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کلرو فرم

Catalog Number:

288306

Cas Number:

67-66-3

Chitosan from shrimp shells

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کتوسان (چیتوسان) از پوست میگو

Catalog Number:

50494

Cas Number:

Ancymidol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنسيميدول

Catalog Number:

A9431

Cas Number:

12771-68-5

آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

Calcium chloride dihydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کلسیم کلراید دی هیدراته (خشک)

Catalog Number:

C3306

Cas Number:

10035-04-8

Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کربونیل سیانید کلرو فنیل هیدرازون

Catalog Number:

C2759

Cas Number:

555-60-2

Dicamba

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دایکامبا

Catalog Number:

D5417

Cas Number:

1918-00-9

1-Octadecene

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ا- اکتادکان

Catalog Number:

O806

Cas Number:

112-88-9

D-Fructose 6-phosphate disodium salt hydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دی فروکتوز شش فسفات دی سدیم سالت هیدراته

Catalog Number:

F3627

Cas Number:

26177-86-6

Ammonium molybdate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آمونیوم مولیبدات

Catalog Number:

277908

Cas Number:

13106-76-8

Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کان کاناوالین

Catalog Number:

C5275

Cas Number:

11028-71-0

5-ALPHA-CHOLESTANE

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پنج آلفا کولستان

Catalog Number:

R205370

Cas Number:

Dobutamine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دوبوتامین هیدرو کلراید

Catalog Number:

1224507

Cas Number:

49745-95-1

Agar

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آگار

Catalog Number:

A1296

Cas Number:

9002-18-0

Bromophenol Blue

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بروموکروزول آبی

Catalog Number:

B0126

Cas Number:

115-39-9

Anti-β-Catenin antibody produced in rabbit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی بادی ضد β-Catenin بتا کتانین تولید شده در خرگوش

Catalog Number:

C2206

Cas Number:

Amyloid β Protein Fragment 1-42

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آمیلوئید بتا پروتئین

Catalog Number:

A9810

Cas Number:

107761-42-2

Choline bitartrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کولین تارتارات

Catalog Number:

Cas Number:

Adipic acid dihydrazide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ادیپیک اسید دی هیدرازید

Catalog Number:

A0638

Cas Number:

1071-93-8

Ammonium molybdate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آمونیوم مولیبدات

Catalog Number:

A1343

Cas Number:

12054-85-2

Amiodarone impurity D

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آميودارون ناخالصی دی

Catalog Number:

Y0000129

Cas Number:

Amiodarone impurity E

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آميودارون ناخالصی ای

Catalog Number:

Y0000130

زمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

DPPH

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دی پی پی اچ

Catalog Number:

D9132

Cas Number:

1898-66-4

Diazoxide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دیازوکساید

Catalog Number:

D9035

Cas Number:

364-98-7

Frambione

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

فرامبیون

Catalog Number:

68524

Cas Number:

5471-51-2

Antifoam 204

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی فوم

Catalog Number:

A6426

Cas Number:

Anti-IBA57 antibody produced in rabbit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

انتی بادی تولید شده در خرگوش

Catalog Number:

HPA030557

Cas Number:

Bovine Serum Albumin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلبومین سرم گاوی

Catalog Number:

A7030

Cas Number:

9048-46-8

Betaine solution

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

محلول بتانین

Catalog Number:

B0300

Cas Number:

107-43-7

ATP disodium salt

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ای تی پی دی سدیم سالت

Catalog Number:

A3377

Cas Number:

34369-07-8

Acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

استیک اسید

Catalog Number:

33209

Cas Number:

64-19-7

Decitabine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دسیتابین

Catalog Number:

A3656

Cas Number:

2353-33-5

β-Cholestanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بتا کولستانول

Catalog Number:

D6128

Cas Number:

80-97-7

2-Hydroxy-2-methylpropiophenone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دو هیدروکسی دو متیل پروپیوفنون

Catalog Number:

405655

Cas Number:

7473-98-5

Cisplatin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سیس پلاتین

Catalog Number:

1134357

Cas Number:

15663-27-1

4-Methoxyphenol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

چهار متوکسی فنول

Catalog Number:

54050

Cas Number:

150-76-5

D-Leucine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

لوسین

Catalog Number:

855448

Cas Number:

328-38-1

5,6-Diamino-2-thiouracil

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پنج و شش دیامینو دو تیوراسیل

Catalog Number:

D17807

Cas Number:

1004-76-8

Chlorocholine chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کلرو کولین کلراید

Catalog Number:

C4049

Cas Number:

Choline chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کولین کلراید

Catalog Number:

C7017

Cas Number:

67-48-1

آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

Bromocresol Green

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بروموکروزول سبز

Catalog Number:

114359

Cas Number:

76-60-8

2-Ethyl-2-oxazoline

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دو اتیل دو اگزازولین

Catalog Number:

137456

Cas Number:

10431-98-8

β-Sitosterol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سیتو استرول

Catalog Number:

000000000000047133

Cas Number:

83-46-5

Alizarin Red S

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلیزارین قرمز

Catalog Number:

A5533

Cas Number:

130-22-3

TPTZ

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دی پی تی زد

Catalog Number:

T8877

Cas Number:

298-96-4

2′,7′-Dichlorofluorescin diacetate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دو هفت دی کلرو فلورسین دی استات

Catalog Number:

D6883

Cas Number:

4091-99-0

Acetylthiocholine iodide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

استیل تیوکولین یداید

Catalog Number:

o1480

Cas Number:

1866-15-5

2-Ethylhexyl bromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دو اتیل هگزیل بروماید

Catalog Number:

249416

Cas Number:

18908-66-2

cis-Permethrin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پرمترین

Catalog Number:

N11483

Cas Number:

61949-76-6

Cisplatin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سیس پلاتین

Catalog Number:

C2210000

Cas Number:

15663-27-1

Alloxan monohydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلوکسان

Catalog Number:

A7413

Cas Number:

2244-11-3

Chelex® 100 sodium form

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ﭼﻠﮑﺲ

Catalog Number:

C7901

Cas Number:

11139-85-8

Bromelain from pineapple stem

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بروملین از ساقه آناناس

Catalog Number:

B4882

Cas Number:

37189-34-7

Dexamethasone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دگزامتازون

Catalog Number:

D4902

Cas Number:

50-02-2

D-Mannitol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

مانیتول

Catalog Number:

M1902

Cas Number:

69-65-8

Acetyl

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

استیل

Catalog Number:

C3389

Cas Number:

9000-81-1

Doxorubicin hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دوکسوروبیسین هیدرو کلراید

Catalog Number:

D1515

Cas Number:

25316-40-9

Cucurbitacin E

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کوکور بیتاسین

Catalog Number:

SML0577

Cas Number:

18444-66-1

زمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

Carvacrol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کارواکرول

Catalog Number:

282197

Cas Number:

499-75-2

α-Zearalanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

زرانول

Catalog Number:

Z0292

Cas Number:

26538-44-3

HEMA

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

اچ ای ام ای

Catalog Number:

128635

Cas Number:

868-77-9

2-Carboxyethyl acrylate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ذو کربوکسی اتیل استات

Catalog Number:

552348

Cas Number:

24615-84-7

3-(Triethoxysilyl) propyl isocyanate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سه تریاتوکسی سیلیل پروپیل ایزو سیانات

Catalog Number:

413364

Cas Number:

24801-88-5

β-Lactoglobulin from bovine milk

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بتا لاکتوگلبولین شیر گاو

Catalog Number:

Cas Number:

9045-23-2

β-Sitosterol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سیتو استرول

Catalog Number:

S1270

Cas Number:

83-46-5

Biuret

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بیورت

Catalog Number:

15270

Cas Number:

108-19-0

AMPD

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ای ام پی دی

Catalog Number:

A9754

Cas Number:

115-69-5

5-Nitroisatin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پنج نیترو ایزاتین

Catalog Number:

N17807

Cas Number:

611-09-6

SPDP

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

اس پی دی پی

Catalog Number:

P3415

Cas Number:

68181-17-9

D-Sorbitol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دی سوربیتول

Catalog Number:

S3889

Cas Number:

50-70-4

11-Mercaptoundecanoic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

11-مرکاپتو آندکانوئیک اسید

Catalog Number:

450561

Cas Number:

71310-21-9

3-Amino-5-methylpyrazole

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سه آمینو پنج متیل پیرازول

Catalog Number:

340200

Cas Number:

31230-17-8

Acetylthiocholine chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

استیل تیوکولین کلراید

Catalog Number:

A5626

Cas Number:

6050-81-3

Azadirachtin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ازادیراختین

Catalog Number:

A7430

Cas Number:

11141-17-6

CHAPS hydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

چپس آبدار (هیدراته)

Catalog Number:

C3023

Cas Number:

331717-45-4

Cellulose

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سلولز

Catalog Number:

310697

Cas Number:

9004-34-6

مایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

1-Bromobutane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

برمو بوتان

Catalog Number:

B59497

Cas Number:

109-65-9

(±)-Catechin hydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کاتچین هیدراته

Catalog Number:

C1788

Cas Number:

Cisplatin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سیس پلاتین

Catalog Number:

PHR1624

Cas Number:

15663-27-1

Colchicine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کلشی سین

Catalog Number:

C3915

Cas Number:

64-86-8

(±)-L-Alliin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آلین

Catalog Number:

74264

Cas Number:

17795-26-5

Triton™ X-114

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

تریتون ایکس 114

Catalog Number:

X114

Cas Number:

9036-19-5

2-Thiobarbituric acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دو تیو باربیتوریک اسید

Catalog Number:

T5500

Cas Number:

504-17-6

Isooctyl alcohol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

ایزو اکتیل الکل

Catalog Number:

04050

Cas Number:

104-76-7

Chitosan

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کیتوسان (چیتوسان)

Catalog Number:

448869

Cas Number:

9012-76-4

Chlorogenic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کلروژنیک اسید

Catalog Number:

C3878

Cas Number:

327-97-9

Dopamine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دوپامین هیدرو کلراید

Catalog Number:

H8502

Cas Number:

62-31-7

β-Nicotinamide adenine dinucleotide, NADPH Na4

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بتا نیکوتینامیدان آ دی پی اچ

Catalog Number:

N7505

Cas Number:

2646-71-1

DL-Dithiothreitol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دی ال دی تیو تریتول

Catalog Number:

D0632

Cas Number:

3483-12-3

DAB

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دب

Catalog Number:

D5905

Cas Number:

1400W dihydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دی هیدرو کلراید

Catalog Number:

W4262

Cas Number:

214358-33-5

6-Benzylaminopurine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

شش بنزیل آمینو پورین

Catalog Number:

B3408

Cas Number:

1214-39-7

2-Mercaptoethanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دو مرکاپتو اتانول

Catalog Number:

M3148

Cas Number:

60-24-2

DTNB

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دی تی ان بی

Catalog Number:

D8130

Cas Number:

69-78-3

 آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

MarvelX™ UHPLC Connection Systems

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

مارول

Catalog Number:

51875-u

Cas Number:

Pentobarbital sodium salt

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

پنتوباربیتال سدیم سالت

Catalog Number:

C1184

Cas Number:

57-33-0

Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

کیت انکسین V

Catalog Number:

APOAF

Cas Number:

(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

3 مرکاپتو پروپیل تری متوکسی سیلان

Catalog Number:

175617

Cas Number:

4420-74-0

Anti-Mouse IgG1 (γ-chain specific)-Peroxidase antibody produced in rabbit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی بادی پرکسیداز علیه IgG موش تولید شده در خرگوش

Catalog Number:

SAB3701171

Cas Number:

Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody produced in rabbit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی بادی ضد تیروزین هیدروکسیلاز تولید شده در خرگوش

Catalog Number:

T8700

Cas Number:

Anti-VDR antibody produced in mouse

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی بادی ضد VDR وی دی آر تولید شده در موش

Catalog Number:

SAB1406580

Cas Number:

(3-Aminopropyl)trimethoxysilane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

3 آمینو پروپیل تری متوکسی سیلان

Catalog Number:

281778

Cas Number:

13822-56-5

Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in goat

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی بادی پراکسیداز ضد IgG موش انتی بادی تولید شده در بز

Catalog Number:

A9169

Cas Number:

Anti-Mouse IgG2a (γ-chain specific)-Peroxidase antibody produced in rabbit

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

آنتی بادی پراکسیداز ضد IgG2a موش تولید شده در خرگوش

Catalog Number:

SAB3701178

Cas Number:

(3-Chloropropyl)triethoxysilane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

3 کلرو پروپیل تری اتوکسی سیلان

Catalog Number:

569615

Cas Number:

5089-70-3

3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سه تری متوکسی سیلیل پروپیل متا اکریلات

Catalog Number:

440159

Cas Number:

2530-85-0

(+)-Bicuculline

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بی کوکولین

Catalog Number:

14340

Cas Number:

485-49-4

D-Biotin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دی بیوتین ویتامین ب7

Catalog Number:

000000000000047868

Cas Number:

58-85-5

BGP

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

بی جی پی

Catalog Number:

G9422

Cas Number:

154804-51-0

2-Propanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دو پروپانول

Catalog Number:

278475

Cas Number:

67-63-0

2′,7′-Dichlorofluorescein diacetate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

دو هفت دی کلرو فلورسین دی استات

Catalog Number:

35845

Cas Number:

2044-85-1

Cystamine dihydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigma aldrich

نام فارسی:

سیستامین دی هیدرو کلراید

Catalog Number:

30050

Cas Number:

56-17-7

زمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

Salicylic acid

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

247588

Cas Number:

69-72-7

Propionic acid

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

402907

Cas Number:

79-09-4

Phosphoric acid

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

P5811

Cas Number:

7664-38-2

Phthalic acid

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

402915

Cas Number:

88-99-3

Phosphoric acid

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

27815

Cas Number:

6192-52-5

p-Toluenesulfonic acid monohydrate

نام شرکت:

سیکماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

402885

Cas Number:

6192-52-5

Oxalic acid dihydrate

نام شرکت:

سیکماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

33506

Cas Number:

6153-56-6

Nitrilotriacetic acid

نام شرکت:

سیکماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

72560

Cas Number:

139-13-9

Lactic acid solution

نام شرکت:

سیگما آلدریج sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

252476

Cas Number:

50-21-5

L-(+)-Tartaric acid

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrih

نام فارسی:

Catalog Number:

251380

Cas Number:

87-69-4

L-Ascorbic acid

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

255564

Cas Number:

50-81-7

Gallic acid monohydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

398225

Cas Number:

5995-86-8

Formic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

Formic acid

Cas Number:

Formic acid

Citric acid monohydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

C1909

Cas Number:

Citric acid monohydrate

Chloroacetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

251275

Cas Number:

77-92-9

Calcium carbonate

نام شرکت:

نام فارسی:

Catalog Number:

398101

Cas Number:

471-34-1

Benzoic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

242381

Cas Number:

65-85-0

5-Sulfosalicylic acid dihydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

247006

Cas Number:

5965-83-3

آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

2,3-Pyridinedicarboxylic acid

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

8.00214

Cas Number:

89-00-9

1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

424331

Cas Number:

1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, polymer-bound

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

595128

Cas Number:

1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene

نام شرکت:

نام فارسی:

Catalog Number:

139009

Cas Number:

6674-22-2

1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

136581

Cas Number:

3001-72-7

1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene bound to polystyrene

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

01961

Cas Number:

1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

345571

Cas Number:

5807-14-7

1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

D27802

Cas Number:

280-57-9

1-Naphthalenesulfonic acid

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

Cas Number:

85-47-2

1,5-Naphthalenedisulfonic acid

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

8.40104

Cas Number:

81-04-9

(Piperidinomethyl)polystyrene

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

80723

Cas Number:

Trichloroacetic acid

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

T6399

Cas Number:

76-03-9

Tetramethylammonium hydroxide solution

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

426318

Cas Number:

75-59-2

Tetrabutylammonium hydroxide solution

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

426326

Cas Number:

2052-49-5

Tannic acid

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

403040

Cas Number:

1401-55-4

Sulfanilic acid

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

270113

Cas Number:

121-57-3

Succinic acid

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

398055

Cas Number:

110-15-6

Sodium methoxide solution

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

398055

Cas Number:

124-41-4

آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

Acetic acid 30%

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

1.59166

Cas Number:

Acetic acid 1 mol/L

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

1.37035

Cas Number:

Acetic acid

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

W200611

Cas Number:

64-19-7

Acetaldehyde ammonia trimer

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

00090

Cas Number:

58052-80-5

9-Azajulolidine

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

740616

Cas Number:

6052-72-8

4-Piperidinopyridine

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

738700

Cas Number:

2767-90-0

4-(Dimethylamino)pyridine, polymer-bound

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

39410

Cas Number:

82942-26-5

4-(Dimethylamino)pyridine solution

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

714720

Cas Number:

1122-58-3

4-(Dimethylamino)pyridine

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

39405

Cas Number:

1122-58-3

2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

331465-71-5

Cas Number:

331465-71-5

2,6-Lutidine

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

L3900

Cas Number:

108-48-5

2,6-Di-tert-butylpyridine, polymer-bound

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

377821

Cas Number:

107054-29-5

2,2-Dimethylpropylmagnesium chloride solution

نام شرکت:

نام فارسی:

Catalog Number:

757969

Cas Number:

13132-23-5

2,2,6,6-Tetramethylpiperidine

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

115754

Cas Number:

768-66-1

2-Pyridinecarboxylic acid

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

8.00735

Cas Number:

98-98-6

2-Pyrazinecarboxylic acid

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

8.00615

Cas Number:

98-97-5

2-Naphthoic acid

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

8.00598

Cas Number:

93-09-4

2,4-Pyridinedicarboxylic acid

نام شرکت:

سیگماآلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

8.21052

Cas Number:

499-80-9

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *