مواد شیمیایی پرمصرف | نمایندگی فروش مواد شیمیایی پرمصرف در ایران : 09128308091

مواد شیمیایی پرمصرف | نمایندگی فروش مواد شیمیایی پرمصرف در ایران

مواد شیمیایی پرمصرف | نمایندگی فروش مواد شیمیایی پرمصرف در ایران

مواد شیمیایی پرمصرف | نمایندگی فروش مواد شیمیایی پرمصرف در ایران :

تولوئن

 • anhydrous, 99.8%
 • CAS Number 108-88-3
 • Linear Formula C6H5CH3
 • Molecular Weight 92.14
 • Beilstein Registry Number 635760
 • EC Number 203-625-9
 • MDL number MFCD00008512
 • eCl@ss 39011102
 • PubChem Substance ID 57648083

Formic acid

فورمیک اسید

 • CAS Number 64-18-6
 • Linear Formula HCOOH
 • Molecular Weight 46.03
 • Beilstein Registry Number 1209246
 • EC Number 200-579-1
 • MDL number MFCD00003297
 • PubChem Substance ID 329748924

Ammonia

آمونیا

 • CAS Number 7664-41-7
 • Linear Formula NH3
 • Molecular Weight 17.03
 • Beilstein Registry Number 3587154
 • EC Number 231-635-3
 • MDL number MFCD00011418
 • PubChem Substance ID 24857750

Carbon tetrachloride

کربن تتراکلراید

 • Synonym: Tetrachloromethane
 • CAS Number 56-23-5
 • Empirical Formula (Hill Notation) CCl4
 • Molecular Weight 153.82
 • Beilstein Registry Number 1098295
 • EC Number 200-262-8
 • MDL number MFCD00000785
 • PubChem Substance ID 57648334

Sulfuric acid

سولفوریک اسید

 • CAS Number 7664-93-9
 • Linear Formula H2SO4
 • Molecular Weight 98.08
 • Beilstein Registry Number 2037554
 • EC Number 231-639-5
 • MDL number MFCD00064589
 • PubChem Substance ID 24860672

1, 2-Propanediol

1و2 پروپاندیول

 • Synonym: 1,2-PDO, Propylene glycol
 • CAS Number 57-55-6
 • Linear Formula CH3CH(OH)CH2OH
 • Molecular Weight 76.09
 • Beilstein Registry Number 1340498
 • EC Number 200-338-0
 • MDL number MFCD00064272
 • PubChem Substance ID 24864713

Chloroform

کلروفورم

 • Synonym: Methylidyne trichloride, Trichloromethane
 • CAS Number 67-66-3
 • Empirical Formula (Hill Notation) CHCl3
 • Molecular Weight 119.38
 • Beilstein Registry Number 1731042
 • EC Number 200-663-8
 • MDL number MFCD00000826
 • PubChem Substance ID 329775003

Methanol

متانول

 • Synonym: Methyl alcohol
 • CAS Number 67-56-1
 • Linear Formula CH3OH
 • Molecular Weight 32.04
 • Beilstein Registry Number 1098229
 • EC Number 200-659-6
 • MDL number MFCD00004595
 • PubChem Substance ID 329755069

Ethylene glycol

اتیلن گلایکول

 • Synonym: 1,2-Ethanediol
 • CAS Number 107-21-1
 • Linear Formula HOCH2CH2OH
 • Molecular Weight 62.07
 • Beilstein Registry Number 505945
 • EC Number 203-473-3
 • MDL number MFCD00002885
 • eCl@ss 39020501
 • PubChem Substance ID 57648687

Sodium hypochlorite

سدیم هایپوکلرایت

 • CAS Number 7681-52-9
 • Linear Formula NaClO
 • Molecular Weight 74.44
 • MDL number MFCD00011120
 • PubChem Substance ID 329756232

Ortho-phosphoric acid

اورتو فسفریک اسید

 • Synonym: Phosphoric acid
 • CAS Number 7664-38-2
 • Linear Formula H3PO4
 • Molecular Weight 98.00
 • Beilstein Registry Number 1921286
 • MDL number MFCD00011340
 • PubChem Substance ID 24898708

Acetone

استون

 • CAS Number 67-64-1
 • Linear Formula CH3COCH3
 • Molecular Weight 58.08
 • Beilstein Registry Number 635680
 • EC Number 200-662-2
 • MDL number MFCD00008765
 • eCl@ss 39021201
 • PubChem Substance ID 329760025

N-Hexane

n-هگزان

 • Synonym: Hexane
 • CAS Number: 110-54-3
 • Linear Formula: CH3(CH2)4CH3
 • Molecular Weight: 86.18
 • Beilstein Registry Number: 1730733
 • EC Number: 203-777-6
 • MDL number: MFCD00009520
 • PubChem Substance ID: 57648384

Glacial acetic acid

گلاسیال استیک اسید

 • Synonym: Acetic acid, Glacial acetic acid
 • CAS Number 64-19-7
 • Linear Formula CH3CO2H
 • Molecular Weight 60.05
 • Beilstein Registry Number 506007
 • MDL number MFCD00036152
 • PubChem Substance ID 329748133

Glycerol

گلیسرول

 • Synonym: 1,2,3-Propanetriol, Glycerin
 • CAS Number 56-81-5
 • Linear Formula HOCH2CH(OH)CH2OH
 • Molecular Weight 92.09
 • Beilstein Registry Number 635685
 • EC Number 200-289-5
 • MDL number MFCD00004722
 • PubChem Substance ID 24895216

Phenol

فنل، فنول

 • CAS Number 108-95-2
 • Linear Formula C6H5OH
 • Molecular Weight 94.11
 • Beilstein Registry Number 969616
 • EC Number 203-632-7
 • MDL number MFCD00002143
 • PubChem Substance ID 24898145

2-Propanol

2-پروپانول

 • Synonym: sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
 • CAS Number 67-63-0
 • Linear Formula (CH3)2CHOH
 • Molecular Weight 60.10
 • Beilstein Registry Number 635639
 • EC Number 200-661-7
 • MDL number MFCD00011674
 • PubChem Substance ID 24896158

Hydrochloric acid

هیدرو کلریک اسید

 • CAS Number 7647-01-0
 • Empirical Formula (Hill Notation) HCl
 • Molecular Weight 36.46
 • Beilstein Registry Number 1098214
 • EC Number 231-595-7
 • MDL number MFCD00011324
 • PubChem Substance ID 24895478

Hydrogen peroxide

هیدروژن پرو کسید، آب اکسیژنه

 • CAS Number 7722-84-1
 • Empirical Formula (Hill Notation)
 • H2O2 Molecular Weight 34.01
 • Beilstein Registry Number 3587191
 • MDL number MFCD00011333
 • PubChem Substance ID 329752192

Nitric acid

اسید نیتریک

 • CAS Number 7697-37-2
 • Empirical Formula (Hill Notation) HNO3
 • Molecular Weight 63.01
 • EC Number 231-714-2
 • MDL number MFCD00011349
 • eCl@ss 38060304
 • PubChem Substance ID 329756406

Xylenes

زیلن،گزیلن

 • Synonym: Xylene mixture of isomers
 • CAS Number 1330-20-7
 • Linear Formula C6H4(CH3)2
 • Molecular Weight 106.17
 • EC Number 215-535-7
 • MDL number MFCD00077264
 • PubChem Substance ID 329752157

1-Butanol

1 بوتانول

 • Synonym: n-Butanol, Butyl alcohol
 • CAS Number 71-36-3
 • Linear Formula CH3(CH2)3OH
 • Molecular Weight 74.12
 • Beilstein Registry Number 969148
 • EC Number 200-751-6
 • MDL number MFCD00002964
 • PubChem Substance ID 24892030

Ethyl acetate

اتیلن استات

 • Synonym: EtOAc
 • CAS Number 141-78-6
 • Linear Formula CH3COOC2H5
 • Molecular Weight 88.11
 • Beilstein Registry Number 506104
 • EC Number 205-500-4
 • MDL number MFCD00009171
 • PubChem Substance ID 57648215

Dichloro methane

دی کلرومتان

 • Synonym: DCM, Methylene chloride
 • CAS Number 75-09-2
 • Empirical Formula (Hill Notation)
 • CH2Cl2 Molecular Weight 84.93
 • Beilstein Registry Number 1730800
 • EC Number 200-838-9
 • MDL number MFCD00000881
 • PubChem Substance ID 57648216

Formaldehyde

فرمالدهید

 • Synonym: Formalin
 • CAS Number 50-00-0
 • Linear Formula HCHO
 • Molecular Weight 30.03
 • Beilstein Registry Number 1209228
 • EC Number 200-001-8
 • MDL number MFCD00003274
 • PubChem Substance ID 24894976

سیگما ایران، با سال ها سابقه در زمینه فروش کیت تحقیقاتی و مواد شیمیایی آزمایشگاهی، آماده ارائه خدمات به دانشجویان، اساتید دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و تولیدی می باشد. جهت خرید کیت تحقیقاتی با بهترین قیمت،‌ با ما تماس بگیرید.

دفتر فروش: ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ 

شماره تلگرام : ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

مدیریت : ۰۹۱۲۸۳۰۸۰۹۱


با تشکر از تیم پایان نامه من (بزرگترین سایت مشاوره پایان نامه و انجام پایان نامه در ایران)