ماه: <span>فوریه 2019</span>

تیانترن

تیانترن | خرید تیانترن | فروش تیانترن

تیانترن تیانترن (به انگلیسی: Thianthrene) یک ترکیب شیمیایی با شناسه

ادامه مطلب
لیتوکولیک اسید

لیتوکولیک اسید | خرید لیتوکولیک اسید

لیتوکولیک اسید لیتوکولیک اسید (به انگلیسی: Lithocholic acid) با فرمول

ادامه مطلب
ان کلروسوکسینیمید

ان-کلروسوکسینیمید

ان-کلروسوکسینیمید ان-کلروسوکسینیمید (به انگلیسی: N-Chlorosuccinimide) یک ترکیب شیمیایی با شناسه

ادامه مطلب
سیکلواکتن

سیکلواکتن | خرید سیکلواکتن | فروش سیکلواکتن

سیکلواکتن سیکلواکتن (به انگلیسی: Cyclooctene) یک ترکیب شیمیایی با شناسه

ادامه مطلب
اتیل مالتول

اتیل مالتول | خرید اتیل مالتول

اتیل مالتول اتیل مالتول (به انگلیسی: Ethyl maltol) با فرمول

ادامه مطلب
انیزومایسن

انیزومایسن | خرید انیزومایسن

انیزومایسن انیزومایسن (به انگلیسی: Anisomycin) با فرمول شیمیایی C۱۴H۱۹NO۴ یک

ادامه مطلب
تری‌ایزوبوتیل‌آلومینیم

تری ایزوبوتیل‌ آلومینیم | خرید تری ایزوبوتیل‌ آلومینیم

تری ایزوبوتیل‌ آلومینیم تری ایزوبوتیل‌ آلومینیم (به انگلیسی: Triisobutylaluminium) یک ترکیب

ادامه مطلب