توسعه یک محیط کشت آگار برگزیننده بهبود یافته برای ایزوله کردن Yersinia.Pestis

چکیده

ما توسعه یک محیط کشت اگار برگزیننده جدید را که رشد Y.pestis  را پشتیبانی می کند گزارش می کنیم.

توسعه فرمولاسیون این محیط کشت بر اساس یک سیستم نمایشگر فلوئرسنسی بوده که برای نمایش رشد باکتری ها بر روی محیط کشت نیمه جامد با استفاده از فلوئورسنس سبز طراحی شده است.

آزمایشهای ترکیبی با توان عملیاتی بالا می تواند برای ارزیابی عددی تاثیر اجزای مختلف محیط کشت بر روی رشد y.pestis  مورد بررسی قرار بگیرد.

مقدمه محیط کشت

تولید طرح های فلوئورسنسی با استفاده از میکروپلات ها در این سیستم به ما اجازه ارزیابی عددی نرخ رشد محیط y.pestis را در آگارهای متفاوت می دهد.

فرمولاسیون نهاییBIN بر اساس آگار  brain heart infusion بدست آمده که سامل عامل برگزیننده irgasan ، نمک cholate  ،کریستال بنفش و نیستاتین بودند.

نتیجه ای حاصل شد که آگار BIN در پشتیبانی حالت کلونی و بازگردانی Y.pestis از محیط کشت های نیمه جامد تجاری مانند محیط مک کانگی آگار و یرسینیا آگار بسیار موثرتر است.

مزیت آگارBIN نسبت به محیط کشت های دیگر در برگرداندن Y.pestis سمی از مجموعه باکتری های مخلوط شده ای که در لاشه های پوسیده موشهای آلوده وجود دارند می باشد.

محیط کشت BIN به عنوان یک محیط برگزیننده برای ایزوله کردن و بازگرداندن Y.pestis از انواع زمینه های مختلف پیشنهاد شده است.

محیط کشت و طاعون!

کانون های طبیعی طاعون هنوز هم در دنیا و عمدتا توسط جوندگان و کک ها در مسیر آب انبار ها در حال انتشار است.

ایپوزوتیک های دوره ای ،تغییرات اقلیمی ،افزایش جمعیت جوندگان ،مهاجرت و تغییر چشم انداز بر روی دینامیک انتشار طاعون تاثیر می گذارد.

اکثر موردهای طاعون انسانی که در سالهای اخیر اتفاق افتاده به صورت اتفرادی در اثر تماس انسان با جوندگان وحشی در محدوده بومی سازی شده بوده است‌

اما برخی اوقات گزارش های مبتلا شدن در منطقه هایی بوده که  Y.pestis توسط عامل های اهلی مانند موش، گربه و سایر پستانداران انتشار داده شده است.

هزاران مورد از گزارش های سالانه سازمان سلامت جهانی WHO در دهه اخیز نشان داده شده است که طاعون از ریشه کن شدن به دور است و همچنان به عنوان یک تهدید وجود دارد.

به خصوص در مناطقی که بهداشت عمومی و وضعیت زندگی ضعیف است.

شیوع بیماری های همه گیر در آینده غیر محتمل است؛ اگرچه پتانسیل استفاده از محیط Y.pestis به عنوان یک سلاح بیولوژیکی می تواند باعث طاعون ذات الریه در جمعیت های بزرگ شود.

در جریان عفونت بالینی اغلب به وسیله رشد سریع در داخل بدن خصوصیت یابی می شود و اگر درمان مناسب آنتی بیوتیکی طی ۱۸ الی ۲۴ ساعت از شروع بیماری انجام نشود، مرگ به سرعت اتفاق می افتد.

برخلاف اکثر باکتری ها، همه محیط کشت های Y.pestis شناخته شده رشد بسیار آرامی در فضای آزمایشگاه و بر روی محیط های تجاری آزمایشگاهی نشان می دهد.

بنابراین توسعه یک محیط کشت که فرآیند ایزوله کردن Y.pestis را سریع و آسان کند ممکن است که یک تاثیر مهم بر روی تشخیص بالینی و نظارت بر روی طاعون داشته باشد.

سازمان بهداشت جهانی

آیین نامه های جاری WHO برای جداسازی Y.pestis استفاده از آگار brain heart infusion و اگار خون گوسفند sheep blood agar  و مک کانکی آگار را پیشنهاد کرده است. این محیط کشت های رشد کرده مناسبترین گزینه برای ایزوله کردن باکتری ها از نمونه های بالینی که معمولا استریل هستند (مانند خون، گره لنفاوی،  bubo aspiration  و مایع مغزی ) می باشد.

مطب پیشنهادی :
فروش محیط کشت ویروس کرونا | خرید محیط کشت ویروس کرونا | خرید و فروش محیط کشت ویروسی

عامل عفونی انتظار می رود به عنوان یک محیط کشت خالص رشد کند.

درحالیکه حالت بالینی بسیاری به استفاده کردن از نمونه های استریل نشده نیاز دارند.(مانند Sputum ،respiratory tract swabs ،skin swabs،  skin scraping ).

ایزوله سازی Y.pestis  ممکن است به وسیله حضور فلورا موجود در زمینه که برای تغذیه محیط کشت حضور دارد اندکی پیچیده شود، به واسطه نرخ رشد بالاتر و امکان وجود تعداد اولیه بالاتر.

این مشکلی زمانی که نمونه های محیطی یا لاشه های تجزیه شده حیوانات مبتلا شده برای حضورY.pestis مورد بررسی قرار می گیرند، بیشتر بیان می شود.

در میان محیط هایی که به وسیله WHO برای ایزوله کردن Y.pestis پیشنهاد شده اتد، تنها محیط کشت مک کانکی آگار درجه قابل قبولی از برگزینندگی را از خود نشان می دهد.

که عمدتا به واسطه حضور کریستال های بنفش و نمک بیل Bile Salt می باشد.

مقایسه محیط ها

اگرچه زمانی که محیط کست مک کانکی برای ایزوله کردن باکتری enteric در عموم توسعه یافت، آن به دسته بزرگی از ارگاتیسم های gram-negative  اجازه رشد داد.

اگر چه رشد آهسته ای که به وسیله Y.pestis  بر روی این محیط کشت نشان داده شده؛ کاربرد آن را به عنوان یک محیط برگزیننده در محیط های میکث شده محدود می کند.

تلاش های اندکی در گذشته برای توسعه محیط کشت افتراقی یا برگزیننده برایY.pestis  شده است.

اخیرا cefsulodin-Irgasan novobiocin agar  که ابتدا برای ایزوله کردن Yersinia enterocolitica به وجود آمده بود به عنوان یک گزینه جایگزین محیط برگزیننده برای Y.pertisis  پیشنهاد شد.

نتیجه گیری

اگرچه Y.pestis  به صورت عمومی می تواتد آن مقدار از اجزائی را که در CIN AGAR استفاده شده تحمل کند. تنها بخشی از باکتری رشد کرده تا کولونی را تشکیل دهند.

بنابراین نشان داده شد که فرمولاسیون عامل برگزیننده در مقادیری که در CIN  و مک کانکی اگار استفاده شده باعث کاهش نرخ رشد و در نتیجه کاهش بازگردانی Y.petis می سود.

رشد y.pestis  بر روی محیط کشت نیمه جامد برگزیننده تجاری، رشد

رشد چالش برانگیز  Y.pestis با نمونه  Y.enterocolitica  مقایسه شد که بر روی محیط های تجاری در دسترس مانند مک کانکی آگار و CIN آگار و محیط غیر گزیننده Basal CIN آگار و BHIA رشد داده شد.

همانگونه که انتظار می رفت Y.enterocolitica توانایی بازگردانندگی زیادی را بر روی محیط تست شده از خود نشان داد. اگرچه Y.pestis  بازگردانندگی بالایی همراه با کولونی های همگن تنها بر روی محیط کشت غیرگزیننده  نشان داده در حالتیکه با قرار دادن بر روی محیط برگزیننده کاهش رشد میکروارگانیسم ها بدست آمد.

کولونی های Y.pestis که بر روی مک کانگی آگار رشد داده شدند، رنج گسترده ای از سایز و ابعاد را نشان دادند.

با این همه کولونی ها در مقایسه با آنهایی که بر روی محیط غنی شده رشد داده شده اند، کوچکتر شدند.

درصد بازگردانندگی Y.pestis به مدت زمان نهفتگی آن وابسته است و مقادیر بالای ۹۰ تا ۱۰۰ درصد بعد از یک دوره مدت طولانی نهفتگی، بالاتر از ۴ روز بدست می آید.

مطب پیشنهادی :
محیط کشت آگار | خرید محیط کشت آگار | نمایندگی محیط کشت آگار

محیط کشت CIN مشخص شد که محدود کنندگی بیشتری نسبت به مک کانگی آگار برای رشد Y.pestis  دارد.

تنها ۵ درصد از باکتری ها پس از ۳۶ ساعت بازگردانده شدند و کولونی ها در محدوده ابعاد وسیعی قرار گرفتند.

نتیجه ما مطابق با کاهش مقدار رشد Y.pestis بر روی CIN آگار گزارش داده شد.

تفاوت رشد بین محیط های گزیننده و غیرگزیننده ممکن است وابسته به فقدان وجود یک پشتیبان مواد مغذی برای رشد مناسب یا حضور مواد بازدارنده یا عناصر گزیننده در مک کانکی آگار و CIN آگار باشد که رشد Y.pestis    را محدود می کنند .

فرمولاسیون یک محیط کشت برگزیننده جدید برای Y.pestis

برای ارزیابی تاثیر اجزای محیط بر روی رشد Y.pestis  ما رشد آن را بر روی یک محیط نیمه جامد رصد کردیم.

برای این منظور یک Y.pestis اصل که GFP بیان می شود، ساخته شد.

باکتری داخل آگاری که شامل میکروپلیت بود رشد داده شد و داخل صفحه ای که بر بستر فلوئورسانس بود نهفته شد.

ارتباط مستقیم بین میزان فلوئورسانس و جرم سلولهای باکتری بوسیله کمیت سازی فلوئوسانس و CFU حاضر در سوسپانسیون باکتری نشان داده شده.

این همبستگی، ارزیابی نرخ رشد را بر روی آگار بوسیله مانیتور کردن فلوئورسانس احاطه شده با محیط باکتریایی در طول دوره نهفتگی اجازه می دهد.

منحنی های رشد بدست آمده از فلوئورسانس بر روی BHIA به عنوان منبع برای نرخ رشد بهینه استفاده شده است.

بنابر نتایج بدست آمده، نرخ رشد بر روی CIN و مک کانکی آگار، پایین تر از آنها بر روی BHIA است.

بنابراین بازگردانندگی کمتر Y.pestis  بر روی این محیط کشت به وسیله بهره وری شکل گیری کولونی ها نشان داده شد.

این نوع از ارزیابی نشان داد که فرمولاسیون Basal CIN پشتیبانی و رشد کمتری نسبت به BHIA دارد.

به این دلیل BHIA به عنوان محیط Basal برای فرمولاسیون یک ترکیب بهینه شده از عامل برگزیننده که می تواند پشتیبانی بازگردانندگی بالایی برای Y.pestis  داشته باشد، انتخاب شود.